DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dvořáková, Daniela : Obchod s koňmi v stredovekom Uhorskom kráľovstve. HŠt 48, 2014, s. 45-60. Rés. nem. s. 59-60. Der Pferdehandel im mittelalterlichen Königreich Ungarn.
zvieratá; stredovek; hospodárstvo; kone; obchod;

Zdrojový dokument (HŠt)


047170 Čerkasov, Alexandr Arvelodovič: Pokus o záchranu cárskej rodiny: stopa Strany socialistov-revolucionárov. s. 160-169.
047607 Jankech, Juraj: Obraz vzbury náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci (jún 1918) v slovenskej historiografii. s. 145-159.
047728 Knapík, Jiří: Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech. s. 88-106.
047839 Krpala, Karol: Z čoho sa učia najnovšie dejiny na našich vysokých školách? s. 323-373, tab.
047855 Kunec, Patrik: Rukopisné a strojopisné záznamy o dejinách niektorých slovenských komunít v USA z rokov 1935 - 1936 vo fondoch Archívu Matice slovenskej. s. 285-296.
047989 Majeriková-Molitoris, Milica: K problematike vysťahovalectva z bývalých inkorporovaných obcí severného Spiša a hornej Oravy do Československa. s. 70-87.
047998 Maliniak, Pavol: K pôsobeniu Jána Kružiča na hrade Čabraď (nástup do funkcie, uzákonenie pôvodu a prvé kontakty s osmanskou stranou). s. 205-223.
048014 Markusková, Helena: Život na uhorsko-osmanskom pohraničí v rokoch 1596 - 1687 na príklade Gemerskej stolice. s. 224-274.
048119 Mordovin, Maxim: Archeologický výskum komitátneho Hontianskeho hradu. s. 6-37, obr.
048170 Neupauer, Eduard: Byzantské mníšstvo v stredoveku. s. 123-144.
048209 Ottmárová, Bernadeta: Michal Žilinský ako organizátor a činiteľ Uhorskokrajinského slovenského vzdelávacieho spolku (MTKE). s. 55-69.
048215 Pap, József: Počet obyvateľov a etnické pomery Zvolenskej župy v zrkadle štatistických údajov. s. 38-54, tab., obr.
048545 Škvarna, Dušan: Pohľadom skromného klasika medzi historikmi. Rozhovor s prof. PhDr. et Dr. h. c. Júliusom Albertym, CSc. s. 297-322.
048564 Šromovský, Martin: Povojnový antisemitizmus v Poľsku (1945 - 1948). s. 170-192.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: