DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Chudják, František - Hallon, Ľudovít - Leková, Andrea a kol. : Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. Central Banking in Central Europe. Br., Národná banka Slovenska 2014. 299 s., reg. menný, tab., map., graf. Rés. angl.
zborníky slovenské; zborníky jednorázové; financie; bankovníctvo; hospodárstvo; Európa stredná;


048841 Arpáš, Róbert: Žilinská dohoda - vyvrcholenie autonomistického programu alebo krok k štátnej samostatnosti? s. 15-25.
049077 Halmová, Lucia: Horúce dni na Hornej Nitre po vypuknutí SNP. s. 211-221, tab.
049140 Hruboň, Anton: Organizácia a bojové nasadenie pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na území Pohronskej župy. s. 222-251.
049148 Hudák, Peter: Postoj majority k židovským religióznym stavbám v lokalite Bardejov v rokoch 1938 - 1989. s. 315-324.
049160 Huttmanová, Michaela: Výmena politických elít v kontexte normalizačného procesu. Pôsobenie straníckych mocenských mechanizmov v počiatkoch normalizačného procesu v okrese Michalovce. s. 117-128.
049171 Jakubík, Ján: Vysokoškolskí študenti na Slovensku a "slovenská otázka" v rokoch 1963 - 1967. s. 102-116.
049179 Jašek, Peter: Normalizácia a pád komunistického režimu. Sonda do problematiky na príklade okresu Trnava. s. 129-152, tab.
049184 Jenča, Imrich: Rozhlasové vysielanie na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny a zákony na ochranu republiky. s. 290-297.
049278 Kubuš, Martin: Židovská otázka a jej hospodárske súvislosti v Šarišsko-zemplínskej župe v rokoch 1939-1945. s. 278-289, obr., tab.
049295 Lacko, Martin: K otázke hodnotenia a charakteru obdobia neslobody v slovenských dejinách 20. storočia. s. 10-14.
049317 Lepiš, Juraj: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1939 - 1941. s. 58-80.
049348 Macko, Martin: Vzťahy majority a minority v okrese Banská Štiavnica na pozadí budovania monopolu moci HSĽS. s. 36-57, tab.
049353 Majeriková-Molitoris, Milica: Národnostná situácia na slovensko-poľskom pohraničí po skončení druhej svetovej vojny. s. 81-101.
049406 Mičianik, Pavel: Prechod frontu v zime 1944/45 na juhu stredného Slovenska z pohľadu civilného obyvateľstva. s. 252-276.
049416 Molitoris, Ľudomír: Slováci žijúci v Poľsku a ich účasť v protifašistickom odboji v rokoch 1939 - 1945. s. 171-187, tab.
049520 Račko, Peter: Život evanjelikov a. v. v Liptovskom Mikuláši počas 1. Slovenskej republiky. s. 300-314.
049550 Sakáč, Pavol: Vplyv udalostí roku 1938 na život obyvateľov mesta a okresu Zvolen. s. 28-35.
049592 Sotáková, Lucia: Nové vlny antisemitizmu v ČSR na prelome 40. a 50. rokov a ich interpretácia v súvislosti s procesom s Rudolfom Slánskym (Úvod do problematiky). s. 325-337.
049696 Tokárová, Zuzana: Formovanie vybraných zložiek mocensko-represívneho aparátu prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1941. s. 154-170.
049706 Uhrin, Marian: Vybrané posádky slovenskej armády 29. augusta 1944 a ich existencia v nasledujúcom období. s. 188-210.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: