DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Moravčík, Jozef : Žilinský hrad v historických prameňoch a archeologických výskumoch. VlZbPov 26, 2013, s. 53-66, obr. Rés. angl. s. 63. Žilina castle in historical sources and archaeological research.
hrady; pramene; archeológia; Žilina [hrad];

Zdrojový dokument (VlZbPov)


047084 Bodnárová, Miloslava: Udelenie titulu Dr. h. c. prof. PhDr. Marii Marečkovej, DrSc., Prešov 18. marec 2013. s. 254-255. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047230 Domenová, Marcela: Vývoj štúdijného odboru a profil absolventa archívnictva na FF PU v Prešove. s. 84-93. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047332 Franková, Libuša: Habilitačné konanie PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD., v študijnom odbore 2.1.9 Slovenské dejiny. Prešov 7. máj 2013. s. 274-275, fot. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047335 Franková, Libuša: Prešovské evanjelické dištriktuálne gymnázium a formovanie moderného slovenského národa (Prvá polovica 19. storočia). s. 123-136. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047419 Gutek, František: Šarišské múzeum a jeho miesto v slovenskom múzejníctve. (Príspevok k 110. výročiu založenia múzea v Bardejove). s. 190-206. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047490 Holec, Roman: Metodika a technika historikovej práce. Ako sa pracuje s prameňmi? s. 23-46. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
047738 Kohútová, Mária: Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. s. 94-99. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
047798 Kováč, Dušan: Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax. s. 14-16. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
047829 Kratochvíl, Viliam: Možnosti vymedzovania a rozvíjania predmetových kompetencií študentov histórie v učiteľskom štúdiu. s. 63-77. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
047939 Liška, Anton: Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z rokov 1830 - 1831 (II.). Preventívne proticholerové rady a odporúčania a dobová liečba cholery. s. 158-187. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
048343 Roháč, Juraj: Profil absolventa archívnictva (a jeho premeny vo vývoji tohto štúdijného odboru na FF UK v Bratislave). s. 78-83. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
048544 Škvarna, Dušan: Ako sa na Slovensku učia dejiny vlastného odboru? s. 17-22. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
048615 Švorc, Peter: Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium. s. 47-51. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
048703 Virostková, Anna: Učitelia na severovýchodnom Slovensku v 50. rokoch 20. storočia a ich kvalifikačná štruktúra. s. 137-155, tab. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
048769 Závacká, Marína - Vörös, László: Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV. s. 52-62. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
048802 Zubko, Peter: Jonáš Záborský - kňaz Košického biskupstva. s. 102-122, obr., fot., tab. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: