DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Matus, László : V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Lázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848. Forum historiae [online] 7, 2013, č. 2 [Slovenské politické myslenie 1848 - 1914] [cit. 2014-4-22], s. 7-20, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/matus.pdf. Rés. angl. In the Babylonian Captivity oor in the Promised Land? Sermon by Ján Kollár on Public Interest from 1848. Ed. Slovenské politické myslenie 1848 - 1914.
1848-1849; cirkev; kázne; 1793-1852; Kollár Ján [1793-1852];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


047056 Benková, Eva: Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia. s. 71-81. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
047058 Benková, Eva: Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva. s. 155-165. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
047103 Brzozowska, Zofia: Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí. s. 137-143. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
047821 Krajčír, Lukáš: 50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 - 1963). s. 166-168. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
047822 Krajčír, Lukáš: Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok. s. 107-136. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
047901 Laincz, Eduard: Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 - 1939. s. 95-106. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
048033 Maslíková, Ľudmila: Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598. s. 144-154. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
048034 Maslíková, Ľudmila: Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia. s. 48-70. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
048272 Podolan, Peter: Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára. s. 82-94. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
048450 Sofková, Jana: Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov. s. 11-25. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
048713 Vlasko, Vladimír: Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku. s. 26-47. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24].
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: