DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Krajčír, Lukáš : Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok. Historia nova [online] 2013, č. 6, s. 107-136. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24]. Rés. angl. s. 136. Evangelical Clergy Views on Manifesto of Zvolen and Autonomy Block. Ed. Štúdie o dejinách.
cirkev evanjelická; autonómia; manifesty; Zvolen;

Zdrojový dokument (Historia nova [online])


048862 Balberčák, Štefan: Ľudovít Kukorelli - hrdina SNP s nejasným koncom. s. 180-188.
048865 Bárta, Milan: Ján Majer - život ve službě ministerstva vnitra. s. 189-198.
048926 Černák, Tomáš: Gustáv Husák očami svojich spolužiakov. s. 121-142.
049142 Hruboň, Anton: Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej republiky). s. 20-34.
049173 Janek, István: János Esterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938 - 1941. s. 58-74.
049180 Jašek, Peter: Vasil Biľak v období normalizácie, Nežnej revolúcie a po páde komunistického režimu. s. 143-165.
049303 Laincz, Eduard - Sofková, Jana: Životné osudy spišského kanonika Jozefa Vojtasa (1906 - 1977). s. 217-234.
049318 Lepiš, Juraj: Severný Spiš a horná Orava v roku 1945 - návrat k Poľsku. s. 86-106.
049335 Lupčo, Martin: Zloženie pedagogického zboru a študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v počiatkoch jej existencie. s. 235-247.
049352 Majeriková-Molitoris, Milica: Józef Kuras Ogien - hrdina alebo bandita? s. 107-120.
049427 Muráriková, Zdenka: Andrej Marsina, rímskokatolícky kňaz a politik. Jeho pôsobenie v politickej sfére v rokoch 1939 - 1945. s. 200-216.
049454 Oráč, Matej: Prípad Alexander Barica a spol. (Perzekúcie evanjelických a. v. duchovných v Nitrianskom senioráte Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v rokoch 1959 - 1960). s. 266-273.
049456 : Osobnosti v slovenskej historiografii o období neslobody: Minulosť, súčasnosť a perspektívy výskumu. (Záznam z panelovej diskusie v Banskej Bystrici dňa 23. 5. 2012). s. 276-289.
049519 Račko, Peter: Perzekúcie evanjelických a. v. kňazov na Liptove v rokoch 1949 - 1969: Radimír Krámer. s. 248-265.
049604 Stráska, Jana: Perzekúcia exponentov režimu Slovenskej republiky (1939 - 1945) po roku 1945 na príklade osobnosti Dr. Vojtecha Tvrdého. s. 75-85.
049705 Uhrin, Marian: Dôstojnícky zbor útočnej vozby 1939 - 1945. s. 168-179.
049722 Vašš, Martin: Analýza pôsobenia Mila Urbana vo funkcii šéfredaktora Gardistu v rokoch 1940 - 1945. s. 35-57.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: