DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Chorvát, Peter : Československá armáda a mestská spoločnosť v Banskej Bystrici v rokoch 1918 - 1939 (náčrt problematiky). Vojenská história 17, 2013, č. 2, s. 32-49. Rés. nem. s. 49. Die Tschechoslowakische Armee und die Stadtgesellschaft in Banská Bystrica in den Jahren 1918 - 1939 (Grundriss einer Problematik).
spoločnosť; armáda; 1918-1939; vojenstvo; Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Vojenská história)


047100 Brindza, Peter: Potomkovia Adama Koštiala z Trnova v službách Turčianskej stolice a konventu (genealogicko-archontologická štúdia). s. 99-107.
047178 Červeňová, Katarína: Správa Oravského hradu a panstva v rokoch 1606 - 1626 z pohľadu archontológie. s. 109-118, tab.
047268 Edroiu, Nicolae: Romanian historiographic research in 2006 - 2008. Main trends and achievements. s. 291-297.
047295 Falisová, Anna: Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1895 - 1905. s. 167-185.
047298 Federmayer, Frederik: Juraj Rakovický (+1657) - riaditeľ Uhorskej komory (archontologicko-biografický profil). s. 89-98.
047437 Hallon, Ľudovít: Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyslenej revolúcie 1867 - 1918. s. 121-148.
047475 Hlavačková, Miriam: K prosopografickému výskumu členov bratislavskej kapituly (1387 - 1490). s. 29-35.
047499 Hollý, Karol: Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia. s. 187-205.
047500 Hollý, Karol: Správa z 10. zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska. s. 317-318.
047564 Hudek, Adam: Viedenský študentský spolok "Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity. s. 207-219.
047869 Kušniráková, Ingrid: Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku. s. 37-45.
047948 Londák, Miroslav: Rok 1968. Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko. s. 229-244.
047951 Londáková, Elena: Rok 1968 v slovenskej kultúre. s. 245-259.
048152 Marza, Eva: Rumunská historiografia o "Pražskej jari" 1968 - 2008. s. 223-227.
048153 Marza, Eva: Slovakistika v Rumunsku v rokoch 2006 - 2008. s. 315-316.
048317 Puscas, Vasile - Salagean, Marcela: The impact of the events in Czechoslovakia (1968) on Eastern Europe and the international system. s. 299-304.
048318 Rábik, Vladimír: Mestská správa Trnavy v stredoveku. s. 47-71, tab.
048365 Sabol, Miroslav: Chemický priemysel na Slovensku od začiatku 19. storočia do vzniku ČSR. s. 149-165.
048413 Sikora, Stanislav: Predjarie 1963 - 1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR. s. 261-275.
048507 Szeghyová, Blanka: Úradníci a zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí. s. 73-88, tab.
048523 Šedivý, Juraj: Hodnostári bratislavskej kapituly v stredoveku (s dôrazom na arpádovské a anjouovské obdobie). s. 11-27.
048574 Štefanský, Michal: Sovietske vojská v Československu. Komparácia s Rumunskom. s. 277-290.
048697 Vese, Vasile: Romanian public opinion and the events in Czechoslovakia in 1968. s. 305-313.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: