DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Bada, Michal : Hygienické opatrenia v ranonovovekej Bratislave s prihliadnutím na korunovačnú a snemovú funkciu mesta. Kniha 2011, s. 112-120. Rés. angl. s. 119 Hygienic measures in early modern Bratislava with regard to the coronation and diet function of the city; nem. s. 120 Hygienische Massnahmen in der Frühneuzeit in Bratislava (Pressburg) unter Berücksichtigung der Krönungs- und Landtagsfunktion der Stadt.
korunovácie; mestá, Slovensko; zdravotníctvo; hygiena; Bratislava;

Zdrojový dokument (Kniha)


043066 Beňová, Katarína: Ženy na plátne prvej polovice 19. storočia. Na príklade portrétov z bratislavských zbierok. s. 79-93, obr.
043067 Beňová, Katarína: Ženy za maliarskym stojanom. s. 611-616, obr.
043122 Brtáňová, Erika: Ženský svet v staršej slovenskej literatúre na prelome 18. a 19. storočia. s. 49-62.
043276 Dudeková, Gabriela - Lengyelová, Tünde: Premeny právneho postavenia žien. s. 293-314.
043278 Dudeková, Gabriela: Diskurz o poslaní vzdelaných žien pred a po roku 1918. s. 94-116, obr., tab.
043280 Dudeková, Gabriela: Konzervatívne feministky? Ženské hnutie na Slovensku v kontexte Uhorska a medzinárodných aktivít. s. 232-257, fot.
043281 Dudeková, Gabriela: Teória v praxi: participácia žien v politike. s. 273-289.
043322 Falisová, Anna: Prvá docentka medicíny Božena Štúrová-Kuklová. žena vo vede a na vedúcom poste. s. 643-657, fot.
043325 Falisová, Anna: Ženy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. s. 485-500, fot.
043371 Francová, Zuzana: Život zasvätený práci pre národ: Marína Paulíny. s. 684-701, fot., obr.
043544 Holec, Roman: Žena v službe. s. 501-526.
043548 Hollý, Karol: Mária Bellová - "prvá slovenská lekárka". s. 633-643, fot.
043589 Hučková, Dana: Reflexia postavenia žien v časopise "Dennica" v rokoch 1898-1903 a dobový literárny obraz ženy. s. 62-78, fot.
043611 Hupko, Daniel: V tieni manžela? Blanka Batthyány a Lucia Wilczek v úlohách pálffyovských manželiek na prelome 19. a 20. storočia. s. 326-342, fot., obr.
043659 Janura, Tomáš: "Zemianka - gazdiná" v Uhorsku 18. storočia v zrkadle súdnych protokolov. s. 315-325.
043704 Kačírek, Ľuboš: "Národná tetka" Pavla Chabré-Kokešová. Hrdinkou proti vlastnej vôli: "Národná tetka Kokeška". s. 676-683, fot.
043795 Kodajová, Daniela: Odborné vzdelávania ako predpoklad a prostriedok emancipácie. s. 149-175, fot.
043796 Kodajová, Daniela: Povolanie učiteľka. Profesia učiteľky a vzdelávania dievčat na Slovensku. s. 541-563, fot.
043798 Kodajová, Daniela: Ženy v tieni mužov: spisovateľky, redaktorky a prekladateľky. s. 563-585, fot.
043799 Kodajová, Daniela: Živena - spolok slovenských žien. s. 215-232, fot.
043911 Kušniráková, Ingrid: Život v rehoľnej komunite. Na príklade rádu klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku. s. 467-484.
043938 Lengová, Jana: Medzi profesiou a záľubou: hudobníčky na Slovensku 1860-1918. s. 598-611, fot.
043941 Lengyelová, Tünde: "Ženské profesie" v ranom novoveku - typológia a príklady. s. 453-466, obr., tab.
043943 Lengyelová, Tünde: Rodové stereotypy v novoveku. s. 21-34, obr.
043992 Machajdík, Igor: Ženy v športe - od diskriminácie k suverenite. s. 195-215.
043996 Macho, Peter: Prvá slovenská farárka Darina Bancíková. s. 657-676, fot.
044023 Mannová, Elena: Mužské a ženské svety v spolkoch. s. 175-195.
044120 Mongu, Blanka: Model modernej ženy. Obraz modernej ženy v nemeckom a českom fejtóne v medzivojnovom období. s. 117-126, obr.
044198 Orišková, Mária: Ženy s dlátom v ruke: sochárky a dejiny umenia. s. 616-629, obr.
044300 Podrimavský, Milan: Emancipácia žien optikou slovenských politikov. Politický a spoločenský rozmer vnímania ženského hnutia na prelome 19. a 20. storočia. s. 257-273, fot.
044556 Šemšej, Matej: Univerzitné študentky počas prvej slovenskej republiky. s. 364-375, tab., fot.
044610 Štibraná, Ingrid: Výchova a vzdelávanie aristokratiek na príklade bratislavského kláštora Notre Dame v 18. storočí. s. 35-49, obr.
044649 Tišliar, Pavol: Populačný vývoj a zamestnanosť z rodovej perspektívy. s. 343-364, tab., mp.
044732 Veselská, Natália: Ženy a profesie v reálnom socializme. s. 423-449, fot.
044750 Vodochodský, Ivan: Patriarchát na socialistický spôsob: "superženy" a "veľké deti". s. 127-145, obr.
044769 Vrzgulová, Monika: Holokaust v životných príbehoch žien. s. 403-423, fot.
044791 Zavacká, Katarína: Právničky v Československej republike. Absolventky práva a právna prax v Československu po roku 1918. s. 586-598, tab.
044793 Zavacká, Marína: "Nová žena" so starou prachovkou. Prejavy občianskeho vzdoru na stránkach časopisu Katolíckej jednoty žien 1939 a 1940. s. 375-402, obr., fot.
044826 Zubercová, Magdaléna M.: Krajčírky. s. 526-541, fot.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: