DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Húšťava-Barút, Viktor : Naši rodičia. 2. vyd. Liptovský Hrádok, 2010. 56 s.
OHLASY: Rec.: Drahošová Šarlota, - Keresteš Peter, Súťaž Najlepšie genealogické práce, Genealogicko-heraldický hlas 23, 2013 č. 1-2, s. 58-70.
rody; genealógia; Barút [rod];


043045 Bartl, Július: Správa o činnosti spoločnej odborovej komisie pre slovenské dejiny. s. 373-378.
043047 Bartlová, Alena: Transformácia administratívy v Bratislave v prelomovom historickom období (1918-1923). s. 241-261.
043057 Bednárová, Marcela: Za Vladimírom Matulom (1928 - 2011). s. 184-186.
043063 Benko, Juraj: Medzinárodná konferencia Problematika Východ - Západ vo vzťahu Slovenska a Ruska. Bratislava, 5. - 7. 10. 2010. s. 156-158.
043076 Beška, Emanuel: Najvýznamnejší arabskí antisionisti ich názory a činnosť v rokoch 1908-1914. s. 33-56.
043091 Bizoňová, Monika: Leonard Stöckel a protestantizmus v strednej Európe. s. 372-373.
043149 Bystrický, Valerián: The military intervention of the central government in Slovakia, 9-11 March 1939. s. 77-110.
043193 Černák, Tomáš: Konferencia mladých vedeckých pracovníkov České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VI. s. 576-577.
043200 Čičaj, Viliam - Hradská, Katarína: Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky 2006 - 2011. s. 653-659.
043205 Čičaj, Viliam: Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied za rok 2010. s. 378-382.
043241 Doležalová, Antonie: Ve státním zájmu? Státní podniky v meziválečném Československu. s. 443-469, tab.
043247 Dončová, Angelika: Politické aktivity Ľudovíta Bazovského v Lučenci a okolí (1900-1914). s. 331-352.
043267 Duchoňová, Diana: "S radosťou vás očakávame v tento sviatočný deň..." Svadba ako dôležitá súčasť rodinných festivít Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia. s. 665-686.
043268 Duchoňová, Diana: Barokní úředník a jeho šlechtic Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové v polovině 18. století. s. 750-751.
043275 Dudeková, Gabriela - Ferenčuhová, Bohumila - Kováč, Dušan: 21. medzinárodný kongres historických vied, Amsterdam 2010. s. 147-153.
043290 Ďurková, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV za roky 2007-2009. s. 101-117.
043300 Dvořáková, Daniela: Mikuláš zo Sečian a Salgó - výnimočný muž na dvore Žigmunda Luxemburského. (Príspevok k dvorskej kultúre a fungovaniu uhorského kráľovského dvora na začiatku 15. storočia.) s. 387-401.
043331 Federmayer, Frederik: Klement Literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych miestodržiteľov). s. 493-513.
043379 Frimmová, Eva: Seminár Dejiny knižnej kultúry v Púchove. s. 158-160.
043394 Gabzdilová, Soňa: Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti. s. 263-284, tab.
043516 Hlavačková, Miriam: A diplomat in the service of the Kings of Hungary. The activity of the bishop of Nitra Antony of Šankovce at the end of the middle ages. s. 3-24.
043529 Holec, Roman: Agrárna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeurópskej transformácie. s. 3-32.
043536 Holec, Roman: Kongres stredoeurópskych a východoeurópskych štúdií v Stockholme. s. 153-155.
043542 Holec, Roman: Trianon rituals or considerations of some features of Hungarian historiography. s. 25-48, tab.
043579 Hronček, Pavel: Ťažba hnedého uhlia v juhoslovenskej hnedouhoľnej panve v medzivojnovom období. s. 57-79.
043597 Hudek, Adam: Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. s. 285-311.
043616 Huttmanová, Michaela: Správa z konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. s. 583-584.
043630 Ivaničková, Edita - Kováč, Dušan: Slovenský národný komitét historikov. Správa o činnosti za roky 2006 - 2011. s. 660-663.
043662 Janura, Tomáš: Nepotizmus v správe Liptovskej stolice v 18. storočí. s. 403-425.
043713 Kamenec, Ivan: Ako sa vidíme sami a ako nás vidí verejnosť. Reflexia po dvadsiatich rokoch. s. 609-616.
043718 Kamenický, Miroslav: Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. s. 575-576.
043719 Kamenický, Miroslav: Medzinárodná vedecká konferencia Argenti fodina 2011. s. 751-753.
043741 Kázmerová, Ľubica: Anton Štefánek a slovenské školstvo v prvých poprevratových rokoch (1918-1923). s. 687-703.
043756 Kincses, Katalin Mária: Etnická a náboženská tolerancia. Ohlas Rákociho povstania v dielach Mateja Bela. s. 313-330.
043784 Kmeť, Norbert: Politici a politická história. s. 639-652.
043801 Kohútová, Mária: Výročie Trnavskej univerzity. s. 749-750.
043853 Kováč, Dušan: Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charibda a CISH [Comité internationale des sciences historiques]. s. 601-607.
043989 Lysá, Žofia: Privilégium pre Bratislavu z roku 1291. s. 189-214.
043997 Macho, Peter: Za Milanom Podrimavským (1943-2011). s. 754-755.
044074 Mervart, Jan: První sjezd slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály. s. 81-99.
044094 Michela, Miroslav: Strážcovia strateného času. Diskusie o dejinách a historici na Slovensku. s. 617-637.
044110 Miskolczy, Ambrus: Povedomie Hungarus v 19. storočí. s. 215-240.
044144 Nádaská, Katarína: Vybrané problémy archeológie stredoveku a novoveku na východnom Slovensku. s. 579-580.
044162 Nižňanský, Eduard: The discussions of Nazi Germany on the deportation of jews in 1942 - the examples of Slovakia, Rumania and Hungary. s. 111-136.
044176 : Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny. s. 585-586.
044177 : Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny. s. 756.
044211 Palárik, Miroslav: Osudy pamiatok pochádzajúcich zo židovského majetku za druhej svetovej vojny. s. 515-534.
044253 Pešek, Jan: Komunistická strana Slovenska 1945 - 1948. Členstvo, organizácia, vedenie, stranícky aparát, vzťah ku KSČ. s. 471-495.
044360 Roguľová, Jaroslava: The Czechoslovak National Democratic Party in the politics of the Slovak National Party. s. 49-75.
044379 Sabol, Miroslav: Problematika robotníctva v 19. a 20. storočí. s. 577-579.
044391 Saktorová, Helena: Vedecká konferencia o Jánovi Jeseniovi v Martine. s. 753.
044408 Sechel Teodora Daniela: Zdravotná polícia a medicínske teórie v dielach uhorských lekárov (1770-1830). s. 427-441.
044447 Skalská, Monika: Historiae vestigia sequentes. s. 581-583.
044467 : Slovenská historiografia 2009. Výberová bibliografia. [Zost.]: Sedliaková, Alžbeta. s. 757-809.
044633 Švorc, Peter: Spoločnosť a história - dve stránky jednej mince. s. 591-600.
044661 Tomeček, Oto: Medzinárodný workshop pri príležitosti prípravy poľskej edície Jozefského mapovania. s. 371-372.
044699 Vallová, Viera: Vedecká konferencia Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce, Lesné 17. - 18. september 2010. s. 155-156.
044712 Vašek, Richard: Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku. s. 705-733.
044817 Zemko, Milan: Zdeněk Kárník (25. 6. 1931 - 30. 9. 2011). s. 755.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: