DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurčo, Marek : Cirkevná správa farností v rámci dekanátov Veľké Topoľčany a Vestenice od roku 1763 do konca 18. storočia. Konštantínove listy 3, 2010, s. 99-116. Rés. angl. s. 116 The church' administration of parishes in Veľké Topoľčany' district and Vestenice' district from 1763 until to the end of 18th century.
cirkev; 1763; 18. storočie; Topoľčany; Vestenice;

Zdrojový dokument (Konštantínove listy)


041234 Bartlová, Alena: Aj politik má svoje súkromie. s. 631-638.
041244 Beňa, Jozef: K právnickému pôsobeniu Ivana Dérera. s. 222-266.
041326 Bystrický, Valerián: Ivan Dérer, sociálna demokracia a politický vývoj v autonómnom Slovensku. s. 443-465.
041381 Černý, Vít: Dérer a Antifierlinger. s. 639-640.
041411 Daniš, Vladimír: Vzťah Ivana Dérera k ľudovému smeru slovenskej politiky na prelome 19. a 20. storočia. s. 107-131.
041481 Ďuriška, Zdenko: Genealógia rodu Dérerovcov. s. 82-106.
041513 Fabricius, Miroslav: Pohľady Ivana Dérera na ekonomiku v prvom decéniu po vzniku Československej republiky. s. 267-278.
041520 Fajmon, Martin: Ivan Dérer na stránkach súdobej tlače. s. 466-476.
041608 Gbúrová, Marcela: Naciologická problematika v Dérerovej knižnej práci Košický program a nová ústava. s. 529-540.
041627 Goněc, Vladimír: Ivan Dérer v aktivitách za demokratickou ústavu (1946-1947). s. 541-566.
041688 Harna, Josef: Ivan Dérer ministrem spravedlnosti v československých vládách. s. 427-442.
041698 Hertel, Maroš: Ivan Dérer a Tukova aféra. s. 382-402.
041766 Hronský, Marián: Ivan Dérer v čase prvej svetovej vojny a slovenského prevratu. s. 151-161.
041808 Jablonický, Viliam: Ivan Dérer a slovensko-maďarská otázka. s. 367-381.
041861 Jurčišinová, Nadežda: Česko-slovenská vzájomnosť v spoločensko-politickcýh aktivitách Dr. Ivana Dérera pred prvou svetovou vojnou. s. 132-150.
041924 Kmeť, Norbert: Dérerov politický proces v roku 1954. s. 600-620.
042010 Krajčovičová, Natália: Politické strany a ich postoj k otázke jednoty českého a slovenského národa v prvom decéniu po vzniku ČSR s dôrazom na postoj JUDr. Ivana Dérera. s. 315-330.
042019 Krčmář, Dalibor: "Pankrác je pravé sanatorium proti Terezínu." Dr. Ivan Dérer ve spárech gestapa, 1944/1945. s. 521-528.
042024 Krno, Svetozár: Formovanie politických strán v medzivojnovom období a Ivan Dérer. s. 192-208.
042131 Lysý, Jozef: Zástoj Ivana Dérera pri budovaní nového štátu. s. 209-221.
042185 Martuliak, Pavol: Prvá pozemková reforma a Ivan Dérer. s. 279-295.
042257 Mlynárik, Ján: Dérerov Antifierlinger (Tri doslovy). s. 567-599.
042406 Pekník, Miroslav: Dr. Ivan Dérer - osobnosť slovenskej a československej politiky. s. 15-81.
042425 Petrovičová, Eleonóra: Návraty k Milanovi Hodžovi po roku 1989. s. 641-646.
042445 Poláčková, Zuzana: Menšinová otázka v medzivojnovom období v strednej Európe a Ivan Dérer. s. 352-366.
042528 Rychlík, Jan: Dérerova idea československej národnej jednoty. s. 296-305.
042628 Sokolová, Milena: Miesto a úloha Ivana Dérera vo vývoji evanjelického a. v. cirkevného školstva v medzivojnovom období. s. 477-494.
042742 Šuchová, Xénia: Dérer v protektoráte. s. 495-520.
042836 Vašš, Martin: Dérerova percepcia slovenskej otázky v medzivojnovom období. s. 331-351.
042884 Vrábel, Ferdinand: Ivan Dérer a niektoré problémy v školstve I. ČSR (1918-1938). s. 403-426.
042921 Zelenák, Peter: Dérerovo vnímanie politiky a politických problémov Slovenska. s. 162-191.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: