DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Hazdra, Zdeněk : Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupaci (1939 - 1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009. 128 s.
OHLASY: Anot.: Šeďová B., Vojenská história 17, 2013, č. 3, s. 181-183.
vojensvo; bohemika; 1939-1945;


039448 Adamczyk, Jacek: Slovenské národné povstanie v poľskej historiografii a kultúre 1948-1989. = Slowackie powstanie narodowe w polskiej historiografii i kulturze 1948-1989. s. 121-131 (slov. text), s. 130-141 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
039561 Boisserie, Etienne: Interpretácie Slovenského národného povstania a česko-slovenských vzťahov. Pohľady zahraničného historika. s. 145-152.
039616 Cséfalvay, František: O ozbrojených zložkách Slovenského národného povstania. = O jednostkach zbrojnych Slowackiego powstania narodowego. s. 81-89 (slov. text), s. 87-97 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
039789 Fremal, Karol: Varšavské povstanie v slovenskej historiografii = Powstanie Warszawskie w historiografii slowackiej. s. 132-144 (slov. text), s. 142-156 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
039991 Jakuba, Nikolaj Alexandrovič: Vplyv povstaní v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a Slovensku na vojenské operácie Červenej armády v roku 1944 = Wplyw powstan w Rumunii, Bulgarii, Polsce i na Slowacji na operacje wojenne Armii Czerwonej w 1944 r. s. 191-200 (slov. text), s. 173-182 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040060 Kaminski, Marek Kazimierz: Politické aspekty protinemeckého povstania na Slovensku počas 2. svetovej vojny. s. 53-58 (slov. text), s. 58- 63 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040152 Koryn, Andrzej: Augustový prevrat roku 1944 v Rumunsku - príčiny a dôsledky. = Przewrót serpniowy 1944 r. v Rumunii - przyczyny i konsekwencje. s. 183-190 (slov. text), s. 165-172 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040356 Marszalec, Janusz: Poľské sily vo Varšavskom povstaní r. 1944. = Sily polskie w Powstaniu Warszawskim 1944 r. s. 90-109 (slov. text), s. 98-118 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040412 Mičev, Stanislav: Slovenské národné povstanie - všedný deň. = Slowackie powstanie narodowe - zycie codzienne. s. 110-114 (slov. text), s. 119-123 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040508 Orlof, Ewa: Účasť Slovákov na Varšavskom povstaní. = Udzial Slowaków w Powstaniu Warszawskim. s. 115-120 (slov. text), s. 124-129 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040553 Pavelescu, Serban Liviu: 23. august 1944 a rumunská historiografia. Konceptuálne zmeny vnímania historickej udalosti. = 23 sierpnia 1944 oraz Rumunska historiografia. Pojeciowe zmiany odbierania wydarzen historycznych. s. 176-182 (slov. text), s. 157-164 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040728 Segeš, Dušan: Medzinárodné aspekty Varšavského povstania. = Aspekty miedzynarodowe powstania Warszawskiego. s. 44-52 (slov. text), s. 48-57 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040821 Stanislav, Ján: SNP 1944 - súčasť európskej protifašistickej rezistenice v rokoch II. svetovej vojny. = Slowackie powstanie narodowe 1944 - element europejskiego ruchu oporu w latach II wojny swiatowej. s. 19-43 (slov. text), s. 20-47 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040845 Syrný, Marek - Uhrin, Marián: Politické a vojenské elity Slovenského národného povstania. s. 59-80 (slov. text), s. 64-86 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
040989 Uhrík, Igor: Niektoré obmedzenia, ktoré ovplyvnili Varšavské a Slovenské povstanie. s. 153-175.
040998 Ukielski, Pawel: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podrobnosti a rozdiely. Náčrt problému = Powstanie Warszawskie i Slowackie powstanie narodowe - podobienstwa i róznice. Zarys problemu. s. 7-18 (slov. text), s. 8-19 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
041088 Wójciuk, Michal: Nemecké zločiny vo Varšavskom povstaní - náčrt problému = Zbrodnie niemieckie w Powstaniu Warszawskim - zarys problemu. s. 201-226 (slov. text), s. 183-207 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: