DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Klaková, Oľga : Banská Belá - stavebné a technické pamiatky. Pamiatky a múzeá 2006, č. 1, s. 66-68, fot., mp.
Pamiatky technické; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica;


033896 : Archivní časopis.
035782 Bešinová, Eva: Za Petrom Tesákom. s. 208-209, fot.
035786 : Bibliografický prehľad zahraničných archívnych periodík. [The American Archivist, vol. 69, č. 1; Arhivski vjesnik, 48/2005; Archeion 107, 2004; Der Archivar, 59, 2006, č. 1-4; Archiven pregled 2006, č. 1-2; Izvestija na daržavnite archivi 2006, č. 91; Journal of the Society of Archivists, vol. 27, 2006, č. 1; Levéltári Közlemények 2005, č. 1, 2; Levéltári Közlemények. Mutató 1994-2004; Levéltári Szemle 40, 2005, č. 1-4; Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 114, 2006, č. 1-2, 3-4; Otečestvennyje archivy 2006, č. 1-6; Sborník archivních prací 56, 2006, č. 1, 2] s. 131-172.
035787 : Bibliografický prehľad zahraničných archívnych periodík. [The American Archivist, 69, 2006, č. 2; Der Archivar 60, 2007, č. 1-2; Archivní časopis, 56, 2006, č. 1-4 + register 1996-2005; La Gazette des Archives 2006, No 201, 202, 203; Journal of the Society od Archivists 27, 2006, č. 2; Levéltári Szemle 56, 2006, č. 1-4; Rassegna degli Archivi di Stato 63, 2003, No 1.] s. 148-169.
035801 Bodnárová, Katarína: Bratislavské mestské knihy na prelome stredoveku a novoveku z pohľadu diplomatiky. s. 41-51.
035802 Bodnárová, Katarína: Notári a pisári v službách mesta Bratislavy na začiatku novoveku. s. 15-37.
036151 Hanus, Jozef: Na rozlúčku s Ing. Jánom Gondom (1943-2006). s. 200-201.
036160 Hautová, Júlia: Z rokovania Vedeckej archívnej rady. s. 196-199.
036333 Kamencová, Lýdia - Klačka, Jozef: Problémy s osobnými fondmi v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied. s. 92-99.
036369 Kartous, Peter: Na rozlúčku s kolegom a priateľom Vincentom Šlahučkom (1939-2007). s. 206-207.
036370 Kartous, Peter: Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., laureátom štátneho vyznamenania. s. 3-4, fot.
036373 Kašiarová, Elena: Zápis banských máp a plánov do zoznamu UNESCO Pamäť sveta. s. 178-180, obr.
036532 Kurucárová, Jana: Za PhDr. Slavkom Churým (1935-2006). s. 199-200.
036629 Machajdíková, Elena: 11. archívne dni v Slovenskej republike. s. 170-178.
036664 Maráz, Karel: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Připomenutí historie a současný stav. s. 78-91, obr.
036667 Maretta, Róbert: Medzinárodná konferencia "Digitálna diplomatika - historický výskum stredovekých listín v digitálnom svete". s. 191-197.
036883 Pavlovič, Richard: Medzinárodná vedecká konferencia České, slovenské a československé dějiny II. s. 197-199.
036971 Pytlík, Pavol: Obchodná a priemyselná komora v Košiciach (dejiny pôvodcu a rozbor archívneho fondu). s. 54-90, tab.
036982 Ragač, Radoslav: Rakovského zbierka pečatí. s. 39-52, fot., tab.
036985 Ragačová, Júlia: Výstava Osudový rok 907 - Bitka pri Bratislave a raný stredovek v Dolnom Rakúsku. s. 190-191.
037103 Slezáková, Božena: Životné jubileum PhDr. Evy Vrabcovej. s. 203-205.
037128 Sokolovský, Leon: Medzinárodná konferencia Pragmatické písomnosti v kontexte právnom a správnom. s. 185-188.
037149 Stolárik, Marián: Slovenský archív na Ottawskej univerzite. s. 188-195, fot.
037223 Španková, Mária: Porady vedúcich predstaviteľov riadiacich orgánov archívnictva členských štátov Európskej únie v roku 2006 (EBNA, Viedeň, Helsinky). s. 180-185.
037246 Štulrajterová, Katarína: Delegačný mandát na Slovensku v čase pontifikátu Gregora IX. (1227-1241). s. 11-30.
037259 Švecová, Adriana: Formálno-právna stránka závetov trnavských mešťanov z prvej polovice 19. storočia. s. 53-76.
037307 Uličný, Ferdinand: Najstaršia uhorská listina o Slovensku z rokov 1067-1073. s. 5-13.
037377 Vrtel, Ladislav: Astronomické symboly v erboch. (Príspevok k terminológii blazonu.) s. 92-117, obr.
037474 Žifčák, František: Jubilujúca Alžbeta Liščáková. s. 205-206.
037481 Žudel, Juraj: Osobnosť Lazara, tvorcu mapy Uhorska z roku 1528. s. 32-39.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: