DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kopčok, Andrej : Vojvodinsko-slovenské inšpirácie historika Jozefa Jablonického. In: "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu..." Br., Veda, vydavateľstvo SAV 2005, s. 96-103. Rés. angl. s. 393 The Vojvodina/Slovak inspirations of the historian Jozef Jablonický.
Slováci, Juhoslávia; Slováci, Vojvodina; vzťahy slovensko-juhoslovanské; vzťahy juhoslovansko-slovenské; vzťahy slovensko-vojvodinské; vzťahy vojvodinsko-slovenské; historici slovenskí; politika juhoslovanská; Vojvodina;

Zdrojový dokument ("Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...")


027435 Adamczyk, Mieczyslaw: Szkolnictwo Spiszu od XVI do poczatku XX wieku. s. 681-695, tab.
027443 Andráš, Matej: Severný Spiš v politických, vojenských a diplomatických aktivitách medzi rokmi 1918-1947. s. 853-872.
027482 Balegová, Jana: Juraj Wernher a počiatky Spišskej komory. s. 553-557.
027486 Baráthová, Nora: Vzťah obyvateľov Kežmarku k Poľsku. s. 545-550.
027582 Budz, Jan - Skawinski, Marek: Spisz polski po 1947 roku. s. 945-952.
027609 Chalupecký, Ivan: Miesto Spiša v slovenskej historiografii. s. 29-34.
027640 Ciagwa, Józef: Slovenský právny systém na severnom Spiši v rokoch 1939-1945. s. 927-936.
027886 Gniazdowski, Mateusz: Pogranicze polsko-slowackie w swietle materialów Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rzadu na Kraj. s. 961-967.
027888 Gojdič, Ivan: Spišské mestá a ich vývoj. s. 161-174, obr., fot.
027894 Grabinski, Tomasz - Roszkowski, Jerzy M. -Sroka, Stanislaw A.: Badania nad Spiszem w polskiej historiografii. s. 35-47.
027912 Grzesik, Ryszard: Polsko-wegierska granica na Spiszu - dzieje historiograficznych zmagan. s. 341-348.
028002 Hleba, Edmund: Školy na Spiši. s. 721-730.
028017 Homza, Martin: Svätá Kunigunda a Spiš. s. 381-406.
028069 Hvišč, Jozef: Význam Spiša pre vývin slovensko-poľských literárnych vzťahov (do roku 1848). s. 697-702.
028172 Kamocki, Janusz - Skawinski, Marek: Problemy etnicznosci a narodowosci na przykladzie Spiszu. s. 705-716.
028173 Kapičáková, Viera: Severná hranica Slovenska po roku 1945. s. 939-944.
028227 Klatý, Marek: Uhri, Uhorsko a Spiš v haličskej kronikárskej tradícii: Kultúrno-antropologická analýza "Haličsko-volynského letopisu". s. 251-268.
028265 Kollárová, Zuzana: Rómovia a Spiš do roku 1945. s. 805-814.
028280 Körmendy, Adrienne: Struktura spoleczno-gospodarcza sredniowiecznego Spiszu. (Przeglad problematyki i dorobku historiografii wegierskiej). s. 269-274.
028313 Kowalczyk, Julian: Spisz podczas II wojny swiatowej i w pierwszych latach powojennych. s. 905-924.
028359 Kredatusová, Alena: Andrej Probstner st. - levočský mešťan, šľachtic a podnikateľ. s. 569-576.
028369 Kroh, Antoni: Kultura i nauka na Spiszu w XIX i XX wieku. s. 733-736.
028395 Kurtyka, Janusz: Starostwo spiskie (1412-1769/70). s. 487-532.
028430 Lenčiš, Štefan: Drugetovci a Spiš. s. 367-377.
028526 Machajová, Soňa: Spišskí Nemci a strana Deutsche Partei na Slovensku v rokoch 1939-1945. s. 773-782.
028547 Malovecká, Milota: Karol Wagner: Život a dielo venované Spišu. s. 593-598.
028558 Marcinowska, Maria: Lubomirscy jako starostowie spiscy. s. 609-614.
028562 Marek, Miloš: Saxones nostri de Scepus: K niektorým otázkam príchodu saských hostí a ich života na Spiši. s. 353-365.
028623 Meier, Jörg : Deutschsprachige Publikationen zur Geschichte der Zips. s. 63-73.
028713 Mislovičová, Virginia: Spoločensko-hospodárska štruktúra Kežmarku v stredoveku. s. 409-416.
028741 Mrva, Ivan: Územie Spiša a boj o uhorskú korunu medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským. s. 535-542, mp.
028771 Nalepa, Jerzy: Etymologia nazwy "Spisz" (nazwa góry, grodu i krainy). s. 235-240.
028825 Orlof, Ewa - Roszkowski, Jerzy M.: Regulacje granicy panstwowej na Spiszu w okresie miedzywojennym (1920-1938). s. 893-903.
028875 Pavercsik, Ilona: A Szepesség a magyar történeti irodalomban. s. 49-62.
028876 Pavercsik, Ilona: Im literarischen Spiegel. Historische Notizen aus in der Zips entstandenen Werken. s. 639-665.
028967 Pieta, Karol: Spiš vo včasnej dobe dejinnej. s. 149-158, obr.
028970 Piirainen, Ilpo Tapani: Tradition der deutschen Rechte in Handschriften der Frühen Neuzeit in der Zips. s. 577-591.
029032 Procházková, Nataša: Koloman Haličský na Spiši pred rokom 1241. s. 243-248.
029043 Rábik, Vladimír: Marcelov hrad na Spiši a okolnosti jeho držby v stredoveku. s. 307-323.
029045 Rábik, Vladimír: Stredoveké cirkevné pečate spišskej proveniencie. (Sonda do problematiky) s. 325-337.
029101 Roszkowski, Jerzy M.: Polskie zabiegy o przylaczenie Spiszu i pierwsze lata przynaleznosci pólnocnej czesci tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918-1925). s. 819-842.
029107 Rucinski, Henryk: Dzieje polityczne Spiszu do konca XV wieku. s. 275-302.
029188 Skawinski, Marek: Ludnosc wspólczesnego polskiego Spiszu. s. 953-957, tab.
029193 Skladaný, Marián: Spiš v slovensko-poľských hospodárskych stykoch v 15. - 16. storočí. s. 457-465.
029203 Slivka, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra Spiša vo včasno a vrcholnostredovekom období. s. 419-445, obr., fot.
029233 Soják, Marián: Stručné dejiny Spiša od najstarších čias po rozhranie letopočtov. s. 115-143, mp., obr., fot.
029258 Sroka, Stanislaw A.: Kosciól na Spiszu w sredniowieczu - stan badan. s. 449-454.
029292 Sulaček, Jozef: Tragické osudy židovskej komunity na Spiši v rokoch druhej svetovej vojny. s. 785-802.
029344 Šimončič, Jozef: Privilégium cisára Leopolda I. Novej Belej z roku 1699 o výročných jarmokoch a týždenných trhoch - v urbárnych spisoch z roku 1772. s. 667-696.
029358 Škvarna, Dušan: Multietnicita Spiša a národnoemancipačné procesy na ňom. s. 671-678.
029370 Šoltés, Peter: Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storočí. s. 615-636.
029393 Števík, Miroslav: Prírodno-geografické pomery na Spiši a prírodné názvy na Spiši v písomných dokumentoch z 13. a 14. storočia. s. 103-111, mp., historický reg.
029422 Švorc, Peter: Poľnohospodársvo na Spiši po roku 1945. s. 761-771.
029466 Trajdos, Tadeusz M.: Reformacja i kontrareformacja na Spiszu. s. 467-486.
029616 Zmátlo, Peter: Kultúrno-spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období s prihliadnutím na národnostné aspekty. s. 741-755, tab.
029635 Zubko, Peter: Dejiny Spišského biskupstva (1776-). s. 599-607.
029663 Žifčák, František: Spišská šľachta vo svetle súpisov zo 16. - 19. storočia. s. 559-567.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: