DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Letz, Ján - Letz, Róbert : Bratia Letzovci. Život a dielo Štefana a Bela Letza. Br., Vyd. Spolku slovenských spisovateľov 2004. 174 s.
rody; osobnosti kultúry; Letz Štefan; Letz Belo;


031923 Augustín, Milan: Európske cesty obchodu slovenskej medi. s. 15-27, obr., mp.
031924 Augustín, Milan: K otázke kultu sv. Klimenta rímskeho, pápeža a mučeníka, najstaršieho patróna baníkov na Slovensku a sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory, pokračovateľkám tejto patronácie. s. 139-143, obr.
032103 Chladná, Zuzana: Banskobystrickí waldbürgeri ako donátori kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici (v rokoch 1472-1503). s. 144-150.
032331 Galvánek, Juraj: Cesty poznávania a využívania neživej prírody v zrkadle 750 rokov Banskej Bystrice. s. 113-120, tab.
032413 Herčko, Ivan - Švarcová, Alexandra: Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu. s. 73-79.
032489 Husák, Vladimír: Industriálne stopy renesančného mediarskeho podniku v Banskej Bystrici a jeho pokračovateľov - príspevok k analýze ikonografie a k identifikácii priemyselných pamiatok v Španej Doline. s. 169-185, obr.
032510 Jakab, Zoltán: Špaňodolinské baníctvo v druhej polovici 19. storočia. s. 83-86, mp.
032511 Jakab, Zoltán: Vzbura špaňodolinských baníkov a ich omilostenie. s. 50-51.
032565 Kafka, Richard: Návštevy nórskych odborníkov Španej Doliny v 18. storočí. s. 80-82, obr.
032585 Kamenický, Miroslav: Hutníctvo v banskobystrickej oblasti v druhej polovici 18. storočia. s. 68-72, obr.
032612 Kašiarová, Elena: Špania Dolina pred 220 rokmi. (Prierez udalostí roku 1785.) s. 51-63, obr.
032640 Kladivík, Eugen: Výstavba špaňodolinského medenorudného banského závodu s dôrazom na realizáciu banských objektov v 2. polovici 20. storočia. s. 94-99, obr.
032764 Krchnáková, Lucia: Špaňodolinskí banskí ránhojiči. s. 151-153.
032831 Lacko, Miroslav: Sociálne hnutie banského robotníctva v rokoch 1525 až 1526 a jeho vplyv na život v banskobystrickom regióne. s. 37-44.
033355 Ragač, Radoslav: Erb a pečate Špnej Doliny. s. 166-168, obr.
033475 Síkorová, Elena: Baníctvo a život baníkov v Španej Doline v 17. storočí. s. 45-47.
033488 Skladaný, Marián: Špaňodolinská meď v stredoveku a ranom novoveku. s. 28-36.
033532 Sombathy, Ladislav: Cementácia medi na Španej Doline a výroba medených pohárov. s. 87-89, obr.
033533 Sombathy, Ladislav: Pokus o odhad produkcie ložiska Špania Dolina - Staré Hory. s. 110-112, tab., obr.
033534 Sombathyová, Magdaléna: Flotačné spracovanie špaňodolinských medených rúd v druhej polovici 20. storočia. s. 100-109, obr., tab.
033557 Stillhammerová, Martina: O výrobe zelenej farby v Španej Doline. s. 90-93.
033573 Surovec, Jozef: Zainteresovanosť ťažiarov v špaňodolinskom medenorudnom revíre v 18. storočí. s. 64-67.
033664 Švarcová, Alexandra: Návrh na náučný chodník Staré Hory - Sásová. s. 186-189.
033772 Vozár, Jozef: Banícke osadenstvo Španej Doliny podľa súpisu z roku 1664. s. 48-49.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: