DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Maskalík, Alex : Nástup nového trendu národnostnej výstavby ČSĽA po federálizácii Československa a jeho limity. Vojenská história 17, 2013, č. 1, s. 71-82. Rés. nem. s. 82. Anbruch eines neuen Trends im Nationalitätenaufbau der tschechoslowakischen Volksarmee (ČSĽA) nach der Föderalisierung der Tschechoslowakei und seine Beschränkungen.
vojenstvo; armáda; bohemika;

Zdrojový dokument (Vojenská história)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: