DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Martinkovič, Marcel : Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín. Forum historiae [online] 7, 2013, č. 2 [Slovenské politické myslenie 1848 - 1914] [cit. 2014-4-22], s. 76-94, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/martinkovic.pdf. Rés. angl. The Culture and the Nation in the Political Thinking of Svetozár Hurban Vajanský. The Analysis of Their Relationship in the Chosen Articles in Národné noviny. Ed. Slovenské politické myslenie 1848 - 1914.
kultúra; národ; Národné noviny; noviny; politika; 1847-1916; Vajanský Svetozár Hurban [1847-1916];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: