DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Ďurica, Milan S. : Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Br., Lúč 2013. 930 s., príl., výberová bibliografia, reg. menný
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;


047199 Demeková, Ľubica: Administratívno-právne paralely vybraných aspektov činnosti národných výborov v období rokov 1945 - 1949 vo vzťahu k právnemu stavu de lege lata. s. 167-186.
047337 Fremal, Karol: Ilegálna a povstalecká Slovenská národná rada v rokoch 1943 - 1945. s. 10-36.
047362 Gajdoš, Marián: Snaha o zjednotenie Marmaroščiny so Zakarpatskou Ukrajinou v roku 1945 - lokálny experiment? s. 84-101, tab.
047428 Halczak, Bohdan: Ukrainskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne i Kulturalny Zwiazek Ukrainców Pracujacych: Analiza porównawcza organizacji mniejszosci ukrainskiej w Polsce i Czechoslowacji, w latach 1956 - 1989. s. 202-231.
047593 Jakab, Radomír: Úloha miestnej štátnej správy pri očiste povojnovej spoločnosti. s. 148-166.
047719 Kmeť, miroslav: Fenomén národných rád v regióne Karpát na sklonku II. svetovej vojny v dejepisnom vyučovaní. s. 232-238.
047764 Konečný, Stanislav: Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny: komparatívna analýza. s. 61-83.
047990 Majeriková-Molitoris, Milica: Národná rada odtrhnutých obcí hornej Oravy. s. 122-132.
048405 Sergijenko, Teťana - Bezega, Teťana: Raďansko-čechoslovackyj dogovir 29 červňa 1945 roku: dylemy učasti i supernyctva ščodo vyrišenňa doli narodiv regionu Karpat. s. 53-60.
048406 Sergijenko, Teťana - Bezega, Teťana: Zakarpatska Ukrajina: istoriografičnyj ogľad krajovoji literatury. s. 187-201.
048491 Syrný, Marek: Slovenská národná rada na oslobodenom území Slovenska do apríla 1945. s. 133-147, tab.
048552 Šmigeľ, Michal: Ukrajinská národná rada Prjaševščiny a hnutie za pričlenenie severovýchodného Slovenska k sovietskej Ukrajine (1945). s. 102-121.
048699 Vidňanskyj, Stepan: Narodna rada Zakarpatskoji Ukrajiny jak instrument prijednanňa Zakarpatťa do SRSR ta raďanizaciji kraju (1944 - 1946 pp.). s. 37-52.
[Search] [Index]
Abbreviation: