DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Martin, Marcel : Démétrios Chalkondyles: život a dílo. Post scriptum: Dva inaugurační proslovy k založení katedry řeckých studií při univerzitě v Padově roku 1463. Byzantinoslovaca 4, 2012, s. 124-147. Rés. angl. s. 147. Demetrius Chalcondyles: Life and Work. Post scriptum: Two Inaugural Speeches to the Foundation of the Department of Greek Studies at the University of Padua in 1463.
slavistika; 1463; univerzity talianske; vzťahy taliansko-grécke; vzťahy grécko-talianske; pramene; 1423-1511; Taliansko; Grécko; Padova; Chalkondyles Démétrios [1423-1511];

Zdrojový dokument (Byzantinoslovaca)


044879 Augustínová, Eva: Duchovné piesne českých autorov v Cithare sanctorum. s. 237-256.
044880 Augustínová, Eva: Ján Mocko a Tranovského knižnica - dejiny, súčasný stav a perspektívy. s. 334-339.
044976 Bodnárová, Miloslava: Tradícia husitov a bratríkov na Slovensku a jej odraz v slovenskej reformačnej literatúre. s. 38-46.
045303 Fircáková, Kamila: Ján Silván - české a slovenské kontexty jeho diela. s. 107-117.
045323 Frimmová, Eva: Mestá a ich atribúty očami humanistov. s. 146-171.
045431 Hamranová, Gabriela: Vydavateľské aktivity Slovákov v Prahe po roku 1993. s. 363-367.
045479 Hlavačková, Miriam: "Y uminil sem tuto sepsati niektera nauczenie..." Českí stredovekí vzdelanci v bratislavskom exile. s. 47-57.
045620 Jankovič, Ľubomír: Stredoveké a ranonovoveké české literárne a jazykové pamiatky v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. s. 58-67.
045681 Kamenický, Miroslav: Slovensko, Čechy a Morava v cestopisoch druhej polovice 18. storočia. s. 274-284.
045703 Kašparová, Jaroslava: K několika zajímavým slovacikům ve fondu starých tisků Knihovny Národního muzea v Praze. s. 223-236.
045744 Klimeková, Agáta: Príležitostné vydania exulantských kníhtlačiarní na Považí v 18. storočí. s. 263-273.
045783 Komorová, Klára - Saktorová, Helena: Autori a adresáti dedikácií v tlačiach Vokálovej tlačiarne. s. 207-222.
045820 Kovács, Eszter: Četba historiografické literatury jako pramen v díle historika Samuela Timona. s. 257-262.
045857 Krasnovská, Elena: O jazyku tlačených publikácií z bratislavskej tlačiarne Františka Augustína Packa v 18. storočí. s. 326-332.
045991 Lukačka, Ján: Jiskrovci a bratríci na Slovensku. s. 30-37.
046003 Lysý, Miroslav: Husitstvo na Slovensku a problematika česko-slovenských vzťahov. s. 22-29.
046050 Marečková, Marie: K náboženským exulantům z českých zemí v 17. století. s. 172-179.
046235 Okoličányová, Vlasta: Slováci ako autori pozdravných veršov, adresáti, prekladatelia a posesori českých postíl 16. storočia. s. 118-132.
046288 Parenička, Pavol: Štúrovský dejateľ, spisovateľ a historik Ladislav Pauliny. s. 340-344.
046345 Pišna, Jan: Počátky literární činnosti Michala Semiana. s. 305-315.
046431 Rišková, Lenka: Vplyv českého prostredia na formovanie literárnych názorov Bohuslava Tablica. s. 285-304.
046671 Škovierová, Angela: Ondrej Rochotský a jeho literárna činnosť v kontexte knižnej tvorby slovenských humanistov v Čechách. s. 133-145.
046691 Špániová, Marta - Kováčiková, Soňa: Pôsobenie žien v dejinách slovenského kníhtlačiarstva: vdovy po českých exulantských tlačiaroch Dorota Vokálová a Alžbeta Dadanová. s. 180-201, tab.
046868 Voit, Petr: Mikuláš Bakalář jinak. s. 68-106.
046869 Voit, Petr: Nesnadná cesta knihovědy k dějinám knižní kultury. s. 5-19.
046916 Závadová, Katarína: Levočské drevorezy Jonáša Bubenku k Orbis pictus Jana Amosa Komenského. s. 202-206.
046961 Zvara, Edina: Dejiny skalickej františkánskej knižnice. s. 346-356.
[Search] [Index]
Abbreviation: