DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kowalská, Eva : ...Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu "národného prebúdzania". 60, 2012, č. 1, s. 23-32. Rés. nem. s. 32 ...Diese Kleinbürger sind etwas derartigem noch nicht Gewachsen... Kasinos in Modra - ein unbekannter Teil der Kasinobewegung und des "natinales Erwachens".
kasína; spolky; Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

Zdrojový dokument (HČ)


045091 Čelková, Mária - Matejková, Adriana: Epigrafické sepulkrálne pamiatky v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. s. 40-69, fot.
045149 Denková, Zuzana: Banícky fokoš a jeho tajomstvá. s. 70-86, obr.
045533 Hronček, Pavel: Lomová ťažba na Slovensku do konca stredoveku. s. 23-39.
045535 Hrončeková, Ester: Inžinierske aktivity profesorov Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici vo vzťahu k technickej fyzike od druhej polovice 19. storočia. s. 145-155, obr.
045667 Kafka, Richard: Banské nešťastie v Hodruši v roku 1879. s. 191-198, obr.
045682 Kamenický, Miroslav: Za Jánom Tibenským (1923 - 2012). s. 267-268, fot.
045699 Kašiarová, Elena: Fragmenty bansko-umeleckej tvorby na Slovensku vybrané spomedzi archívnych dokumentov. s. 87-103, obr.
045737 Kladivík, Eugen: Železorudná baňa v Mlynkoch vo vlastníctve Coburgovej účastinnej spoločnosti. s. 156-178, tab.
045915 Labuda, Jozef: Banícke náradie z Vyšného Medzeva v 16. storočí. s. 9-22, obr.
045982 Lovásová, Eva: Z archívneho a zbierkového materiálu Slovenského banského múzea dokumentujúceho založenie a históriu Mestského múzea na Starom zámku. (Materiálová štúdia). s. 104-120, obr., fot.
046220 Novák, Ján: K nedožitým osemdesiatinám Jána Truchlíka. s. 269, fot.
046221 Novák, Ján: K osemdesiatinám PhDr. Pavla Kuku, CSc. s. 270-271, fot.
046222 Novák, Ján: Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v rokoch 1927 - 1959 v spomienkach Antona Orčíka. s. 214-216.
046341 Pinka, Ján - Zorvan, Peter: Vrtné práce pri prieskume ložísk uhlia na Slovensku v rokoch 1919 - 1945. s. 179-190, tab.
046482 Schirlbauer-Grossmannová, Anna: Miscelanea k dejinám kultúry a školstva v banskoštiavnickom regióne v rokoch 1750 - 1830 s dôrazom na hudbu. s. 125-144.
046572 Sombathy, Ladislav: Banský geológ Ľudovít Cseh (1840 - 1908). s. 256-260, fot.
046573 Sombathy, Ladislav: PhDr. Jozef Vozár, DrSc. odišiel - zanechal poslednú vôľu. s. 261-266, fot.
046574 Sombathyová, Magdalena: Technika pre život, banské záchranné prístroje. s. 199-213, obr.
[Search] [Index]
Abbreviation: