DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2010. [Zost.]: Karnišová, Zuzana. Prešov, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 2011. 547 s.
bibliografie personálne; bibliografie; univerzity; školstvo;


044921 Bartlová, Alena: Podiel zahraničných a domácich činiteľov na povojnovom vývoji katolíckej a evanjelíckej cirkvi a. v. na Slovensku (1918 - 1928). s. 61-78.
045013 Brtko, Martin: Vplyvy francúzskeho kultúrneho prostredia na dozrievanie predstaviteľov slovenskej inteligencie v medzivojnovom období. s. 175-196.
045034 Bystrický, Valerián: K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935 - 1938. s. 45-60.
045288 Ferenčuhová, Bohumila: Občianska spoločnosť na medzivojnovom Slovensku medzi demokraciou, fašizmom a komunizmom: kultúrne tradície a zahraničné vplyvy. s. 11-32.
045433 Hanula, Matej: Hľadanie tretej cesty - agrarizmus ako politické hnutie v Európe medzi dvoma svetovými vojnami. s. 79-100.
045597 Jaksicsová, Vlasta: Občiansky rozmer tvorcov modernej slovenskej kultúry. s. 153-174.
045852 Krajčovičová, Natália: Úloha a význam Klubu slovenských poslancov v parlamentnom systéme ČSR v rokoch 1918 - 1920. s. 33-44.
046256 Osyková, Linda: Premeny volebnej kampane na Slovensku v medzivojnovom období. s. 135-152.
046433 Roguľová, Jaroslava: Nacionálno-konzervatívne východiská Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období. s. 101-118.
046942 Zemko, Milan: Politické strany z českých krajín v súťaži o slovenských voličov v parlamentných voľbách za prvej ČSR. s. 119-134.
[Search] [Index]
Abbreviation: