DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Mičko, Peter : Problematika pracovného pobytu slovenských robotníkov v "Tretej ríši" v rokoch 1939-1944. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 2011, s. 159-167.
vzahy slovensko-nemecké; vzahy nemecko-slovenské; robotníci; 1939-1944;

Zdrojový dokument (Problematika dělnictva v 19. a 20. století.)


044903 Bakoš, Vladimír: K ideovému profilu Vavra Šrobára. s. 162-177.
044912 Baranová, Daniela: Odbojová činnos Dr. Vavra Šrobára v rokoch 1939 - 1944. s. 538-543.
044922 Bartlová, Alena: Premeny v živote Dr. Vavra Šrobára. s. 482-494.
044939 Beňa, Jozef: K trom ústavnoprávnym počinom Vavra Šrobára. s. 624-671.
045019 Bugajdová, Janka: Boj proti alkoholizmu na Slovensku. s. 397-410.
045090 Čelko, Vojtech: Vavro Šrobár v spomienkach svojich súčasníkov napísaných po jeho smrti. s. 617-623.
045124 Dangl, Vojtech: Prvomájové zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v roku 1918. s. 261-282.
045127 Daniš, Miroslav: Vavro Šrobár a Univerzita Komenského. s. 391-396.
045178 Dubnička, Ivan: Čechoslovakistické pozície Vavra Šrobára. s. 455-471.
045198 Duin, Pieter van: Vavro Šrobár, bratislavský štrajk vo februári 1919 a umenie propagandy. s. 344-374.
045207 Ďuriška, Zdenko: Sonda do minulosti rodu Šrobárovcov. s. 137-161, tab.
045264 Falisová, Anna: Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR. s. 375-383.
045317 Fremal, Karol - Mičev, Stanislav: Dr. Vavro Šrobár v odboji a SNP (1943 - 1945). s. 544-566.
045362 Gbúrová, Marcela: K niektorým aspektom Šrobárovho modelu demokracie. s. 689-702.
045448 Harna, Josef: Cesta Vavro Šrobára k republikánské straně. s. 411-435.
045482 Hlavová, Viera: Záverečná etapa politickej činnosti Dr. Vavra Šrobára v povojnovom Československu (1945 - 1950). s. 599-616.
045491 Holák, Martin: Vznik denníka Slovenský národ - jeden z pokusov Vavra Šrobára o rozloženie Slovenskej žudovej strany. s. 436-444.
045501 Holec, Roman: Kontakty Vavra Šrobára so sociálnymi demokratmi. s. 216-235.
045536 Hronský, Marián: Vavro Šrobár v národnooslobodzovacom procese počas prvej svetovej vojny. s. 236-260.
045545 Hučková, Dana: Literát Vavro Šrobár (v literárnohistorickom obraze a v autorskej sebareflexii). s. 716-734.
045658 Jurčišinová, Nadežda: Spolupráca Vavra Šrobára s Československou jednotou (1896 - 1914). s. 197-215.
045775 Kolař, František: Konstituování státní péče o tělesnou výchovu v prvních letech Československa (Vavro Šrobár - první ministr zdravotnictví a tělesné výchovy). s. 384-390.
045853 Krajčovičová, Natália: Vavro Šrobár - prvý minister s plnou mocou pre správu Slovenska. s. 303-318.
045873 Krno, Svetozár: Osobnosti v politike a Vavro Šrobár. s. 672-688.
045911 Kvaček, Robert: Téměř dobrodružství. s. 283-289.
046002 Lysý, Jozef: Vavro Šrobár v labyrinte kríz modernity. s. 703-715.
046306 Pekník, Miroslav: Dr. Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky. s. 11-136.
046327 Petrovičová, Eleonóra: Osobnosti slovenskej politiky a Dni Milana Hodžu. s. 783-786.
046354 Podmaková, Dagmar: Divadlo v živote Vavra Šrobára. s. 775-782.
046362 Podolec, Ondrej: Proces so Šrobárom a jeho právne a politické pozadie. s. 567-579.
046365 Podrimavský, Milan: Vavro Šrobár a slovenská otázka na prelome 19. a 20. storočia. s. 178-196.
046449 Rychlík, Jan: Názory Vavro Šrobára na státoprávní postavení Slovenska. s. 472-481.
046564 Sokolová, Milena: Vavro Šrobár v konštitučnom procese Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. s. 495-507.
046623 Syrný, Marek: Stranícko-politická scéna na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. s. 580-598.
046655 Šimková, Mária: Jazyk a štýl pamätí Vavra Šrobára. s. 760-774.
046723 Šuchová, Xénia: "Šrobárovi muži": vymenovanie prvých československých županov ministrom s plnou mocou pre Slovensko Vavrom Šrobárom. s. 319-343.
046772 Tomčík, Miloš: źudovýchovné aspekty Šrobárovej beletristiky. s. 735-759.
046835 Vašš, Martin: Názory Vavra Šrobára na niektoré aspekty slovenskej otázky po roku 1918. s. 508-525.
046847 Veselý, Zdeněk: Vznik Československa, Slovensko a Vavro Šrobár. s. 290-302.
046885 Vrábel, Ferdinand: Dva prejavy Vavra Šrobára v Československom rozhlase z roku 1937. s. 526-537.
046939 Zemko, Milan: Osvobodené Slovensko Vavra Šrobára a jeho polemika s Milanom Hodžom. s. 445-454. [ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918 - 1920. Sväzok prvý. Praha : Čin, 1928.]
[Search] [Index]
Abbreviation: