DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Hudek, Adam : Between Czechs and Hungarians: Constructing the Slovak National Identity from 19th Century to the Present. History Compass 9, 2011, č. 4, s. 257-268.
identita národná;


043312 Engemann, Iris: Slovakizácia Bratislavy v rokoch 1918 - 1948. Úvahy na príklade mestskej rímskokatolíckej obce. s. 11-28.
043324 Falisová, Anna: Zdravotno-sociálna starostlivosť o deti v Bratislave v minulosti. s. 398-418, tab.
043351 Fiamová, Martina: Koncentračné stredisko Bratislava - Patrónka. s. 230-250.
043458 Hallon, Ľudovít: Obchodné banky v Bratislave 1918 - 1948. s. 178-202, tab.
043492 Heřmanová, Darina - Falisová, Anna: Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Spolok medikov v Bratislave. s. 419-435.
043637 Jablonický, Viliam: Egon Bondy (Zbyněk Fišer) a Bratislava. s. 335-350.
043643 Jakubík, Ján: Bratislavskí vysokoškolskí študenti a liberalizácia spoločensko-politických podmienok v rokoch 1963 - 1967. s. 376-397.
043751 Kermietová, Lucia: Neologická synagóga na Rybnom námestí - obeť rozvoja Bratislavy. s. 150-177.
043770 Klein-Pejšová, Rebekah: Zvláštny prípad rabína Dr. Samuela Funka alebo vnímanie národnosti Židov na Slovensku medzi vojnami. s. 364-375.
043783 Kmeť, Norbert: Bratislavský evanjelický a. v. cirkevný zbor v období nástupu komunistického režimu. s. 274-285.
043838 Kosaka, Naoki: Názory Fedora Ruppeldta na postavenie Bratislavy ako "hlavného mesta" Slovenska v medzivojnovom období. s. 29-47.
043898 Kubík, Karol: Okyptenie bratislavskej panorámy v réžii byra ÚV KSS (Zbúranie veže kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii v Bratislave). s. 466-490, obr.
044024 Mannová, Elena: Vlastiveda alebo ideológia? Sprievodcovská činnosť v Bratislave v období reálneho socializmu. s. 320-334, obr.
044075 Méryová, Katarína: August 1968 v Bratislave. s. 49-66, obr.
044151 Nemcová, Zuzana: Vplyv historických udalostí na osud jednotlivca a jeho rodiny (na príklade bratislavského obchodníka K. V. Ludwiga). s. 351-363, obr., fot.
044302 Pohaničová, Jana: Poznačený dobou, ale nezlomený ... alebo: Bratislavský príbeh prof. Alfreda Piffla. s. 118-149, obr., fot.
044341 Račko, Peter: Spolkový život vysokoškolských študentov - evanjelikov a. v. v Bratislave (1919 - 1939). s. 67-84.
044381 Sabol, Miroslav: Významné priemyselné podniky na území Bratislavy v rokoch 1918 - 1938. s. 203-229.
044395 Salner, Peter: Rabín Akiba Schreiber a pán Eugen Singer (paralelné biografie ako jeden z možných uhlov pohľadu na bratislavskú židovskú komunitu v 20. storočí). s. 109-117.
044479 Sokolová, Milena: Rozdelenie bratislavského evanjelického a. v. cirkevného zboru na národnostnom princípe v roku 1924. s. 85-108.
044530 Szalay, Peter: Idey a realizácie formujúceho sa veľkomesta: architektúra 20. storočia v Bratislave. s. 306-319, obr.
044580 Škovierová, Zita: Záujmové združenia a ich fungovanie v Bratislave vo svetle spoločenských zmien v 2. polovici 20. storočia. s. 452-465.
044589 Šmigeľ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku). s. 251-273.
044708 Varga, Bálint: Medzi Arpádom a Máriou Teréziou. Milenárne pamätníky a identity Fin-de-Siecle Pressburg. s. 286-305, obr.
044767 Vrtel, Ladislav: Medzinárodné kultúrne mosty (1919 - 1939). s. 436-451.
[Search] [Index]
Abbreviation: