DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Brezováková, Blanka - Dvořáková, Daniela - Mrva, Ivan : Slovacia in perioada Evului Mediu dezvoltat si tarziu. In: Scurta istorie a Slovaciei. Bucuresti, Editura enciclopedica 2011, s. 71-136, fot., mp.
Slovensko v rokoch 1301-1526; 1301-1526;

Zdrojový dokument (Scurta istorie a Slovaciei.)


044863 Albertová, Henrieta: Termín "mestský hrad" vo vybraných stredovekých mestách na území Slovenska. Rozhľady. s. 485-499.
044887 Babic, Marek: Verejné staviteľstvo v neskoroantickom Ríme ako médium politickej propagandy. Svedectvo nápisov a právnych dokumentov. s.5-22.
044918 Bartl, Július: Mesto Bratislava či Podhradie pred rokom 1291? Diskusia. s. 719-726.
044932 Bednárová, Marcela: Historická exkluzivita v ideológii elít ilyrizmu prvej polovice 19. storočia. s. 595-615.
044965 Bizoňová, Monika: 1681 - 1781: storočie v dejinách protestantizmu v Uhorsku (Egy évszázad a Magyar protestantizmus történetében). s. 756-757.
044989 Bojková, Alžbeta: Medzinárodný vedecký seminár Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov. s. 359-360.
045016 Bučka, Peter: Telesná výchova a šport v období 1. Slovenskej republiky. s. 33-48.
045037 Bystrický, Valerián: Za PhDr. Ladislavom Deákom, DrSc. s. 182-183.
045186 Duchoňová, Diana: "We are pleased to expect you on this joyful day...". Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th Century. s. 19-42.
045209 Ďurková, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v roku 2010. Materiály. s. 521-536.
045223 Dvořáková, Daniela: Nicholas of Szécsény and Salgó - an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and functioning of the court of the King of Hungary at the beginning of the 15th century). s. 3-18.
045240 Eliašová, Silvia - Palárik, Miroslav: Mesto pod mestom. s. 563-565.
045248 Fabová, Bernadeta: Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. s. 565-567.
045251 Fabricius, Miroslav: Bratislavská plodinová burza (1922 - 1952). Peripetie fungovania jednej inštitúcie. s. 215-234.
045322 Frimmová, Eva: Medzinárodná konferencia Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí. s. 360-362.
045325 Frimmová, Eva: Seminár Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe v Bratislave. s. 363-364.
045425 Hallon, Ľudovít: Tajemství Starého myslivce. 19. Ústecké kolokvium. s. 757-758.
045493 Holec, Roman - Bovan, Marián: Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej politike a kultúre. s. 401-428, obr.
045497 Holec, Roman: Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí. s. 567-568.
045500 Holec, Roman: Kongres sociálnych dejín v Glasgowe. s. 368-369.
045507 Hollý, Karol: Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho. Rozhľady. s. 501-520.
045552 Hudek, Adam: The Slovak Academy of Sciences and Arts in the years 1945 - 1952. s. 67-96.
045578 Iberl, Kateřina: Několik poznámek k ruské pravoslavné obci v Bratislavě v letech 1924-1945 v kontextu podmínek ruského exilu. s. 49-75.
045625 Janura, Tomáš: Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie. s. 176-177.
045628 Janura, Tomáš: Nepotism in the administration of the County of Liptov in the 18th century. s. 43-66.
045799 Kónya, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho (1707 - 1711). s. 375-400, map.
045824 Kováč, Dušan: Historický časopis, ročník 60, 2012. [Úvod] s. 3.
045843 Kowalská, Eva: ...Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu "národného prebúdzania". s. 23-32.
045849 Kožáková, Katarína: Medzinárodná vedecká konferencia Teória a prax sociálneho štátu v Európe v 20. storočí. Cesty k sociálnemu štátu. s. 362-363.
045861 Kratochvíl, Viliam: Staronové druhy narácií v didakticko-historických textoch. Diskusia. s. 141-148.
045871 Krivá, Lenka: Poriadok a bezpečnosť, deviácia a kriminalita v štátnom socializme. s. 180-181.
045928 Lacko, Miroslav: Hospodárska politika a banské záujmové organizácie na Slovensku do roku 1929. s. 429-451.
046001 Lysá, Žofia: Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. s. 758-760.
046019 Magdoško, Drahoslav: Konferencia Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku. s. 179-180.
046111 Michálek, Slavomír: Osud majetku IBM v Československu v rokoch 1951 - 1961. Materiály. s. 701-718.
046173 Morovics, Miroslav Tibor: Za PhDr. Jánom Tibenským, DrSc. s. 572-574.
046255 Osyková, Linda: Medzinárodná vedecká konferencia Ako historici píšu biografie. s. 177-179.
046295 Pavlovič, Richard: Úloha Jozefa Lenárta v roku 1968. s. 641-671.
046302 Pekár, Martin: X. zjazd českých historikov. s. 562-563.
046317 Pešek, Jan: The Communist Party of Slovakia 1945 - 1948. Membership, organization, leadership, party apparatus, relationship to the Communist Party of Czechoslovakia. s. 97-119.
046420 Regináčová, Nikola: Medzinárodná vedecká konferencia, seminár - stretnutie mladých historikov. s. 173-176.
046458 Sabol, Miroslav: Kolektivizácia v Československu. s. 568-569.
046483 Schriffl, David - Schvarc, Michal: "Vec: Československo". Neznáma správa Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu. Archív. s. 115-139.
046505 Segľová, Lucia: Samosprávne revolučné orgány v Turci v roku 1918. Mikrohistorická perspektíva. Materiály. s. 271-299, tab.
046515 Sikora, Stanislav: Vývoj vo vedení Komunistickej strany Slovenska od augusta 1968 do apríla 1969. s. 235-256.
046537 Skřivan, Aleš ml.: K hospodářským vztahům mezi Československem a Čínskou lidovou republikou po nástupu Teng Siao-Pchingova reformního vedení. s. 471-483, tab.
046553 : Slovenská historiografia 2010. Výberová bibliografia. [Zost.]: Sedliaková, Alžbeta. s. 763-823.
046580 Sorby, Karol: Egypt v siločiarach veľmocenskej politiky v polovici 60. rokov 20. storočia. s. 77-98.
046598 Steinhübel, Ján: Bratislavský komitát. s. 191-214.
046624 Syrný, Marek: Zasadnutie Slovensko-rumunskej historickej komisie. s.173.
046629 Szabó, Miloslav: Obvinenia z "rituálnych vrážd" v Hornom Uhorsku. Antisemitská propaganda, politický katolizmus a národnostná otázka na prelome 19. a 20. storočia. s. 617-639.
046632 Szeghy, Gabriel: Jasovskí premonštráti v premenách času. s. 366-368.
046633 Szijártó, István M.: Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy. Rozhľady. s. 257-269.
046649 Šemšej, Matej: Združenie vysokoškolského študentstva ako výsledok núteného zjednocovacieho procesu spoločensko-politického života v Bratislave v rokoch 1942 - 1945. s. 453-470.
046718 Štofaník, Jakub: Medzi mestom a cirkvou. s. 364-366.
046750 Švorc, Peter: Rakúska historiografia a slovenské dejiny. Rozhľady. s. 673-700.
046785 Tózsa Rigó, Attila: Víno a vinohrady v testamentoch bratislavských mešťanov zo 16. storočia. [Do slov. prel.]: Fundárková, Anna. s. 577-593, tab.
046808 Uličný, Ferdinand: Etnonymy Sklávoi, Sclavi, Slovieni, Slováci, Slovania. Diskusia. s. 301-330, tab.
046834 Vašš, Martin: Národohospodári Imrich Karvaš - Peter Zaťko a slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočia. Rozhľady. s. 99-114.
046941 Zemko, Milan: PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (15. 3. 1952 - 3. 2. 2012). s. 183-184.
[Search] [Index]
Abbreviation: