DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Skalská, Monika : Rod Ratoldovcov v dejinách Gemera do začiatku 14. storočia. Gemer-Malohont 5, 2009, s. 45-57, tab., obr.
šľachta; genealógia; 14. storočie; rody; Gemer [región]; Ratold [rod];

Zdrojový dokument (Gemer-Malohont)


039476 Augustínová, Eva: Vydávanie vedecko-technickej a prírodovednej literatúry v stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18. storočia do roku 1918. (Prehľadová štúdia.) s. 78-95, fot.
039633 Čelko, Mikuláš: K problematike identifikácie priestorov začiatkov výučby na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. s. 96-107, fot.
040093 Kladivík, Eugen: Antimónový závod v Čučme pod správou Antimónových baníckych a hutníckych závodov, úč. spol. v Banskej Bystrici. s. 344-357.
040094 Kladivík, Eugen: Bane Medzibrod a Dolná Lehota - Lom vo vlastníctve Antimónových baníckych a hutníckych závodov, úč. spol. v Banskej Bystrici. s. 366-379, fot., tab.
040095 Kladivík, Eugen: Železorudná baňa v Rákoši vo vlastníctve Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti. s. 314-327, fot.
040239 Lacko, Miroslav: Ing. Eugen Kladivík, CSc. - život v znamení montánnej histórie. s. 400-401, fot.
040240 Lacko, Miroslav: Medzev v roku 1938. (Jeden dokument k okolnostiam atentátu na Franza Karmasina), s. 380-389, fot.
040241 Lacko, Miroslav: Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku v rokoch 1788 až 1871. s. 108-207, fot.
040242 Lacko, Miroslav: Vražda v Dolných Hámroch v roku 1940: Epizóda z histórie podniku Sandrik. s. 358-365, fot.
040243 Lacko, Miroslav: Výberová bibliografia k dejinám baníctva a hutníctva na Slovensku za rok 2008. s. 413-417.
040318 Magula, Rudolf: Z histórie baníctva Banskej a hutnej spoločnosti v Bindte v rokoch 1856 až 1939. s. 328-343, fot., obr.
040426 Mihok, Ľubomír - Petrík, Jozef - Moravčíková, Ľudmila: Drevouhoľné vysoké pece v oblasti severného a severovýchodného Slovenska. s. 298-313, obr., tab., mp.
040427 Mihok, Ľubomír - Petrík, Jozef - Štefanča, Peter - Hlobil, Ján: Železiarske závody rodiny Andrássyovej. s. 208-245, fot., tab.
040430 Minárčic, Miroslav: Metačná listina svätoantonského panstva z roku 1266 a jej výpovedná hodnota k dejinám banskoštiavnického baníctva. s. 46-69, fot., mp.
040568 : Personálna bibliografia Ing. Eugena Kladivíka, CSc. s. 402-412.
040742 Semrád, Peter: Opáloví králi: Genealógia rodu Goldschmidt von Libanka alebo čo vieme o banských podnikateľoch z Dubníka disponujúcich v rokoch 1845-1880 monopolom na ťažbu, spracovanie a komerčné uplatnenie európskeho drahého opálu. s. 246-297, fot., tab.
[Search] [Index]
Abbreviation: