DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Spravodaj banského výskumu Prievidza. 36, 1996, č. 4-5. [Príspevky zo seminára Z dejín banského meračstva konaného 26. 11. 1996 v Banskej Štiavnici.]
    [Z obsahu]: HERČKO, Ivan: Súčasný stav štúdia dejín banského meračstva na Slovensku, s. 157-161; HOCK, Milan: Z dejín rozvoja geodetickej a banskomeračskej techniky, s. 161-170; KAŠIAROVÁ, Elena: Niekoľko zaujímavostí o meračoch meračského úradu na Vindšachte z archívnych dokumentov Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici, s. 171-174; KUNÁK, Ladislav: Vývoj výuky banského meračstva na Slovensku od polovice 19. storočia, s.175-177; HERČKO, Ivan: Prínos absolventov Banskej a lesníckej akadémie k rozvoju banského meračstva, s. 178-200; JAKAB, Zoltán: Systém výuky banského meračstva, jeho najvýznamnejší prednášatelia a ich učebnice, s. 201-203; MICHALČÁK, Svätopluk: Optické teodolity - medzník vo vývoji merania uhlov, s. 204-206; MICHALČÁK, Svätopluk: K histórii vývoja geodetických a banskomeračských prístrojov, s. 206-210: HUSÁK, Vladimír: K historickému odkazu plánov banských meračov. Poznámky na základe štúdia situačných, stavebných plánov a vedút, týkajúcich sa banskobystrického mediarskeho podniku, s. 210-213; LALKOVIČ, Marcel: Príspevok k dejinám jaskynného merania na Slovensku, s. 214-225; KOVANIČ, Ľudovít: Magnetické metódy banskomeračských vytyčovacích prác, s. 226-228; MUDROŇ, Ivan: Využitie výpočtovej techniky pri vyhotovovaní, vedení a dopĺňaní banskomeračskej dokumentácie, s. 229-233; SOMBATHY, Ladislav: Peter Rittinger ako merač, s. 233-236; KLADIVÍK, Eugen: Život a dielo profesora banskoštiavnickej Banskej akadémie Júliusa Gretzmachera, s. 237-238; KOVANIČ, Ľudovít: Profesor Ilavský - priekopník banského meračstva na Slovensku, s. 238-240; NOVÁK, Josef: Prínos profesora Františka Čechuru k rozvoji důlního měřictví, s. 240-241; NOVÁK, Josef: Zamyšlení nad životním dílem profesora Karla Neseta pro obor "důlní měřictví", s. 242-243; HOCK, Milan: Geodézia a banské meračstvo v zbierkach múzeí na Slovensku, s. 245-248; HERČKO, Ivan: Bibliografia článkov a štúdií z banského meračstva v časopise Bányászati és kohászati lapok, s. 249-252; HERČKO, Ivan: Literatúra k dejinám banského meračstva a geodézie, s. 253-254; MIKULENKA, Václav- PADĚRA, Zdeněk: O významu staré důlněměrické dokumentace, s. 255-260.
meračstvo banské; jaskyne; bohemika; Vindšachta; Banská Bystrica; Rittinger Peter [1811-1872]; Gretzmacher Július [1836-1906]; Ilavský Pavol [1911-1965]; Čechura František [1887-1974]; Neset Karol [1907-1993];


9144 Klein, Bohuš -Ruttkay, Alexander -Marsina, Richard: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 1. Stručný náčrt do roku 1526.

10797 Dangl, Vojtech -Kopčan, Vojtech: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 2. 1526-1711.

12945 Dangl, Vojtech - Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 3. 1711-1914.

13380 Hronský, Marián - Krivá, Anna - Čaplovič, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 4. 1914-1939.

37228 Štaigl, Jan - Štefanský, Michal: Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 6. 1945-1968.

39323 : Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 5. 1939-1945. [Aut.]: Cséfalvay, František - Baka, Igor - Katreba, Zoltán - Klubert, Tomáš - Korček, Ján - Šimunič, Pavol - Štefanský, Václav.

49499 : Pramene k vojenským dejinám Slovenska. Zv. 5/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944 - 1945. [Prekladateľ a editor]: Bystrický, Jozef.

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: