DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3599 (1/21)
Wiedermann, Egon : Dejiny archeologického výskumu Topoľčian a Topoľčianskeho hradu. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Nitra, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAv 1991. 19 s.
hrad Topoľčianky; Topoľčany; Topoľčianky [hrad];

MFN 3618 (2/21)
Závada Velušovce Podhradie. [Zost.]: Šmotláková, Blažena. [Aut. kol.]: Arztová, Helena - Lukačka, Ján - Mrva, Ivan - Šmotláková, Blažena - Wiedermann, Egon. Topoľčany, Vlastivedné múzeum Topoľčany v spolupráci s obecným úradom v Závade 1991. 64 s.
Závada; Velušovce; Podhradie; Topoľčany;

MFN 4721 (3/21)
Ludanice 1242-1992. [Zost.]: Lukačka, Ján. Ludanice, Obecný úrad Ludanice v spolupráci s fondom Pro Slovakia 1992. 83 s. [Okres Topoľčany.]
    [Z obsahu]: WIEDERMANN, Egon: Ludanice v praveku a protohistorickom období, s. 5-18; LUKAČKA, Ján: Ludanice v stredoveku, s. 19-31; MRVA, Ivan: Ludanice na prahu novoveku, s. 32-60; KVASNICOVÁ, Oľga: Ludanice v období 2.svetovej vojny, s. 61-72; ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena: Ľudová kultúra, s. 73-83.
Ludanice [okres Topoľčany]; okres: Topoľčany;

MFN 12564 (4/21)
Wiedermann, Egon : Höhlenfundorte und Anpassung urzeitlicher Besiedlung am die klimatischen Änderung am mittleren und oberen Flusslauf der Nitra. Studia historica Nitriensia 4, 1995, s. 55-63. Rés. nem.
Nitra;

MFN 12853 (5/21)
Březinová, Gertrúda - Illášová, ľudmila - Wiedermann, Egon : K otázke vzťahu osídlenia a prírodných pomerov neolitu v povodí Nitry. Študijné zvesti AÚ SAV 32, 1996, s. 15-39. Rés. nem., s. 40-41 Zur Frage der Beziehung der Besiedlung und der naturräumlichen Verhältnisse des Neolithikums im Nitratal.
povodie Nitry; Nitra [región];

MFN 14811 (6/21)
Wiedermann, Egon : Archeologický výskum exteriéru kostola na Sádku. Studia historica Nitriensia 5, 1996, s. 298-301.
kostoly; Topoľčany;

MFN 14812 (7/21)
Wiedermann, Egon : Hunnen und Awaren Reitervölker aus dem Osten. [Výstava Inštitútu pravekých a stredovekých dejín Univerzity vo Viedni inštalovaná v burgenlandskom zámku Halbturn, 26.4.-3.11.1996] Studia historica Nitriensia 5, 1996, s. 301-302.


MFN 14813 (8/21)
Wiedermann, Egon : Mladoeneolitické osídlenie strednej Nitry v prírodnom prostredí epiatlantika. Študijné zvesti AÚ SAV 32, 1996, s. 83-96. Rés. nem., s. 96 Jungäneolithische Besiedlung der Mittleren Nitra im Naturräumlichen Milieu des Epiatlantikums.
Nitra [okres];

MFN 14814 (9/21)
Wiedermann, Egon : Osídlenie strednej a hornej Nitry od neolitu po dobu rímsku vo vzťahu k prírodným pomerom. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Nitra, Archeologický ústav SAV 1996. 27 s.
autoreferáty dizertácií; dizertácie; Horná Nitra [región];

MFN 16909 (10/21)
Topoľčany vo vrstvách vekov. Dejiny mesta do polovice 20. storočia. [Ed.]: Wiedermann, Egon. Topoľčany, Mesto Topoľčany 1997. 340 s. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: WIEDERMANN, Egon: Vek kameňa, s. 13-39; WIEDERMANN, Egon - ROMSAUER, Peter: Vek kovu, 43-75; HEČKOVÁ, Janka: Vek prvých historických etník, s. 79-93; WIEDERMANN, Egon: K kruhoch stredovekého, s. 97-107; LUKAČKA, Ján: Stredoveké Topoľčany, s. 109-125; MRVA, Ivan: Topoľčany v storočiach osmanskej nadvlády, s. 131-151; GREŽĎOVÁ, Helena: Topoľčany po satumarskom mieri, s. 153-167; MRVA, Ivan: Mesto Topoľčany v 19. storočí, s. 169-181; KVASNICOVÁ, Oľga: Spoločensko-politický vývoj Topoľčian v prvej polovici 20. storočia, s. 183-197; ŠTEFANOVIČ, Vladimír: Hospodársky život v Topoľčanoch v prvej polovici 20. storočia, s. 199-211; CHOCHULOVÁ, Gabriela: Školstov a kultúra Topoľčian v prvej polovici 20. storočia, s. 213-233; WIEDERMANN, Egon: Stredoveké a novoveké dejiny Topoľčian v historicko-topografických, kartografických a demografických prameňoch, s. 237-243; JURKOVIČ, Peter: Stavebno-historický vývoj mesta Topoľčany, s. 245-253; BÓNA, Martin: Dejiny a architektúra Topoľčianskeho hradu, s. 255-273; KVASNICOVÁ, Oľga: Z dejín cechových remesiel v Topoľčanoch, s. 275-281; JAMRICHOVÁ, Andrea: Zo života židovského spoločenstva v Topoľčanoch v 19. a 20. storočí, s. 283-293; GREŽĎOVÁ, Helena: Mužské a ženské rehoľné spoločenstvá na území mesta, s. 295-301; NEZNÁMY, Miroslav: Stummerovci a Topoľčany, s. 30-317; KVASNICOVÁ, Oľga: Symboly mesta Topoľčany, s. 319-321; JAROŠOVÁ, Lila: Topoľčianski rodáci a dejatelia, s. 323-334.
OHLASY: anot.: Jamrichová A., HČ 47, 1999, č. 1, s. 144-145.
mestá, Slovensko; Topoľčany;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: