DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5547 (1/3)
Uhorskai, Pavel : Ako bolo. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1992. 115 s. [Memoáre generálneho biskupa slovenskej evanjelickej cirkvi.]
Uhorskai Pavel;

MFN 10010 (2/3)
Slováci v Maďarsku. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 30.9.-2.10.1992 Bratislava. [Zost.]: Balážová, Eva - Grácová, Genovéva. Martin, MS 1994. 402 s.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku medzi dvoma svetovými vojnami, s. 11-34; KRAJČOVIČ, Milan: Dolnozemskí Slováci a mierová konferencia v Paríži 1919-1920, s. 35-55; HARAKSIM, Ľudovít: Programové odnárodňovanie Slovákov v Maďarsku, s. 56-69; ZELENÁK, Peter: Slovenské školstvo v Maďarsku v medzivojnovom období, s. 70-90; UHORSKAI, Pavel: Starostlivosť evanjelickej cirkvi o Slovákov v Maďarsku, s. 91-96; FÚZIKOVÁ, Ildika: K plánovanému náboženskému časopisu Kresťanský život, s. 97-104; TÓTH, Štefan: Rozšírenosť slovenských časopisov, úsilia na samostatné vydávanie medzi dolnozemskými Slovákmi, s. 105-120; ANTAL-DOLNOZEMSKÝ, Juraj: Úloha ľudových pismákov v národnom hnutí Slovákov v Maďarsku, s. 121-131; BARTALSKÁ, Ľubica: K problematike vydávania periodickej tlače Slovákov v Maďarsku, s. 132-135; BARTALSKÁ, Ľubica: Bibliografia periodickej tlače vydávanej Slovákmi v Maďarsku, s. 136-147; MOLNÁR, Ladislav: Otázky štatistickej maďarizácie v Maďarsku, s. 148-156; GRÉBERT, Arvéd: Slovenská diplomacia a zviditeľňovanie postavenia Slovákov v Maďarsku po viedenskej arbitráži, s. 183-195; SAUČIN, Ladislav: Osobnosť Dr. Emanuela Böhma v slovenskom národnom hnutí v Maďarsku, s. 196-206; HORÁK, Alexander: O Spolku sv. Vojtecha v Maďarsku, s. 230-253; BARTOŠEK, Fraňo: Slováci v Maďarsku v rokoch 1944-1949, s. 254-266; VRABLIC, Emil: Náčrt presídlenia časti Slovákov z Maďarska do Československa v rokoch 1946-1948; BOBÁK, Ján: Slováci v Maďarsku po roku 1945, s. 286-297; CHLEBNICKÝ, Ján: Slovenské školstvo v Békešskej oblasti po roku 1945, s. 298-310; BAČA, Pavol: Slovenské nárečia v Maďarsku, s. 311-334; PAPUČEK, Gregor: Slovenská literatúra v Maďarsku po roku 1945, s. 335-345; FUHL, Imrich: Súčasná slovenská tlač v Maďarsku, s. 346-355; HRIVNÁK, Michal: Slovenská národnostná a väčšinová tlač v Maďarsku, s. 356-364; KORMOŠ, Alexander: Zákon o postavení národností v Maďarskej republike, s. 365-373; REPKA, Vladimír: Súčasné postavenie Slovákov v Maďarsku, s. 374-384; HANKOVÁ-NAGYOVÁ, Eva: Etnický postoj békeščabianskych Slovákov, s. 385-393.
OHLASY: rec.: Ondrejovič, S., SlR 61, 1996, č. 4, s. 334-6.
Paríž; Békešská Čaba [HU]; Békescsaba [HU]; Böhm Emanuel Teodor [1909-1990];

MFN 10920 (3/3)
Evanjelická a.v. cirkev a jej význam v národnom a kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii. [Zost.]: Šimkovicová, Darina. Martin, MS 1995. 67 s.
    [Z obsahu]: MARKUŠ, Jozef: Príhovor pri príležitosti seminára o význame evanjelickej cirkvi v národnej uvedomelosti juhoslovanských Slovákov, s. 5-6; BERÉDI, Andrej: Slovenská evanjelická a.v. cirkev a jej význam v národnom a kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii, s. 7-13; UHORSKAI, Pavel: Vzťahy a spolupráca evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so Slovenkou evanjelickou cirkvou z bývalej Juhoslávie, s. 14-16; KOLÁROVSKÝ, Pavel: Význam Slovenskej evanjelickej a.v. teologickej fakulty Univerzity Komenského vo výchove kňazského dorastu pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev v Juhoslávii, s. 17-20; FEKETE, Samuel: Pôsobenie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi vo Vojvodine v oblasti školstva, s. 21-32; KMEŤ, Ján: Leopold Branislav Abaffy, s. 33-37; TORDAJI, Andrej - PODHRADSKÝ, Ján: Adam Vereš (15.11.1883-2.11.1931), prvý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii, s. 38-42; KMEŤ, Ján: Samuel Štarke (1888-1959), druhý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a viacročný predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, s. 43-48; BERÉDI, Andrej: ThDr. Juraj Struhárik (1908-1993), tretí biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii, s. 49-51; ŠIPICKÝ, Ján: Vladimír Konštantín Hurban : Evanjelici v dnešnej Vojvodine pred a po tolerančnom patente z roku 1781. Prvá fáza dejín literatúry a kultúry Slovákov vo Vojvodine v období pred rokom 1781 a po ňom, s. 57-67.
Vojvodina; Abaffy Leopold Branislav [1827-1883]; Vereš Adam [1883-1931]; Štarke Samuel; Struhárik Juraj; Hurban Vladimír Konštantín;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: