DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20644 (1/7)
Stolarczyk, Marian : Sprawa polska w 1848 roku. In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Prešov, Universum 1999, s. 52-67. Rés. nem.
poľská otázka; otázka poľská;

MFN 24829 (2/7)
Stolarczyk, Marian : Politické zoskupovanie v Brezskej oblasti v čase prevratu Jozefa Pilsudského. = Die politischen Gruppierungen in der Region Brzesko während des Umsturzes Jouef Pilsudskis. In: Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch. = Kleine Regionen in der grossen Politik, grosse Politik in kleinen Regionen. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity [2001], s. 24-29.
politické zoskupovanie; Polonika; Brzesko [región, PL]; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];

MFN 26985 (3/7)
Stolarczyk, Marian : Ziemia brzeska wobec zamachu majowego Józefa Pilsudskiego. In: Veľká politika a malé regióny 1918-1939. [Zost.]: Švorc, Peter - Danilák, Michal - Heppner, Harald. Prešov - Graz, Vydavateľstvo UNIVERSUM 2002, s. 257-265. Rés. nem. s. 268-270 Due Region Brzesko während des Maiumsturzes Jozef Pilsudskis; slov. s. 266-267.
májový prevrat; prevrat májový; Brzesko [región, PL]; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];

MFN 33111 (4/7)
Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. = Die Nationalitätenfrage in Mitteleuropa in den Jahren 1848-1938. [Zost.]: Švorc, Peter - Harbuľová, Ľubica - Schwarz, Karl. [Preklady]: [z ukraj.]: Andrejco, Michal - Babotová, Ľubica - Hurajčík, Peter, [z ruš.]: Harbuľová, Ľubica, [do nem.]: Papsonová, Mária, [z nem. a poľ.]: Švorc, Peter. Prešov [Vydavateľstvo Universum] 2005. 298 s., fot., tab., menný reg. Rés. nem.
    [Aut.]: Danilák, Michal - Franková, Libuša - Otčenáš, Michal - Stolarczyk, Marian - Schwarz, Karl W. - Mandryk, Ivan O. - Ivantyšynová, Tatiana - Rokina, Galina - Podrimavský, Milan - Goněc, Vladimír - Belej, Milan - Hrabovec, Emilia - Švorc, Peter - Ferenčuhová, Bohumila - Lichtej, Ihor - Bystrický, Valerián - Harbuľová, Ľubica - Danyljuk, Dmytro - Zadorožnyj, Volodymyr.
OHLASY: anot.: Burešová Jana, ČMM 124, 2005, č. 2, s. 609-610.
Národnosti; Otázka národnostná; 1848-1938; Zborníky jednorázové; Zborníky slovenské; Európa stredná;

MFN 33559 (5/7)
Stolarczyk, Marian : Praskie "Národní Nowiny" o poczatkach Wiosny Ludów w Galicji i Czechach. In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. Prešov, Vydavateľstvo Universum 2005, s. 52-71. Rés. nem. s. 71-73 Die Prager "Národní Nowiny" über die Anfänge des "Völkerfrühlings" in Galizien und Böhmen.
Národní Nowiny; Jar národov; 1848; Tlač česká; Noviny české; Vzťahy česko-poľské; Vzťahy poľsko-české; Bohemika; Polonika; Praha [CZ]; Halič;

Zdrojový dokument (Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938.)

MFN 37718 (6/7)
Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1952). = Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800-1950). [Zost.]: Švorc, Peter - Harbuľová, Ľubica - Schwarz, Karl. Prešov, Universum 2008. 356 s. Rés. nem.
    [Aut.]: Švorc, Peter - Podrimavský, Milan - Holec, Roman - Schwarz, Karl W. - Ábrahám, Barna - Franková, Libuša - Vasiľová, Darina - Adam, Ján - Danilák, Michal - Šnicer, Ihor - Lichtej, Ihor - Kovaľ, Peter - Kuzicki, Jerzy - Vlček, Radomír - Nenaševa, Zoja S. - Dronov, Michail - Tajták, Ladislav - Marek, Pavel - Rajšp, Vincenc - Burz, Ulfried - Illés, Pál Attila - Wierzbieniecz, Waclaw - Stolarczyk, Marian - Pekár, Martin - Goněc, Vladimír.
zborníky jednorázové; zborníky slovenské; 1800-1850; cirkev; Európa stredná;

MFN 39095 (7/7)
Stolarczyk, Marian : Z dzialalnosci spoleczno-politycznej Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego w powiecie brzeskim w latach 1919-1925. In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Prešov, Universum 2008, s. 304-322. Rés. nem. s. 322-323 Aus der gesellschaftlich-politischen Tätigkeit der Polnischen Katholischen Volkspartei im Kreis Brzesko 1919-1925; slov. s. 323.
1919-1925; politické strany; strany politické; Brzesko [okres, PL];

Zdrojový dokument (Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950).)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: