DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2913 (1/22)
Latta, Vasiľ : Atlas ukrainskich govoriv Schidnoi Slovaččini. [Na konečnom zostavení práce sa podieľali]: Hanudeľ, Zuzana - Ripka, Ivor - Sopoliga, Miroslav. Pozsony - Eperjes, 1991.
    OHLASY: anot.: Udvari Ištván, Studia Slavica 39, 1994, č. 1-2, s. 131-134.
Slovensko východné;

MFN 5168 (2/22)
Ripka, Ivor : Aktivita Komisie pre jazykové kontakty pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Slavica Slovaca 27, 1992, č. 2, s. 226-227. [Vznik v roku 1976.]


MFN 5169 (3/22)
Ripka, Ivor : Životné jubileum zahraničného slovakistu. SlR 57, 1992, č. 4, s. 238-240. [Daniel Dudok - profesor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Novom Sade.]
Dudok Daniel;

MFN 7072 (4/22)
Ľudovít Vladimír Rizner. 1849-1913. Jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia. Bošáca - Zemianske Podhradie, 16.-17.3.1989. [Zost.]: Kovačka, Miloš. Martin, MS v spolupráci s Obecným úradom v Zemianskom Podhradí 1993. 388 s.
    [Z obsahu]: KOVAČKA, Miloš: Rizner, s. 5-7; SAMUEL, Rudolf: Úvodné slovo, s. 11-13; RUTTKAYOVÁ, Katarína: Život a dielo Ľudovíta Vladimíra Riznera. (Jeho životná a odborná sebprojekcia.), s. 14-39; HANAKOVIČ, Štefan: Rizner a súdobé slovenské knihovníctvo, s. 43-53; BELÁK, Blažej: Riznerova metóda pasportizácie knižníc, s. 54-59; ECKER, Juraj: Knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej knižnici v Bratislave, s. 60-67; AGNET, Ján: K osudom Riznerovej osobnej knižnice, s. 68-74; KOVAČKA, Miloš: Ľudvít Vladimír Rizner - zakladateľ národného bibliografického systému Slovenska a Slovákov, s. 77-81; HANAKOVIČ, Štefan: K osudom a významu matičného vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského do roku 1900, s. 82-92; FÖLDVÁRIOVÁ, Anna: Alternatívny povinný výtlačok Ľ. V. Riznera, s. 93-106; SLÍŽOVÁ, Daniela: Niekoľko poznámok k personálnemu a zemepisnému aspektu v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského..., s. 107-109; PETRÁŠ, Milan: Riznerov príspevok k rozvoju slovenskej poľnohospodárskej bibliografie, s. 110-112; BREZOVÁ, Lýdia: Personálne bibliografie Ľ. V. Riznera, s. 113-122; MIDRIAKOVÁ, Elena: Ľudovít Vladimír Rizner - František Augustín Urbánek. Riznerov zástoj na rozvoji československej vzájomnosti, s. 123-131; KLIMEKOVÁ, Agáta: Spolupráca medzi zakladateľmi národných bibliografií Slovenska a Maďarska Ľ. V. Riznerom a G. Petrikom, s. 132-138; ORMIS, Ján Vladimír: Rizner v mojej tematike už od roku 1927, s. 139-149; BALLOVÁ, Jozefína: Riznerova lexikografická tvorba, s. 150-171; ŠARLUŠKA, Vojtech: Ku vzťahom Ľudovíta V. Riznera a F. Richarda Osvalda, s.175-178; KOCÁK, Michal: Rizner - Škultéty - Vlček - Podjavorinská, s. 179-199; SOKOLÍK, Viliam: O nerozlučnom priateľstve slovenských vedcov Ľudovítia Vladimíra Riznera a Andreja Kmeťa, s. 200-227; KOVÁČ, Mišo Adamov: Ľudovít V. Rizner a Andrej Halaša, s. 228-230; SEDLÁKOVÁ, Viera: Príspevok k vzájomným vzťahom Ľ. V. Riznera s A. D. Svobodom, s. 231-239; KUBÍČEK, Jaromír: Vztahy Ľudovíta V. Riznera k Moravě, s. 240-247; RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Vl. Rizner ako redaktor a publicista, s. 251-271; RIPKA, Ivor: Ľudovít V. Rizner ako jazykovedec a dialektológ, s. 272-279; TVRDOŇ, Emil: Ľ. V. Rizner a slovenská toponomastika, s. 280-283; VALACH, Július: Ľudovít Vladimír Rizner a súveká slovenská historiografia, s. 284- 290; PAŠKA, Juraj: Ľudovít Vladimír Rizner - vynikajúci človek a učiteľ, s. 291-309; ČERVEŇANOVÁ, Eva: Učiteľské pôsobenie Ľ. V. Riznera, s. 310-318; ROSENBAUM, Karol: Ľudovít Vladimír Rizner - obor práce, s. 321-325; KOVÁČ, Mišo Adamov: Listy zo samoty. Životopisné črty Ľ. V. Riznera. (monodráma), s. 329-340; PAŠKA, Juraj: Nad Riznerovým hrobom, s. 343; TUPÝ, Rastislav: Časť prednášky, ktorá bola povedaná v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí Rastislavom Tupým, ev. a. v. farárom, 16. marca 1989. Adresovaná účastníkom sympózia o Riznerovi pri jeho 140. výročí narodenia, s. 347-350; JURÁK, Ján: Céder a limba. Obrazy zo života bibliografa a národného buditeľa Ľ. V. Riznera a jeho dcéry, s. 351-388.
OHLASY: anot.: Klička Karol, Niekoľko úvah nad jubilejným zborníkom k 140. výročiu Riznerovho narodenia, Knižnice a informácie 26, 1994, č. 5, s. 209-212.
bibliografi slovenskí; Zemianske Podhradie [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Bratislava; Rizner Ľudovít Vladimír [1849-1913]; Osvald František Richard [1845-1926]; Škultéty Jozef [1853-1948]; Vlček Jaroslav [1860-1930]; Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Halaša Andrej [1852-1913]; Svoboda Anton Dobroslav; Petrik Gejza;

MFN 7934 (5/22)
Trenčín. Vlastivedná monografia 1. [Zost.]: Šišmiš, Milan. Br., Alfa 1993. 382 s. Rés. angl., nem., franc.
    [Z obsahu]: LUKÁŠ, Jozef: Geoekologické pomery trenčianskej aglomerácie, s. 7-32; NEŠPOROVÁ, Tamara; Najstaršie osídlenie Trenčína, s. 33-46; MARSINA, Richard: Najstaršie dejiny Trenčína, s. 47-72; HORVÁTH, Pavel: Trenčín v období novoveku (1526-1848), s. 73-128; LIPTÁK, Ľubomír: Dejiny Trenčína v rokoch 1849-1918, s. 129-192; PACHANSKÁ, Katarína: K historickej topografii Trenčína, s. 193-212; GAJDOŠOVÁ, Ingrid: Pamiatkové bohatstvo Trenčína, s. 213-232; ŠIŠMIŠ, Milan: Z dejín bývalých dedín na území Trenčína, s. 233-258; ABELOVÁ, Viera: Ľudová strava, odev a zvykoslovie v obciach pričlenených k mestu Trenčín, s. 259-272; CHLEBANA, Milan: Ľudové staviteľstvo, tradičné ľudové zamestnania, doprava a transport v obciach pričlenených k Trenčínu, s. 273-288; DUŽEK, Stanislav: Hudobné a tanečné tradície obcí pričlenených k mestu Trenčín, s. 289-312; RIPKA, Ivor: Jazyk Trenčína a okolia, s. 313-320; ROSENBAUM, Karol: Trenčín a slovenská literárna činnosť v 20.storočí, s. 321-330; MUNTÁG, Emanuel: K hudobnému životu mesta Trenčín (1851-1992), s. 331-342; HÁBL, Vlastimil: Trenčín vo výtvarnom umení a výtvarné umenie v Trenčíne od 2. polovice 19. storočia, s. 343-354; KARLÍKOVÁ, Jana: Osobnosti trenčianskej fotografie (k dejinám fotografie od 2. polovice 19. storočia, s. 355-364; LIPTÁK, Ľubomír: Na prahu súčasnosti, s. 365-374. [Zahrnuté aj dejiny bývalých obcí: Záblatie, Veľké Záblatie, Istebník, Zlatovce, Hanzlíková, Trenčianske Biskupice, Belá, Nozdrkovce, Bobrovník, Nová ulica, Závažie, Hámry, Ľuborča, Kubrá, Kubrica, Opatová nad Váhom, Zamarovce.]
OHLASY: Rec.: Zajonc Juraj, SlNár 46, 1998, č. 2, s. 247-248.
mestá, Slovensko; Trenčín; Záblatie; Veľké Záblatie; Istebník; Zlatovce; Hanzlíková; Trenčianske Biskupice [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Belá; Nozdrkovce; Bobrovník; Nová ulica; Závažie; Hámry; Ľuborča; Kubrá [okres Trenčín]; Kubrica; Opatová nad Váhom; Zamarovce;

MFN 8804 (6/22)
Hammerová, Louise B. - Ripka, Ivor : Speech of American Slovaks. Jazykové prejavy amerických Slovákov. Br., Veda 1994. 163 s. Reg.


MFN 9901 (7/22)
Ripka, Ivor : Sedemdesiat plodných rokov Antona Habovštiaka. SlR 59, 1994, č. 5, s. 285-288.
Habovštiak Anton [1924-2004];

MFN 9902 (8/22)
Ripka, Ivor : Toponymá ako základ názvov archeologických kultúr. In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. Br. - Nitra, Jazykovedný ústav Ľ.Štúra - Vysoká škola pedagogická 1994, s. 198-201.


MFN 9903 (9/22)
Ripka, Ivor : XIth International Congress of Slavists. [Bratislava, 30.8.-8.9.1993] Human Affairs 4, 1994, č. 1, s. 89-92.


MFN 12121 (10/22)
Ripka, Ivor : Jubilujúci Jozef R. Nižnanský. Slovenská reč 60, 1995, č. 4, s. 231-2.
Nižnanský Jozef R.;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: