DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4605 (1/2)
Kremnica. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici 17.-19. november 1992. [Zost.]: Novák, Ján. Martin, Vydavateľstvo Gradus pre Mestský úrad Kremnica 1992. 489 s. Rés. nem.
    [Z obsahu]: NÁROŽNÝ, Miroslav: Úvod, s. 5; NOVÁK, Ján: Kremnica v dejinách Slovenska, s. 7-15; HOŠŠO, Jozef: Osídlenie Kremnice a okolia vo svetle archeologických nálezov, s. 17-41; PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Banské právo Kremnice a jeho vzťahy k ostatným banským právam v strednej Európe, s. 43-54; ZORIČÁK, Peter: Význam kremnickej mincovne v minulosti, s. 55-63; BALÁŽ, Zolo: Kremnický mestský majetok, s. 65-73; NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila: Kremnické cechy v 15.-16. storočí, s. 75-85; BALÁŽ, Zolo: Reformácia protireformácia v Kremnici do prijatia gregoriánskeho kalendára, s. 87-92; GAYER, Bedrich: Zastúpenie baníctva v správe mesta Kremnice v 15.-18. storočí, s. 93-102; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Kremnická bratská pokladnica, s. 103-116; PITTNER, Andreas: Kremnickí novomešťania (neocives) zo zahraničia, s. 117-135; VOZÁR, Jozef: Produkcia kremnickej mincovne v 17.-18. storočí, s. 137-174; ŽIFČÁK, František: Kontakty smolníckej a kremnickej mincovne, s. 175-183; KLADIVÍK, Eugen: Základné etapy vývoja banskej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 185-222; HOCK, Milan: Základné etapy vývoja úpravníckej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 223-249; NOVÁK, Ján: Kontakty Kremnice s Európou od konca 15. do začiatku 19. storočia, s. 251-260; HERČKO, Ivan: Minerály z Kremnice, s. 261-268; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Vývoj kremnického baníctva v 19.-20. storočí, s. 269-286; OKÁĽ, Drahomír: Kremnické baníctvo po roku 1945, s. 287-298; MAZÚREK, Jaroslav, ml.: Banská činnosť a jej odraz v prírodnom prostredí kremnickej banskej oblasti, s. 299-322; ZORIČÁK, Peter: Štátna mincovňa Kremnica - prítomnosť a bu dúcnosť, s. 323-328; NÁROŽNÝ, Miroslav: Obnova kultúrnohistorického dedičstva Kremnice, s. 329-338; ČELKO, Mikuláš: Kremnický mestský archív a jeho kultúrnohistorický význam, s. 339-352; ČIČAJ, Viliam: Kultúra v Kremnici do konca 18. storočia, s. 353-367; ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie Kremnice, s. 369-396; EZROVÁ, Adriana: Významné osobnosti kultúrnej histórie Kremnice, s. 397-414; JASENÁK, Ladislav: Kto bol kto v Kremnici, s. 415-440; NOVOTNÁ, Marianna, Kremnická paličkovaná čipka - čipkárske školy v Kremnici a okolí, s. 441-449; MEŠŤAN, Miroslav - HUDEC, Adam: Z minulosti dychovej hudby v Kremnici, s. 451-456; BERČÍK, Peter: Športové tradície Kremnice, s. 457-476; MATUNÁK, Michal a kol.: Richtári, mešťanostovia, starostovia, predsedovia Mestského národného výboru a primátori mesta Kremnice, s. 477-486.
OHLASY: rec.: Žifčák František, SlArchiv 28, 1993, č. 1, s. 106-108; anot.: Vič, HČ 41, 1993, č. 4, s. 484; Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 249-250.
Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 5060 (2/2)
Pittner, Andreas : Oberturz und Unterturz. Geschichte zweier deutscher Dörfer der Goldberg- und Münzstadt Kremnitz in der Mittelslowakei im Lichte urkundlicher Quellen. Stuttgart, Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken e. V. 1992. 616 s.
    Anot.: Piirainen Ilpo Tapani, Südosdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 250-1.
obce, Slovensko; Kremnica; Turček [okres Turčianske Teplice]; okres: Turčianske Teplice;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: