DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 150 (1/17)
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Okresný výbor KSS - ONV a MsNV v Banskej Bystrici 1984. 294 s., pozn. a vysv., pramene a lit.
    [Z obsahu]: KORIM, Vojtech: Začiatky protifašistického odboja v Banskej Bystrici, s. 14-22; KORIM, Vojtech: Protifašistické hnutie v Banskej Bystrici v prvej etape národnooslobodzovacieho boja, s. 23-61; KORIM, Vojtech: KSS v boji za protifašistickú jednotu v Banskej Bystrici, s. 62-85; KORIM, Vojtech: Politické, vojenské a hospodárske prípravy SNP a Banská Bystrica, s. 86-111; MOTOŠKA, Vladimír: Banská Bystrica - centrum Slovenského národného povstania, s. 112-130; MOTOŠKA, Vladimír: Komunistická strana Slovenska - vedúca politická sila SNP, s. 131-159; MOTOŠKA, Vladimír: Politickovýchovná a kultúrno-osvetová činnosť v centre SNP, s. 160-185; BOSÁK, Pavel: Povstalecká obrana centrálneho banskobystrického priestoru, s. 186-210; BOSÁK, Pavel: Ústup do hôr a partizánska vojna, s. 211-231; BOSÁK, Pavel: Teror a represálie fašistických orgánov a kománd smrti, s. 232-248; BOSÁK, Pavel: Oslobodenie Banskej Bystrice na jar 1945, s. 248-256.
Banská Bystrica;

MFN 488 (2/17)
Korim, Vojtech : Ilegálna sieť Komunistickej strany Slovenska v baníckych oblastiach Slovenska. ZbMSNP 14, 1989, s. 103-114. Rés. rus., nem.


MFN 9224 (3/17)
Korim, Vojtech : Aktuálne otázky historiografie protifašistického odboja na Slovensku v súčasnosti. In: Päťdesiate výročie SNP. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia SNP 1994, s. 9-26. Zborník Vojenskej akadémie SNP, mimoriadne číslo
historiografia slovenská; odboj protifašistický; fašizmus; Aktuálne otázky historiografie protifašistického odboja na Slovensku v súčasnosti.;

MFN 10032 (4/17)
SNP v pamäti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP. Br., International 1994. 388 s.
    [Z obsahu:] TAKÁČ, Ladislav: Úvod, s. 5-6; STŘÍBRNÝ, Jan: Rezistence a válka v paměti současné české společnosti, s. 45-50; SUŠKO, Ladislav: Príspevok k rezistencii nemeckého národa a jej zrkadleniu v historickom vedomí, s. 60-69; TAKÁČ, Ladislav - GAJDOŠ, Milan: Rezistencia a vojnové roky v pamäti slovenského národa, s. 70-83; JABLONICKÝ, Jozef: Slovenské národné povstanie v historiografii v rokoch totality, s. 86-100; LIPTÁK, Ľubomír: Charakter druhej svetovej vojny a SNP, s. 101-109; KORČEK, Ján: Politický systém Slovenskej republiky v rokoch 1943-1944, s. 110-134; KAMENEC, Ivan: Koncepcie a ciele protifašistického odboja na Slovensku, s. 135-148; ŠTEFANSKÝ, Václav: Ozbrojené povstanie: plány a realita, s. 149-155; BEŇA, Jozef: Národné a štátoprávne požiadavky v odboji a v SNP, s. 156-175; DOBRÍKOVÁ, Mária: Politicko-mocenské dôsledky Povstania, s. 176-183; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, odboj a SNP, s. 184-196; STANISLAV, Ján: Represálie v zime 1944-1945, s. 197-216; BYSTRICKÝ, Jozef: Slováci v československom zahraničnom vojenskom odboji, s. 217-234; LIČKO, Miroslav: Západné veľmoci a SNP, s. 235-248; HALAJ, Dušan: SNP a európska rezistencia, s. 249-271; DRAXLER, Vladimír: Povstalecké rozhlasové vysielanie, s. 272-286; RYCHLÍK, Jan: Slovenské národní povstání a česko-slovenské vztahy, s. 288-297; VALENTA, Jaroslav: Dvě povstání v létě 1944 - Varšava a Slovensko, s. 298-303; ORSKI, Marek: Preprava slovenských povstalcov do koncentračného tábora Stutthof a iných táborov na Gdanskom prímorí (november 1944-máj 1945), s. 304-319; KOVAČ, Andrej: Zakarpatskí Rusíni-Ukrajinci a povstanie, s. 320-324; NEČAS, Ctibor: Terorizování Romů od srpna 1944 do března 1945, s. 325-326; KUŽEL-ZNIEVČAN, Vladislav: História SNP z pohľadu účastníka, s. 328-331; PREČAN, Vilém: Občianska statočnosť v dejepisectve, s. 332-336; GEBHART, Jan: Česká společnost a evropská povstání v roce 1944, s. 337-341; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Školská politika slovenského štátu a Slovenské národné povstanie, s. 342-346; ZAVACKÁ, Katarína: Mládež v niektorých právnych normách slovenského štátu v rokoch 1943-1944, s. 347-352; KORIM, Vojtech: Základná profilácia ilegálneho odboja, s.353-358; DRAXLER, Vladimír: Diskusný príspevok na konferencii o SNP na Donovaloch, s. 359-360; KOKOŠKA, Stanislav: Americké dodávky zbraní Slovenskému národnímu povstání, s. 361-371; LIPTÁK, Ľubomír: Záverečné slovo, s. 372-375.
SNP; Slovenské národné povstanie; Donovaly; Varšava [PL]; Stuttgart [DB]; Gdansk [PL];

MFN 11428 (5/17)
Korim, Vojtech : Historická zložka vlastivedného vyučovania. In: Zborník z vedeckej konferencie Technológie vzdelávania tretieho tisícročia. Časť 3. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995, s. 331-335. Rés. angl.


MFN 11429 (6/17)
Korim, Vojtech : Protifašistický odboj a SNP ako didaktický fenomén. In: Zborník z celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu. Banská Bystrica, Metodické centrum 1995, s. 49-54.


MFN 11430 (7/17)
Korim, Vojtech : Regionálna história a vyučovanie vlastivedy. In: Regionálna história vo výučbe dejepisu. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 1995, s. 52-54.


MFN 13617 (8/17)
Korim, Vojtech : Obsahové zameranie obdobia 1938-1945 vo vyučovaní dejepisu na Slovensku. PR 48, 1996, č. 3-4, s. 179-787. Rés. angl. s. 187 The 1938-1945 period in Teaching History in Slovakia.
dejepis; vyučovanie;

MFN 18091 (9/17)
Korim, Vojtech : Dejepisné učivo, učebnice a vyučovanie vlastivedy. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 116-119. - S. 120 Res.: Lehrstoff der Geschichte, Lehrbücher und Heimatkundeunterricht.
učebnice; vlastiveda;

MFN 18483 (10/17)
Nezodpovedané otázky. K spochybňovaniu odboja a SNP v našich národných dejinách. Materiály zo seminára s medzinárodnou účasťou Banská Bystrica, Múzeum SNP 24.-25. 9. 1996. [Zost.]: Halaj, Dušan - Tóth, Dezider. [Banská Bystrica], [P. Juriga pre Múzeum SNP v B.Bystrici a Ústrednú radu Slov. zväzu protifašis. bojovníkov v Br.] [1998]. 211 s.
    [Z obsahu]: STANISLAV, Ján - HALAJ, Dušan: K deformáciám interpretácie protifašistického odboja na Slovensku a SNP, s. 9-20; FABRICIUS, Miroslav: Usmievavé Slovensko?, s. 23-32; KORČEK, Ján: K dezinterpretáciám charakteristiky politického systému a režimu Slovenskej republiky 1939-1945, s. 33-56; MEŠŤAN, Pavol: Snahy o nové interpretácie a dezinterpretácie židovskej otázky na Slovensku, s. 57-64; KORIM, Vojtech: Opozičné a odbojové prúdy do roku 1943, s. 65-84; GRONSKÝ, Karol: Ideológia a plány nacistov a ich dopad na Slovensko v prípade nemeckého víťazstva, s. 85-106; BUROŠ, Milan: Poznámky k smerovaniu politiky vládnucej garnitúry SR 1939-1945, s. 107-128; LIČKO, Miroslav: Situácia na európskych frontoch počas SNP, s. 131-138; ŠIMUNIČ, Pavel: Povstalecké územie, s. 139-146; ŠTEFANSKÝ, Václav: K niektorým problémom povstaleckej armády ako rozhodujúcej ozbrojenej sily povstania, s. 147-150; CSÉFALVAY, František: K problematike partizánskeho hnutia, s. 151-154; ORSKI, Marek: Transport slovenských povstalcov do hitlerovských táborov na gdaňskom pobreží (november 1944 - máj 1945), s. 115-168; ŠLAJCHART, Teodor: Prípravy ozbrojeného povstania v žilinskom regióne proti nacistickým okupačným jednotkám, s. 169-172; RAŠLA, Anton: Zachovávanie princípu legality v protifašistickom odboji a v SNP, s. 175-188; HUSÁK, Ján: Zachovanie objektívneho a neskresleného odkazu SNP, s. 189-194; GAJDOŠ, Milan: Holocaust a Slovensko, s. 197-202; BIELIK, Peter: Pripomienky k niektorým tvrdeniam vysloveným na seminári, s. 203-210.
OHLASY: anot.: Stanová Mária, Vojenská história 2, 1998, č. 2, s. 120-122; OHLASY: anot.: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ 47, 1999, č. 1, s. 139.
historiografia slovenská; odboj; SNP; Slovenské národné povstanie; Gdaň;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: