DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 67 (1/26)
Kirschbaum, Jozef M. : Slovak Language and Literature. Winnipeg - Cleveland, University of Manitoba 1975 336 s.


MFN 80 (2/26)
Kirschbaum, Jozef M. : Scholarship and Scientific Activities by Slovaks in Diaspora. In: Slovak Culture Through the Centuries. Toronto, Ontario, The Slovak World Congress 1978, s. 332-337.


MFN 107 (3/26)
Desať rokov činnosti SKS [Svetového kongresu Slovákov]. [Zost.]: Kirschbaum, Jozef M. Toronto, Svetový kongres Slovákov 1981. 236 s.
    [Z obsahu]: Kirschbaum, Jozef M.: Založenie SKS s. 13-56; Tóth, Dušan: Generálne zhromaždenia SKS s.57-64; Kružliak, Imrich: Kultúrna činnosť SKS, s. 65-116; Staško, Jozef: Činnosť SKS na tlačovom poli, s. 117-130; Mikuš, Jozef A.: Zahranično-politická činnosť SKS s. 131-138; Löbl, Eugen: Zahranično-politická koncepcia SKS, s. 139-152; Šramek, Jozef: 1. Svetový festival slovenskej mládeže s. 153-172; Braxátor, František: SKS a európski Slováci s. 173-202; Grébert, Arvéd: Nažívanie obyvateľov Slovenska s. 227-230; Zapletal, Imrich: Austrálski Slováci a SKS, s. 231-236.
Svetový kongres Slovákov; kongresy Slovákov;

MFN 118 (4/26)
Kirschbaum, Jozef M. : Die Rolle der slowakischen Studentenvereine zwischen den Weltkriegen. Slowakei 20, 1982, s. 56-90.


MFN 482 (5/26)
Kirschbaum, Jozef M. : Für eines neues Mitteleuropa. Slowakei 26, 1989, s. 75-120.


MFN 483 (6/26)
Kirschbaum, Jozef M. : In Memoriam of Dr. Joseph Theodorik Zúbek. Slowakei 26, 1989, s. 211-213.
Zúbek Teodorik Jozef [1914-1988];

MFN 2149 (7/26)
Andrej Hlinka v slove a obraze. Zborník článkov a fotografií, ktorý na uctenie Hlinkovej pamiatky do tlače začal zbierať Ján Mešťančík. [Zost.]: Kirschbaum, Jozef M. - Fuga, František. Toronto - Ružomberok, Zahraničná Matica slovenská 1991. 349 s., obr. príl.
    [Z obsahu]: BRÁZDA, Andrej: Na cestu, s. 5-6; KIRSCHBAUM, Jozef: Úvodom, s. 7-13; TISO, Jozef: Idea, ktorá vyniesla Hlinku na vrchol, s. 14-16; POLAKOVIČ, Štefan: A. Hlinka v perspektíve našich dejín, s. 17-23; BENIAK, Valentín: Hlinkov pochod, s. 23-24; ĎURICA, Milan S.: Priekopník sociálne spravodlivosti, s. 25-33; VNUK, František: A.Hlinka a mladé slovenské pokolenie, s. 34-36; FUGA, František J.: Moje záväzky k Hlinkovi, s. 37-41; ZVONICKÝ, Gorazd: Zemplín Hlinkovi, s. 42-43; MACEK, Alojz: Bez mládeže my nikdy..., s. 44-48; MEDERLY, Karol: Hlinka a tlač, s. 49-52; RUDINSKÝ, Jozef: Andrej Hlinka na mierovej konferencii, s. 53-60; BOR, Ján E.: Večne živý v národe, s. 61-69; MIKUŠ, Jozef A.: Pribinove oslavy, s. 70-73; KANDRA, Ľudovít: Andrej Hlinka a evanjelici, s. 74-80; ŽARNOV, Andrej: Černová, s. 114; SIDOR, Karol: Život Andreja Hlinku do r. 1926, s. 115-141; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Modlitba, s. 142; VNUK, František: Andrej Hlinka po r. 1926, s. 143-174; ORLOV, Ignác Grebáč: I klesol orol..., s. 175-176; JANKOVSKÝ, Marián: Bol viac než prorok, s. 209-212; PAUČO, Jozef: Vladko Maček o Hlinkovi, s. 213-217; KIRSCHBAUM, Jozef: Pittsburská dohoda, s. 218-225; GAŠPAR, Tido J.: Je reč o Andrejovi Hlinkovi, s. 226-118; KOVAČIČ, Štefan: Prečo ho komunisti nenávideli, s. 229-231; ZÚBEK, Teodorik J.: Okoličiansky odpust, s. 232-235; BAJAN, Pavol S.J.: Hrsť spomienok, s. 236-243: Andrej Hlinka v Amerike, s. 244-247; HREHA, Štefan: Hlinka a Slováci v Kanade, s. 248-258; GEJDURA, Štefan: V zátiší Hlinkovho ovzdušia, s. 259-262; ČULEN, Konštantín: Keď chcel ísť Hlinka do Ameriky , s. 263-267; TOMKO, Vladimír: Moje spomienky na preláta, s. 268-272; KIRSCHBAUM, Jozef M.: A. Hlinka and his role in Slovak History, s. 289-300; PIUS XI: Milovanému synovi, s. 301-302; BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo: Spomienky, s. 303-311; KYSUCKÝ, I.S.: Spomienky na Hlinku, s. 312-314; Posledné posolstvo americkým Slovákom, s. 315-319; OKÁĽ, Ján: Andrej Hlinka a tri oštiepky, s. 320-324; STOLÁRIK, Imrich: Tak pozerali na Hlinku iní, s. 325-326; JANKOVIČ, Ladislav: Zo spomienok, s. 327-333; PIAČEK, Kornel: Hlinkov duch medzi nami v Kanade, s. 334-338; ČULEN, Konštantín: Posledné posedenie, s. 339-344; FILO, Emanuel: Spomienky lekára, s. 345-349.
Zemplín; Černová-Ružomberok; Ružomberok-Černová; Hlinka Andrej [1864-1938]; Mešťančík Ján;

MFN 2749 (8/26)
Kirschbaum, Jozef M. : S Karolom Sidorom na čele slovenského exilu. (Úryvok z poznámok k memoárom.) LT 4, 1991, č. 32, s. 12-13.
Sidor Karol [1901-1953];

MFN 4475 (9/26)
Kirschbaum, Jozef M. : O Salzburgu bez resentimentov. LT 5, 1992, č. 32, s. 12-13.
Salzburg [AT]; Kirschbaum Jozef Marian [1913-2001];

MFN 5076 (10/26)
Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7.mája 1992. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Fano, Štefan. Br., Historický ústav SAV 1992. 380 s. Rés. nem., angl.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Úvodom, s. 9-13; LIPTÁK, Ľubomír: Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie, s. 14-19; KRUŽLIAK, Imrich: Jozef Tiso v historiografii a publicistike, s. 20-26; BAGIN, Anton: Kňaz v politike, s. 27-32; POTEMRA, Michal: Publicistická verejná činnosť Jozefa Tisu pred rokom 1918, s. 33-43; LETZ, Róbert: Vývin slovenského povedomia u Jozefa Tisu do roku 1918, s. 44-61; LUKAN, Walter: Študentské roky Jozefa Tisu vo Viedni (1906-1911), s. 62-75; BARTLOVÁ, Alena: Jozef Tiso - funkcionár HSĽS a poslanec Národného zhromaždenia (1918-1938), s. 76-88; KRAJČOVIČOVÁ, Nataša: Publicistika Jozefa Tisu v rokoch 1918-1938, s. 89-98; MATHÉ, Svätoslav: Význam účasti Jozefa Tisu vo vláde prvej republiky z hľadiska politického rozloženia síl vtedajšieho obdobia, s. 99-100; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pohľad Karola Sidora na osobnosť Jozefa Tisu, s. 101-104; DEÁK, Ladislav: Zahraničnopolitická koncepcia Jozefa Tisu voči Maďarsku roku 1938, s. 105-112; KIRSCHBAUM, Jozef M.: Jozef Tiso a vznik slovenského štátu, s. 113-123; BYSTRICKÝ, Valerián: Jozef Tiso a 14. marec 1939, s. 124-135; VALENTA, Jaroslav: "Polská karta" - k otázce slovenské alternativní zahraničněpolitické orientace, s. 136-139; RAŠLA, Anton: Legendy o Tisovi, s. 140-148; SUŠKO, Ladislav: Jozef Tiso ako predseda autonómnej vlády, predseda vlády Slovenskej republiky a ako prezident, s. 149-154; KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso vo funkcii predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1939-1945, s. 155-164; PICHŇA, Pavol: Pohľad Švajčiarska na slovenský štát a na prezidenta Jozefa Tisu, s. 166-176; ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 177-194; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Jozef Tiso - "vhodná osoba" v nemeckej politike voči Slovensku (1939-1945), s. 195-205; GRÉBERT, Arvéd: Niekoľko poznámok na okraj politickej aktivity Jozefa Tisu v rokoch 1938-1945, s. 206-220; ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu, s. 221-223; ŠTEFANSKÝ, Václav: Jozef Tiso očami Ferdinanda Čatloša, s. 224-227; STANISLAV, Ján: K vzťahu prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu k slovenskej armáde, s. 228-236; KORČEK, Ján: Jozef Tiso a otázka "povolania Nemcov na Slovensko" v auguste 1944, s. 237-241; NARDINI, Lisa Guarda: Základy Tisovej politickej a sociálnej doktríny, s. 242-248; MAGDOLENOVÁ, Anna: Idea slovenského národa v politickom snažení Jozefa Tisu, s. 249-254; SCHMID, Karin: Tiso - prezident republiky? Niektoré medzinárodnoprávne úvahy k štátnosti Slovenskej republiky 1939-1945, s. 255-262; RYCHLÍK, Jan: Ideové základy myšlení Jozefa Tisu a jejich politický dopad, s. 263-274; BAKOŠ, Vladimír: K Tisovej koncepcii národa a nacionalizmu, s. 275-280; GOŇCOVÁ, Marta: Jozef Tiso v kontexte ideových prúdov medzivojnového Slovenska, s. 281-286; VNUK, František: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom, s. 287-307; BARNOVSKÝ, Michal: K niektorým otázkam súdneho procesu s Jozefom Tisom, s. 308-320; PETRUF, Pavol: Vydanie Jozefa Tisu a niektorých ďalších prominentov slovenského štátu česko-slovenským orgánom, s. 321-329; VONDRÁŠEK, Václav: Činnost ilegálního podzemí na Slovensku v době Tisova procesu, s. 330-335; JABLONICKÝ, Viliam: Kultúra a umenie v Tisovej aktivite a myslení, s. 336-344; KOLÁŘ, Michal: Edvard Beneš a Josef Tiso, s. 345-349; HOFFMANN, Gabriel: O živote a práci prvého prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisu, s. 350-353; RYDLO, Jozef M.: O prezidentovi Jozefovi Tisovi v diele Williama Rittera, Slovaquie 1947, s. 354-358.
OHLASY: Rec.: Čaplovič Dušan, Zborník o Jozefovi Tisovi, Pravda 1993, s....; Rec.: Kvaček Robert, Tiso v dejinách, Nové knihy 1993, č. 8; Správa o konaní tlačovej konferencie pri príležitosti vydania zborníka, Správy SAV 29, 1993, č. 6, s. 6; Mathé Svätoslav, Politický a osobný profil, Jozef Tiso očami historikov, LT 6, 1993, č. 14, s. 4; Winkler Tomáš, Úsilie o hlbšie poznanie, SP-M 1993, č. 8, s. 150-151.
Viedeň; Tiso Jozef [1887-1947]; Sidor Karol [1901-1953]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Beneš Edvard [1884-1948]; Ritter Wiliam [1867-1955];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: