DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1213 (1/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polsko-czechoslowackie stosunki polityczne 1945-1948. Waršava, 1990. 408 s.
    OHLASY: rec.: Koryn Andrej, Dzieje najnowsze 1991, č. 2, s. 139-144.


MFN 2721 (2/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polska i Czechoslovacja w polityce stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948. KH 98, 1991, č. 2, s. 69-94.


MFN 2722 (3/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polska i Czechoslowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa, Instytut Historii PAN 1991. 380 s. Reg. menný. Rés. angl.
OHLASY: rec.: Koryn Andrzej, Kwartalnik historyczny 99, 1992, č. 3, s. 133-137.


MFN 9081 (4/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polityczne aspekty czeskiego najazdu na Slask Cieczynski w styczniu 1919 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 109-123. Rés. angl. s. 123-124 Political Aspects of the Czech Invasion of Cieszyn Silesia in January 1919.
vzťahy česko-poľské; vzťahy poľsko-české; 1919; Sliezsko [región];

MFN 17989 (5/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Stosunki polityczne pomiedzy rzeczapospolita Polska a republika Czechoslowacka (styczen-maj 1921 r.). Kwartalnik Historyczny 105, 1998, č. 4, s. 35-69. Rés. angl.
vzťahy československo-poľské;

MFN 20363 (6/10)
Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Slowacy w XX wieku. [Red.]: Orlof, Ewa. Rzeszów, Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej 1999. 264 s.
    [Z obsahu]: Orlof, Ewa: Wstep, s. 7-8; Roszkowski, Jerzy M.: Stanowisko "Swiata slowianskiego" wobec sytuacji Slowaków i Polaków w Królestwie Wegierskim na poczatku XX w., s. 9-19; Kaminski, Marek Kazimierz: Czesko-polskie rozmowy polityczne w Krakowie (21-29 lipca 1919 r.). Przyklad pozornego dialogu, s. 21-33; Gruchala, Janusz: Wschodnia granica Polski w opinii czeskich srodowisk politycznych (1918-1938), s. 35-51; Nowak, Krzysztof: Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, s. 53-67; Essen, Andrzej: Stosunki polsko-czechoslowackie 1925-1934. Szanse i zaniechania, s. 69-88; Bartlová, Alena: Slovenský politik dr. Milan Hodža a stredná Európa, s. 89-100; Orlof, Ewa: Karol Sidor i jego polonofilstwo, s.101-108: Trajdos, Tadeusz M.: Wladyslaw Semkowicz wobec Slowacji, s. 109-127; Otčenáš, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1900-1918 o poľskej problematike, s. 129-136; Bruski, Jacek Jan - Pilsulinski, Jan: Stiepan Fencik i Rosyjska Partia Narodowo-Autonomiczna. Karta z dzialan polskiej dyplomacji na Rusi Podkarpackiej, s. 137-145; Melníková, Marta: Formovanie severných hraníc Slovenska v 20. storočí, s. 147-156; Bonusiak, Wlodzimierz: Polityka wkonomiczna III Rzeszy wobec Slowacji i Generalnego Gubernatorstwa. Podobienstwa i róznice, s. 157-163; Kisielewski, Tadeusz: Idea unii polsko-czechoslowackiej. Problem partnerstwa, s. 165-186: Kilias, Jaroslaw: "Abstrakcyjna demokratycznosc" jako czynnik okreslajacy czeska interpretacje polityki polskiej, s. 187-193; Leszczynski, Zbigniew: Najnowsza historia Slowacji w niemieckim czasopismiennictwie naukowym, s. 195-212; Kodajová, Daniela: Príspevok k dejinám slovensko-poľských vzťahov na začiatku 20. storočia, s. 213-222; Štefanský, Michal: Slovensko-české vzťahy a zánik čs. federácie, s. 223-229; Papierz, Maryla: Jezyk slowacki i jezyk polski po "jesenie narodów", s. 231-238; Štefániková, Antónia: Poľsko - Česko-slovensko. K možnostiam porovnania vnútropolitických súvislostí prvých povojnových parlamentných volieb, s. 239-248; Panko, Grazyna: Przyczynek do dziejów kontaktów mlodziezy czeskiej i polskiej. Zjazd skautów w Spale w lipcu 1935 r., s. 249-252; Ozóg, Maria E.: Praska wiosna w ocenie kierownictwa KW PZPR e Rzeszowie, s. 253-262; Orlof, Ewa: Kronika, s. 263-264.
OHLASY: rec.: Valenta J. HČ 48, 2000, č. 3, s. 547-552; tiež anot.: -M. Li.-, [ Lipka Martin Michal,] ČČH, 98, 2000, č. 3, s. 649-650; tiež [rec.]: Lipka Martin, Od porozumenia Slovanov k integrácii Európanov. Historický zborník 10, 2000, č. 2, s. 170-174.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy československo-poľské; vzťahy česko-poľské; Hodža Milan [1878-1944]; Sidor Karol [1901-1953]; Semkowicz Wladyslaw [20. stor.]; Fencik Stiepan;

MFN 40060 (7/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Politické aspekty protinemeckého povstania na Slovensku počas 2. svetovej vojny. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 53-58 (slov. text), s. 58- 63 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; germanika;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (8/10)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. poľského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

MFN 43720 (9/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Postawa Zwiazku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem panstwa czechoslowackiego we wrzesniu 1938 roku. In: Polska Slowacja. Europa srodkowa w XIX-XXI wieku. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, s. 130-139.
1938; vzťahy sovietsko-československé; vzťahy československo-sovietske; bohemika;

Zdrojový dokument (Polska Slowacja. Europa srodkowa w XIX-XXI wieku.)

MFN 49204 (10/10)
Kaminski, Marek Kazimierz : Czechoslowackie próby zblizenia z Niemcami Hitlera (listopad 1936-luty 1937 r.). Dzieje najnowsze 46, 2014, č. 1, s. 75-84. Rés. angl. s. 84. Czechoslovak Attempts at a Rapprochement with Hitler's Germany (November 1936 - February 1937).
vzťahy československo-nemecké; vzťahy nemecko-československé; politika zahraničná; 1936-1937; Nemecko;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: