DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 30413 (1/67)
Hudek, Adam : Slovenská národná strana. In: Politické strany ako organizácie. Prípady zo Slovenska. Br., Univerzita Komenského 2004, s. 111-127.
Slovenská národná strana; politické strany; strany politické;

MFN 34419 (2/67)
Hudek, Adam : Slovak Historiography and Constructing the Slovak National Story up to 1948. Human affairs 16, 2006, č. 1, s. 51-65.
historiografia slovenská;

MFN 35058 (3/67)
Ottova encyklopédia Slovensko A-Ž. [Autori hesiel]: Baďuríková, Zita - Bartko, Art Emil Tomáš - Beníček, Martin - Brinčíková, Zuzana - Březinová, Gertrúda - Čaplovič, Miroslav - Čičaj, Viliam - Dangl, Vojtech - Falisová, Anna - Federmayer, Frederik - Fircáková, Kamila - Gábriš, Tomáš - Gurňák, Daniel - Haberland, Denis - Hallon, Ľudovít - Holčík, Štefan - Hudek, Adam - Chudinová, Eva - Juško, Marián - Kolárik, Jozef - Kopicová, Gabriela - Križan, František - Kšiňan, Jozef - Lajcha, Ladislav - Lauko, Viliam - Ludiková, Zuzana - Lukačka, Ján - Majerová, Zuzana - Maskalík, Alex - Mlčoušek, Vladimír - Mráz, Igor - Mulík, Peter - Ožďáni, Ondrej - Ožvoldová, Ladislava - Pečeňa, Vladimír - Petrík, Vladimír - Ripka, Ivor - Roguľová, Jaroslava - Segeš, Vladimír - Stanová, Mária - Šalkovský, Peter - Šeďová, Božena - Šimo, Marián - Šťastný, Pavel - Štefanský, Michal - Šuba, Andrej - Tolmáči, Ladislav - Troščák, Sergej - Tušer, Andrej - Zagar, Peter. Br., Ottovo nakladateľstvo s. r. o. 2006. 1053 s.
lexikóny; encyklopédie;

MFN 36236 (4/67)
Hudek, Adam : "Kto kontroluje minulosť, kontroluje aj budúcnosť". Presadzovanie marxizmu v slovenskej historickej vede. História revue 7, 2007, č. 4, s. 31-33, fot.
historiografia slovenská; marxizmus;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 36237 (5/67)
Hudek, Adam : Pokus o konštruovanie marxistického národného príbehu v rokoch 1948-1955. The Attempt to Construct a Marxist National Story in the Period 1948-1955. 55, 2007, č. 4, s. 721-738. Rés. nem. s. 738 Versuch der Konstruierung einer marxistischen Nationalen Geschichte in den Jahren 1948-1955.
príbeh národný; národný príbeh; 1948-1955;

Zdrojový dokument (HČ)

MFN 36238 (6/67)
Hudek, Adam : Slováci a Maďari očami cudzincov. Národy Uhorska a zahraniční cestovatelia v rokoch 1000 - 1848. História revue 7, 2007, č. 6, s. 33-35, obr.
minority; národnosti; 1000-1848; cestopisy; literatúra cestopisná; Maďari; Slováci; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 36239 (7/67)
Hudek, Adam : Slovenská historiografia a československé dejiny v rokoch 1918-1968. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 14 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Hudek.pdf Rés. angl. Slovak Historiography and Czechoslovak History in 1918-1968. Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia; 1918-1968;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 36240 (8/67)
Hudek, Adam : Slovenská historiografia a pokus o konštruovanie nového národného príbehu v rokoch 1948-1967. Dizertačná práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD). Br., Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2007. 201 s. Rés. angl. s. 197-198, nem. s. 199-201
OHLASY: [Anot.]: HČ, 55, 2007, č. 3, s. 629.
historiografia slovenská; 1948-1967; dizertácie; práce dizertačné;

MFN 36241 (9/67)
Hudek, Adam : Slovenská historiografia a pokus o konštruovanie nového národného príbehu v rokoch 1948-1967. Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD) v odbore doktorandského štúdia 71-02-9 slovenské dejiny. Br., Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2007. 22 s. Rés. angl. s. 19-20, nem. s. 21-22.
historiografia slovenská; 1948-1967; autoreferáty dizertácií;

MFN 36242 (10/67)
Hudek, Adam : Slovenský stolár v Turecku a vo Svätej zemi. Cestovateľské zážitky Daniela Šusteka. História revue 7, 2007, č. 5, s. 31-33, obr.
literáti slovenskí; stolári; cestovatelia; cestopisy; literatúra cestopisná; 1846-1927; Šustek Daniel [1846-1927];

Zdrojový dokument (História revue)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: