DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 179 (1/45)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 733 (2/45)
Bobák, Ján - Hrnko, Anton : Nad jednou štatistikou. Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 155-160. Reakcia na článok: Z.Dávid, Nationality Statistic of Historical Hungary (1851-1970). Danubian Historical Studies, l, 1987, č. 1, s. 70-77.


MFN 1120 (3/45)
Hrnko, Anton : Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. In: Kapitolky z dejín Československa. Br., Akadémia vzdelávania 1990. 15 s.


MFN 1121 (4/45)
Hrnko, Anton : Slovenský fenomén protifašistického odboja na západe. VlČ 39, 1990, s. 128-134.


MFN 2058 (5/45)
Zahraniční Slováci a materinský jazyk. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 125. výročiu založenia Matice slovenskej. [Zost.]: Bielik, František - Claude, Baláž. Martin, MS 1990. 292 s. Obr. príl. nestr. Reg. menný, reg. miest a obcí.
    [Z obsahu]: BIELIK, František: Zahraniční Slováci a Matica slovenská, s. 13-22; JUILLOT, Viera: Naše národné dedičstvo, s. 23-27; ČEMAN, Samuel: Pestovanie slovenčiny v informačných a kultúrnych prejavoch Slovákov vo Vojvodine, s. 28-31; DUDOK, Daniel: Funkcie slovenského jazyka v živote Slovákov v Juhoslávii, s. 32-42; KURIC, Daniel: Slováci v Chorvátsku, s. 50-52; SOHROVÁ, Marie: K užívání mateřského jazyka mezi příslušníky české menšiny v SFRJ, s. 53-55; TÝR, Michal: Učebnicová tvorba v slovenskom jazyku v Juhoslávii, s. 56-60; BOSAK, Edita: Group Survival and Language Maintenance: The Slovaks of Canada, s. 61-67; ŠAJBAN, Štefan: Činnosť Slovenského podporného spolku v Kanade, s. 68-70; KRÁLIK, Aladár: O jazykovej situácii súčasných slovenských generácií Slovákov v Maďarsku, s. 71-74; MEDVEGY, Ondrej: Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku, s. 75-77; PAPUČEK, Gregor: Národné bytie - jazyk, školstvo a kultúra Slovákov v Maďarsku, s. 78-82; BROZEK, Andrzej: People of Polish Origin and of Polish Nationality abroad: Their Language Situation, s. 83-90; CIAGWA, Jozef: Priestory slovenčiny v Poľsku, s. 91-100; MOLITORIS, Ľubomír: Poznámky k dejinám Slovákov v Poľsku a k ich národnému a kultúrnemu zápasu, s. 101-112; BUJTÁR, Pavol: Slovenské amatérske divadlo v Nadlaku, s. 116-118; LIPTÁKOVÁ, Mária - ROZKOŠ, Pavel: Slovenčina - jazyk našich predkov, s. 119-121; ŠTEFANKO, Ondrej: Slovenčina a rumunskí Slováci. Súčasný stav a perspektívy, s. 122-125; ĎUROVIČ, Ľubomír: Slovenčina ako jazyk diaspóry, s. 126-131; ĎURICA, Milan S.: Slovenský jazyk a kultúra na univerzite v Padove, s. 132-135; BIROS, Joseph M.: To the Photodocumentation of the Lifa and the Culture of American Slovaks in USA, s. 136-137; BLAŠKO, Štefan: Skúsenosti učiteľa slovenského jazyka v rokoch 1957-1975 a autora dvoch slovenských šlabikárov v Amerike, s. 138-142; BOLCHAZY, Ladislaus J.: Ako obohatiť slovenskú komunitu v USA, s. 143-146; DANIEL, David Paul: The Acculturation of Lutheran Slovaks and their Attemps to Preserve their Cultural Heritage, s. 147-152; HAMMER, Luise B.: Texbooks, Grammars and Dictionaries of the Slovak Language Produced in the United States, s. 153-157; CHECK, Trude V. - TUHY, Philip R.: Bridging the Past and the Future, s. 158-161; KONECNIK, Edward: Slovenská pieseň medzi krajanmi v USA, s. 162-165; MATLON, John C.: Tales of Two "Amerikans", s. 166-171; STOLARIK, Mark M.: A Historical Perspective on the Declining of the Slovak Language over Three Generations in the United States of America, s. 172-177; ŠIMKO, Ján: Vyučovanie slovenčiny na Štátnej univerzite v Kente, s. 178-181; TULEYA, Edward A.: The Slovak Museum and Archives: A Transmission Belt for Slovak Heritage Awareness, s. 182-185; LESELIDZE, Natália: Slovensko-gruzínske vzťahy v oblasti literatúry, kultúry, umenia a vedy, s. 186-187; ŽYTNYK, Volodymyr: Slovenská literatúra na Ukrajine, s. 192-196; BALÁŽ, Claude: Asimilačné procesy a národné povedomie krajanov vo Francúzsku v medzivojnovom období, s. 197-201; BOBÁK, Ján: K politickým dejinám Slovákov v Maďarsku (1918-1988), s. 202-210; BROUČEK, Stanislav: K otázce výuky mateřského jazyka u krajanú ve Francii v době mezi dvěma světovými válkami, s. 211-215; DUBOVICKÝ, Ivan: Slováci a Česi v Argentíne a krajanské školstvo v medzivojnovom období, s. 216-226; HRNKO, Anton: Pokusy zneužiť nárečové rozdiely v slovenčine na rozloženie národnej jednoty Slovákov, s. 227-232; NOSKOVÁ, Helena: Mateřský jazyk a některé projevy duchovní kultury slovenských reemigrantú z Maďarska v západočeském pohraničí, s. 241-246; SERVÁTKA, Marián: Sociolingvistický pohľad na postavenie slovenského jazyka v Poľsku, s. 252-255; TAJTÁK, Ladislav: K jazykovej otázke slovenských vysťahovalcov v Amerike, s. 261-266; TVRDOŇ, Emil: K jazyku Slovákov v USA, s. 267-270; BROŽÁK, Miroslav: Krajané v Rakousku, s.113-115.
Slováci zahraniční;

MFN 2630 (6/45)
Hrnko, Anton : Obraz slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938 v prácach slovenských historikov. 39, 1991, č. 4-5, s. 471-476.


MFN 2631 (7/45)
Hrnko, Anton : Zatemnené dejiny. Obraz medzivojnovej slovenskej spoločnosti v prácach slovenských historikov. LT 4, 1991, č. 26, s. 10.
    Polakovič Štefan, Benešovo memorandum falzifikátom? LT 5, 1992, č. 47, s. 4.
OHLASY: [pol.]: Valenta Jaroslav, Ad "Benešovo memorandum". LT 5, 1992, č. 40, s. 5, tiež


MFN 3346 (8/45)
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. (Materiály z vedeckého sympózia. Častá, 6.-7. novembra 1990.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991. 170 s. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne, s. 6-12; KAMENEC, Ivan: Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945, s. 13-23; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Slovensko v nacistickom systéme ovládnutia Európy, s. 24-29; KORČEK, Ján: Niekoľko poznámok k problematike mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu, s. 30-36; JELINEK, Yeshayahu A.: Dr. Jozef Tiso a Slovenský štát: na okraj problému, s. 37-46; ANGER, Jan: K některým vojenskopolitickým aspektům mnichovské kapitulace, s. 47-52; TILKOVSZKY, Loránt: Pohľad E. Bajcsy-Zsilinszkého na Slovenský štát, s. 53-57; HRNKO, Anton: Slovensko v politike veľmocí v rokoch vojny. Náčrt problematiky, s. 58-62; FABIAN, Juraj: Slovensko v strednej Európe (Slovensko-maďarské vzťahy za druhej svetovej vojny.), s. 63-69; HEUMOS, Peter: Slovensko vo vojnovom hospodárstve tretej ríše, s. 70-72; ŠOLC, Jiří: Neregulérní válka a její aspekty na Slovensku v letech 1939-1944, s. 73-77; RYCHLÍK, Jan: Česká společnost a slovenský stát, s. 78-90; GEBHART, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1939-1943 očima odboje, s. 91-96; HUŇÁČEK, Zdeněk: Český domácí odboj v letech 1939-1945 a vývoj názorů na poválečné uspořádání společného státu Čechů a Slováků, s. 97-101; SLEZÁK, Lumír: Národopisná Morava a slovácký separatismus, s. 102-109; DEJMEK, Jindřich: Čechoslováci - nebo Češi a Slováci? (Poznámky na okraj Kroftova vztahu ke Slovensku.), s. 110-118; BAKOŠ, Vladimír: Nacionalizmus ako ideológia, s. 119-124; KONEČNÝ, Stanislav: Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského štátu, s. 125-130; KOVÁČ, Dušan: Deutsche Partei v politickom systéme Slovenského štátu, s. 131-134; KOVAČ, Andrej: Rusíni-Ukrajinci a upevňovanie národnostného súladu v Slovenskej republike (v intenciách národnostného katastru), s. 135-139; GAJDOŠ, Marián: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 a jej výskum, s. 140-144; TÓTH, Dezider: Ilegálne prechody antifašistov na južnom Slovensku v rokoch 1939-1941, s. 145-151; REZNÍKOVÁ, Ľubica: K účasti vysokoškolákov v odboji a SNP, s. 152-154; DOBRÍKOVÁ, Mária: Miesto Slovenského národného povstania v slovenských dejinách, s. 155-157.
OHLASY: rec.: Gebhart, Jan - Slezák, Lubomír, Sympozium Slovensko v letech druhé světové války, Sb.19.a 20.stol. 12, 1991, s. 203-208; anot.: Kuklík, Jan, ČČH 90, 1992, č. 3, s. 427-434; anot. Znamierowska-Rakk Elzbieta, Slovensky štát - zdrada narodu slowackiego czy rezultat polityki mniejszego zla? Dzieje najnowsze 24, 1992 č. 1-2; anot.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; anot.: -ChĽ-, SlNár 40, 1992, č. 3, s. 351; anot.: Felak James, Bohemia 33; 1992, s. 455-456.
vojna druhá svetová; Tiso Jozef [1887-1947]; Bajcsy-Zsilinszký Endre; Krofta Kamil;

MFN 4290 (9/45)
Hrnko, Anton : Az 1918-1938 közti szlovák társadalom képe a szlovák társadalom képe a szlovák történészek munkáiban. [Obraz slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938 v slovenských historickách prácach.] In: Világtörténet 1992, ösz-tél, s. 24-28.
spoločnosť slovenská; 1918-1938; historiografia;

MFN 4945 (10/45)
Okres Nové Zámky. [Nap. kol. aut.]: Gunda, Ladislav - Haverla, Miroslav - Hrnko, Anton - Hybsch, Juraj - Liszka, Jozef - Marek, Alojz - Šuťka, Jozef. Br., Obzor pre Okresný úrad v Nových Zámkoch 1992. 104 s., fot. príl. Rés. angl., nem., maď.
Nové Zámky [okres];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: