DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1112 (1/39)
Hrabovec, Ivan : Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19.storočia. Br., Veda 1990. 120 s. Reg. menný. Rés. rus., nem. Ed. Z dejín vied a techniky na Slovensku.
    OHLASY: Peciar V., Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae - Botanica 39, 1992, s. 87-88.


MFN 2621 (2/39)
Hrabovec, Ivan : 240. výročie narodenia Juraja Fándlyho. [Smolenice, 1.-3.10.1990.] DVT 23, 1991, č. 4, s. 255-256.
literáti slovenskí; Fándly Juraj [1750-1811];

MFN 2622 (3/39)
Hrabovec, Ivan : K otázkam rozvoja dejín biologických vied na Slovensku. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 56-59.
biológia; historiografia slovenská; vedy biologické;

MFN 2623 (4/39)
Hrabovec, Ivan : Počiatky botaniky na Univerzite Komenského v Bratislave. DVT 24, 1991, s. 178-182.


MFN 2624 (5/39)
Hrabovec, Ivan : Putovanie za vôňou kvetov. Učení cudzinci v našej prírode. HR 2, 1991, č. 9, s. 31-32.


MFN 2625 (6/39)
Hrabovec, Ivan : Textbooks on Zoology published in Slovakia in the 18th century. AFRNUC-Zoologia 35, 1991, s. 123-126. Rés. slov.


MFN 4284 (7/39)
Hrabovec, Ivan - Maglocký, Štefan : Flóra a vegetácia Ipeľsko-rimavskej brázdy - história výskumu. In: Piata balneohistorická konferencia. Žilina, Organizačný výbor V. balneohistorickej konferencie - INGEO 1992, s. 72-78.
Ipeľsko-rimavská brázda;

MFN 4285 (8/39)
Hrabovec, Ivan : A Trio of the Oldest Botanists of East Slovakia. [Trojica najstarších botanikov z východného Slovenska.] Thaiszia Journal of Botany 2, 1992. s. 79-82. [Lukáš Peechi, Andrej Jaslinský, Žigmund Horvátovský] [Separát.]
Horvátovský Žigmund; Jaslinský Andrej [1715-1784]; Peechi Lukáš;

MFN 4286 (9/39)
Hrabovec, Ivan : Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19. storočia. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Br., Historický ústav SAV 1992. 27 s. Rés. nem., angl.
autoreferáty dizertácií; dizertácie;

MFN 6592 (10/39)
Hrabovec, Ivan : Kráľovský radca z Trenčína. Karol Brančík - lekár a prírodovedec. HR 4, 1993, č. 7, s. 26-27.
Brančík Karol [1842-1915];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: