DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 37963 (1/12)
Glejtek, Miroslav : Náčrt vývoja ikonografickej skladby pečatí nižších klerikov v Uhorsku. (Sonda do problematiky.) In: Čriepky z dejín Slovenska. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta 2008. 247 s. s. 49-64, obr,
klerici; cirkev; sfragistika;

Zdrojový dokument (Čriepky z dejín Slovenska.)

MFN 39822 (2/12)
Glejtek, Miroslav : Cirkevná herladika v Nitrianskej diecéze. Genealogicko-heraldický hlas 19, 2009, Č. 1-2, s. 28-35, obr.
heraldika cirkevná; diecézy; cirkev; Nitra;

Zdrojový dokument (Genealogicko-heraldický hlas)

MFN 41616 (3/12)
Glejtek, Miroslav : Dielo Sacra concillia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae z heraldického a sfragistického hľadiska. In: Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 2010, s. 103-120, obr., tab. Rés. angl. s. 114 Work Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae.. from the Heraldic and Sphragistic Point of View.
pramene; heraldika; sfragistika;

Zdrojový dokument (Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume.)

MFN 41617 (4/12)
Glejtek, Miroslav : Niekoľko poznámok k erbu a pečatiam olomouckého biskupa Stanislava Turza. Studia Historica Tyrnaviensia 9-10, 2010, s. 81-97, obr. Rés. angl. s. 96-97 Some notes on the coat of arms and seals of the Olomouc Bishop Stanislav Turzo.
biskupi; bohemika; sfragistika; heraldika; erby; pečate; Olomouc [CZ]; Turzo Stanislav [1497-1540];

Zdrojový dokument (Studia Historica Tyrnaviensia)

MFN 41618 (5/12)
Glejtek, Miroslav : Niekoľko poznámok k ikonografii stredovekých cirkevných pečatí. Konštantínove listy 3, 2010, s. 62-87, obr. Rés. angl. s. 83 Some notes on iconography of medieval religious.
sfragistika;

Zdrojový dokument (Konštantínove listy)

MFN 42464 (6/12)
Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. [Zost.]: Feriancová, Alena - Glejtek, Miroslav. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2010. 181 s., obr., tab. Rés. angl.
    [Autori]: Babic, Marek - Jirkal, Emanuel - Hetényi, Martin - Ivanič, Peter - Taneski, Zvonko - Jagošová, Anna - Petrovičová, Mária - Maráz, Karel - Tandlich, Tomáš - Lopatková, Zuzana - Zubko, Peter - Rácová, Katarína - Kotlíková, Martina - Glejtek, Miroslav - Chrastina, Peter - Szabó, Miloslav - Ruman, Ladislav - Šepták, Miroslav - Kičková, Adriana - Feriancová, Alena.
zborníky slovenské; zborníky jednorázové; pramene; výskum historický;

MFN 42898 (7/12)
Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. [Zost.]: Hromják Ľuboslav. [Aut.]: Erdo, Péter - Chalupecký, Ivan - Slivka, Michal - Hromják, Ľuboslav - Labanc, Peter - Olejník, Vladimír - Janovská, Magdaléna - Adamko, Rastislav - Glejtek, Miroslav. Spišské Podhradie, Kňazský seminár Jána Vojtaššáka 2010. 274 s. Ed. Studia Theologica Scepusiensia. Zv. 10.
OHLASY: Anot.: Safanovičová Anna, In: Kultúrne dejiny 2011, č. 1, s. 159-160; rec.: Marsina Richard, Historický zborník 23, 2013, č. 2, s. 147-148.
cirkev; prepoštstvá; Spiš [región];

MFN 43419 (8/12)
Glejtek, Miroslav : K vývoju svätovojtešského kultu v stredoveku a novoveku. Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze. In: Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. Br., Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva 2011, s. 149-158, obr.
sfragistika; ikonografia; cirkev; Vojtech sv. [cca 957-997];

Zdrojový dokument (Svätý Vojtech - svätec, doba a kult.)

MFN 43420 (9/12)
Glejtek, Miroslav : Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2011. 151 s., reg. menný, miestny.
    [Aut.]: Erdo, Péter - Chalupecký, Ivan - Slivka, Michal - Homza, Martin - Hromják, Ľuboslav - Labanc, Peter - Olejník, Vladimír - Véghseo, Tamás - Janovská, Magdaléna - Adamko, Rastislav - Glejtek, Miroslav.
heraldika cirkevná; cirkev;

MFN 45374 (10/12)
Glejtek, Miroslav : Nové poznatky k stredovekým pečatiam členov Spišskej kapituly. Acta Musaei Scepusiensis [10], 2012, s. 6-22, obr. Rés. angl. s. 21. Most recent facts related to the medieval seals used by the members of the Spiš Chapter.
pečate; sfragistika; cirkev; kapituly cirkevné; Spiš [región];

Zdrojový dokument (Acta Musaei Scepusiensis)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: