DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 793 (1/12)
Cheben, Ivan : Archeologické doklady osídlenia Patiniec. Balneologický spravodajca 28, 1989 [vyd.1990], s. 59-74. Rés. nem.
osídlinie; Patince;

MFN 794 (2/12)
Cheben, Ivan : Skúsenosti s pokusom o prezentáciu neolitického príbytku z Patiniec. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 427-429. Rés. nem., rus.
Patince;

MFN 5198 (3/12)
Ruttkay, Matej - Cheben, Ivan : Včasnostredoveké sídlisko a pohrebisko v Bíni. SlArch 40, 1992, č. 1, s. 109-134. [Okres Nové Zámky.] Rés. nem.
Bíňa [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky;

MFN 6629 (4/12)
Illášová, Ľudmila - Cheben, Ivan : Kamenná brúsená indrustria z oblasti Piešťan a charakteristika zo vzťahu k ostatným regiónom Slovenska. Balneologický spravodajca 31, 1992 [vyd. 1993], s. 77-89. Rés. angl. nem.
Piešťany [región];

MFN 8381 (5/12)
Březinová, Gertrúda - Cheben, Ivan - Illášová, Ľudmila : Sídliskové nálezy lengyelskej kultúry z Bánoviec nad Bebravou. Študijné zvesti AÚ SAV 30, 1994, s. 11-48. Rés. nem.
kultúra lengyelská; Bánovce nad Bebravou [okres Topoľčany]; okres: Topoľčany;

MFN 8438 (6/12)
Cheben, Ivan - Ruttkayová, Jaroslava - Ruttkay, Matej : Výskumy na trase ropovodu vo Veľkom Cetíne. Študijné zvesti AÚ SAV 30, 1994, s. 177-241. Rés. nem.
Veľký Cetín [okres Nitra]; okres: Nitra;

MFN 9927 (7/12)
Ruttkay, Matej - Cheben, Ivan - Ruttkayová, Jaroslava : Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi. ArchHist 19, 1994, s. 229-241. Rés. nem.
Veľká Ves-Branč [okres Nitra]; Branč-Veľká Ves [okres Nitra]; okres: Nitra;

MFN 10721 (8/12)
Cheben, Ivan - Illášová, Ľudmila - Hromada, Jozef - Ožvoldová, Ladislava - Pavelčík, Jiří : Eine Oberflächengrube zur Förderung von Radiolarit in Bolešov. SlArch 43, 1995, č. 2, s. 185-204. Fot., obr. Rés. slov.
Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 15136 (9/12)
Cheben, Ivan : Kultúrne vyznievanie želiezovskej skupiny a počiatok vývoja lengyelskej kultúry. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Nitra, [Archeologický ústav SAV] 1997. 36 s. Rés. nem., s. 33-34; rés. angl., s. 35-36.
kultúra lengyelská;

MFN 18157 (10/12)
Kronika Slovenska. Zv. 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Br., Fortuna Print & Adox 1998. 616 s. Reg. menný, miestny.
    [Zost.]: Kováč, Dušan. [Aut.]: Banész, Ladislav - Bárta, Juraj - Benža, Mojmír - Bóna, Martin - Brezováková, Blanka - Bujna, Jozef - Čičaj, Viliam - Činčura, Juraj - Dangl, Vojtech - Dvořáková, Daniela - Francová, Zuzana - Frimmová, Eva - Furmánek, Václav - Holec, Roman - Hromada, Jozef - Cheben, Ivan - Kamenický, Miroslav - Kohútová, Mária - Kolník, Titus - Komorovský, Ján - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Križanová, Eva - Kurincová, Elena - Lengyelová, Tünde - Lukačka, Ján - Macho, Peter - Mrva, Ivan - Nevidzánsky, Gabriel - Pavúk, Juraj - Petrík, Borislav - Pieta, Karol - Podrimavský, Milan - Rajtár, Ján - Romsauer, Peter - Sedliaková, Alžbeta - Segeš, Vladimír - Sopko, Július - Steinhübel, Ján - Šiška, Stanislav - Škvarna, Dušan - Tkáčiková, Eva - Turčan, Vladimír - Vášáryová, Zuzana - Veliačik, Ladislav - Vladár, Jozef - Vozár, Jozef - Zajonc, Juraj - Zubercová, Mária Magdaléna - Žudel, Juraj.
OHLASY: anot.: MH, HR 10, 1999, č. 2, s. 23; tiež rec.: Marsina Richard, SlArchiv 34, 1999, č. 2, s. 123-125; tiež anot.: Pamiatky a múzeá 1999, č. 2, s. 81;
kronika Slovenska;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: