DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8538 (1/3)
Das Scheitern der Verständigung. Tschechen, Deutsche und Slovaken in der Ersten Republik (1918-1938). [Zost.]: Hoensch, Jörg K. - Kováč, Dušan. Essen, Klartext 1994. 179 s. Reg. menný. Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 2.
    [Z obsahu]: HOENSCH, Jörg K.: Einleitung, s. 7-14; KUBŮ, Eduard: Die brüchigen Beziehungen: Die Weimarer Republik und die Tschechoslowakei, s. 15-28; ALEXANDER, Manfred: Die aussenpolitische Stellung und die innere Situation der ČSR in der Sicht des Auswärtigen Amtes in Berlin 1918-1933, s. 29-41; LIPTÁK, Ľubomír: Der "Krach" der tschechoslowakischen Staatsidee, s. 43-49; BROKLOVÁ, Eva: Die Nichtselbstverständlichkeit der Demokratie, s. 51-61; KURAL, Václav: Die Tschechoslowakei als Nationalstaat? Das sudetendeutsche Problem, s. 63-70; DOLEZEL, Stephan: Grundzüge der reichsdeutschen Tschechoslowakei-Politik 1933-1939 unter besonderer Berücksichtigung der Sudetendeutschen, s. 71-80; BOYER, Christoph: Die Vergabe von Staatsaufträgen in der ČSR- ein Vehikel zur Ruinierung der sudetendeutschen Wirtschaft, s. 81-117; BECHER, Peter: Kulturpolitische Konfliktherde in der Ersten Republik: Der Streit um das Prager Ständetheater 1920 und die Prager Tonfilmaffäre 1930, s. 119-133; BYSTRICKÝ, Valerián: Die diplomatischen und militärischen Voraussetzungen der Verteidigung der ČSR gegen die nationalsozialistische Aggression, s. 135-146; LEMBERG, Hans: "München 1938" und die langfristigen Folgen für das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen, s. 147-162; KOVÁČ, Dušan: Tschechen, Deutsche und Slowaken in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1938). Fragen und Antworten, s. 163-170.
OHLASY: G.S. Glaube in der 2. Welt 22, 1994, č.11; Hornung Klaus, Die Welt, 16.4.1994. Česká mutácia mfn 7372
Praha; Berlín;

MFN 10687 (2/3)
Brandes, Detlef - Boyer, Christoph - Götze, Andreas - Handl, Vladimír - Hoensch, Jörg - Lemberg, Hans : Tschechen, Slowaken und Deutsche. Nachbarn in Europa. Hannover, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung 1995. 190 s.
OHLASY: Rec.: Seibt Ferdinand, Bohemia 38, 1997, č. 1, s. 208-209.


MFN 19504 (3/3)
Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv. 2. Sborník mezinárodní vědecké konference. V Praze 5.-8. října 1998 Valdštejnský palác - Senát Parlamentu České republiky. [Uspořádali]: Valenta, Jaroslav- Voráček, Emil - Harna, Josef. Praha, Historický ústav 1999. s. 368-682.
    [Z obsahu]: MUSIL, Jiří: Česká společnost 1918-1938. Několik závěrů z mezinárodního srovnání sociálních struktur, s. 368-377; PRŮCHA, Václav: Sociální a profesní struktura obyvatelstva v meziválečném Československu, s. 378-386; SLEZÁK, Lubomír: Role středního stavu v ekonomice Československa, s. 387-392; BUREŠOVÁ, Jana: Společensko-politická aktivita a veřejná činnost žen za první Československé republiky (1918-1938), s. 393-400; SVÁTEK, František: Sociální elity v první československé republice. (K vymezení otázek a přístupů ke studiu), s. 401-409; ADAMOVÁ, Karolina: K otázce zestátnění a socializace uhelných dolů v první Československé republice, s. 410-414; BOSÁK, Rudolf: Michal Bosák - bankár s podpisom na desaťdolárovke, s. 415-416; SLÁMA, Jiří: Česká ekonomika v první polovině příštího století a její místo v Evropě. (Pokus o aplikaci a rozšíření Jánossyho teorie hospodářských zázraků), s. 417-431; SLÁMA, Jiří: K metodice srovnávání historických epoch (vědecké sdělení, Praha 8. října 1998), s. 432-435; BRABEC, Jiří: Modely kulturně politické tvorby a jejich vzájemné vztahy, s. 436-440; MAREK, Jaroslav: Náčrt kulturních proudů mezi válkami, s. 441-445; ZUMR, Josef: Česká umělecká avantgarda a T.G.Masaryk, s. 446-449; JEŘÁBEK, Miroslav: Brněnské kulturní časopisy 20. let jako projev rozmachu českého Brna, s. 450-456; OPAT, Jaroslav: Národnostní filozofie a politika T.G.Masaryka nejen pro Československo, s. 457-468; VORÁČEK, Emil: Problémy rozvoje sociologie v Československu 20. let a vznik Masarykovy sociologické společnosti, s. 469-482; MĚŠŤAN, Antonín: Slované a slovanství v ČSR 1918-1938, s. 483-488; MARES, Antoine: Réflexions sur les contraintes et les contradictions de la politique étrangere tchécoslovaque de 1918 a 1938, s. 489-494; ORT, Alexandr: Koncepce československé zahraniční politiky, s. 495-501; LEONCINI, Francesco: Y-avait-il des alternatives a la Tchécoslovaquie? s. 502-508; ŠEDIVÝ, Ivan: Vznik Československa. (Možné roviny pohledu), s. 509-512; ÁDÁM, Magda: L'alliance franco-tchécoslovaque, s. 513-520; ALEXANDER, Manfred: Německá říše a vznik Československa, s. 521-525; DEJMEK, Jindřich: Velká Británie v zahraniční politice Československa 1918-1938. (Náčrt hlavních problémů), s. 526-541; HRABOVEC, Emilia: Menovanie biskupov v kontexte bilaterálnych vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou 1918-1928, s. 542-555; MICHEL, Bernard: Les traditions démocratiques dans les relations franco-tchécoslovaques 1918-1938, s. 556-561; ESSEN, Andrzej: Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky, s. 562-565; BORÁK, Mečislav - ŽÁČEK, Rudolf: Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938, s. 566-570; BLACKWOOD, Lee: International Socialism and the First Czechoslovak Republic's Place in Europe, 1918-38, s. 571-585; FERENČUHOVÁ, Bohumila: Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky, s. 586-593; PAVLÍČEK, Václav: K ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československa, s. 594-601; KUČERA, Jaroslav: Koncepce národního státu Čechů a Slováků a jeho realita v životě první republiky, s. 602-610; BOYER, Christoph: Konflikt und Kooperation zwischen Tschechen und Deutschen in der Wirtschaft der Ersten Republik, s. 611-619; GAWRECKI, Dan: Poľská menšina v Československu 1918-1938, s. 620-628; GAJAN, Koloman: Vztah T.G.Masaryka k českým Němcům (1918-1935), s. 629-639; ŠEBEK, Jaroslav: Německý novoaktivismus, s. 640-643; BROUČEK, Stanislav: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa, s. 644-652; VACULÍK, Jaroslav: Zahraniční krajané a stará vlast (na příkladu Čechů na polské Volyni), s. 653-660; HEROLDOVÁ, Iva: Reemigrace etnických Čechů po první a druhé světové válce. Plány, skutečnost, problémy. Paralely a rozdíly, s. 661-667; BOTÍK, Ján: Československá štátnosť vo vedomí a praktickom živote slovenskej a českej komunity v Argentíne (1918-1938), s. 668-673; BARTEČEK, Ivo: Občanský versus národnostní princip. Prvorepublikové vystěhovalectví ve světle českého a slovenského badatelského zájmu. (Příklad Latinské Ameriky.), s. 674-677; SECKÁ, Milena: Krajanské muzeum československé, s. 678-680; KOLÍNSKÝ, Josef: 70 let činnosti Československého ústavu zahraničního ve prospěch krajanů, s. 681-682.
OHLASY: Roguľová J., Vojenská história 4, 2000, č. 3-4, s. 135-136.
Malá dohoda; elity; spoločnosť; kultúra; Československo vznik; menšiny; vysťahovalectvo; Československo; Brno [CZ]; Sliezsko; Volyň; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: