DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4912 (1/2)
Návrat k prameňom. Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu piaristov na Slovensko. [Ed.]: Kollár, Pavol. Prievidza, TEXTM Prievidza pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 83 s. [Podolínec 1642-1992 (okres Stará Ľubovňa).]
    [Z obsahu]: KOLLÁR, Pavol: Sv. Jozef Kalazanský v službe potridentskej obnovy Cirkvi, s. 5-6; ZEMEK, Metoděj: Počátky provincie střední Evropy a vznik komunity v Podolinci, s. 7-13; ČELOVSKÝ, František: Periodizácia dejín rehole piaristov na Slovensku, s. 14-21; ČELOVSKÝ, František: Členovia Rehole Zbožných škôl, ktorí majú najväčší význam pre dejiny Slovenska s. 22-36; ČELOVSKÝ, František: Významné osobnosti, ktoré študovali na piaristických kolégiách, s. 37-38; BARTŮŠEK, Václav: Působení piaristů za Alpami, od sklonku třicetileté války do roku 1669, s. 39-46; BARTŮŠEK, Václav: Nové dokumenty o životě Stanislawa Hieronyma Konarského ze Slovenska, s. 47-50; HAVRAN, Ján: Dejiny piaristického kolégia v Podolínci, s. 51-58; BOMBERA, Jan: První piaristé v Podolínci, s. 59-69; BOMBERA, Jan: P. František Hanák, piarista-misionář, s. 70-77; CHALUPECKÝ, Ivan: K organizácii oratória piaristov v Podolínci, s. 78-79; HRADNÝ, M.: Bernolákovci o sv. Jozefovi Kalazanskom - zakladateľovi otcov pobožných škôl, s. 80-81; RADVÁNI, Hadrián: Písané a tlačené slovo - kultúrne bohatstvo otcov piaristov, s. 82-83.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
Bohemika; piaristi; rehole; Podolínec [okres Stará Ľubovňa]; Stará Ľubovňa [okres]; Mikulov na Morave [CZ]; Kalazanský Jozef [1557-1648]; Konarský Stanislav Hieroným; Bernolákovci;

MFN 5693 (2/2)
Zemek, Metoděj - Bombera, Jan - Filip, Aleš : Piaristé v Čechách na Moravě a ve Slezsku 1631-1950. [Úv. nap.]: Balcells, Joseph Maria. [Upr.]: Kollár, Pavol P. Prievidza, Vyd. TEXTM pre Kolégium piaristov v Prievidzi 1992. 330 s. Rés. nem., tal. Reg.
OHLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 2, s. 339-340.
piaristi; Bohemika; Morava; Sliezsko;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: