DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 640 (1/58)
Avenarius, Alexander : K metodologickým problémom a východiskám súčasnej slavistiky. SlNár 38, 1990, s. 352-354.
OHLASY: [rec.]: Gašparíková Viera, Slavistický výskum. Slavica Slovaca 26, 1991, s. 175-177.


MFN 641 (2/58)
Avenarius, Alexander : Svojráz byzantskej duchovnej kultúry a jeho tradícia. SP 106, 1990, č. 9, s. 7-14.


MFN 642 (3/58)
Avenarius, Alexander : Život svätého Svorada. Počiatky zoborského kláštora. HR 1, 1990, č. 3, s. 5-6.
Zobor; Svorad-Andrej sv. [cca 980-1034];

MFN 1719 (4/58)
Premýšľanie o vede a našich dejinách. Diskusia. Nap.: Mésároš, Július - Várossová, Elena - Avenarius, Alexander. SP 106, 1990, č. 1, 2, s. 87-93, 77-89.
historiografia slovenská;

MFN 2154 (5/58)
Avenarius, Alexander : Avary i Slavjane. "Deržava Samo". In: Rannefeodaľnyje gosudarstva i narodnosti (južnyje i zapadnyje slavjane VI-XIIvv.). Moskva, Nauka 1991, s. 26-37.
Samo [7. stor.];

MFN 2155 (6/58)
Avenarius, Alexander : Specific Features of Early Byzantine Humanism. Human Affairs 1, 1991, č. 1, s. 59-71.
humanizmus;

MFN 2156 (7/58)
Avenarius, Alexander : Veľká Morava z pohľadu Byzancie. Diplomatické pozadie cyrilometodskej misie. HR 2, 1991, č. 3, s. 4-5.
slavistika; Veľká Morava; misia cyrilometodská; cyrilometodská misia; vzťahy byzantsko-veľkomoravské; vzťahy veľkomoravsko-byzantské; diplomacia; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2157 (8/58)
Avenarius, Alexander : Záhadní Avari. Život a výboje Avarov v Európe. HR 2, 1991, č. 2, s. 2-4.
Avari; Európa;

MFN 2361 (9/58)
Desiata slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13.-15.9.1989. [Zost.]: Majtán, Milan. Br., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991. 245 s.
    [Z obsahu]: KRAJČOVIČ, Rudolf: Onomastika a historické disciplíny, s. 7-13; SEDLÁK, Vincent: Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej minulosti, s. 36-42; AVENARIUS, Alexander: Veľká a Nepokrstená Morava Konštantína Porfyrogenneta, s. 43-46; MARSINA, Richard: Najstaršie miestne názvy a osídlenie Gemera, s. 47-53; LUKAČKA, Ján: Osobné mená v stredovekých miestnych názvoch Nitrianskej župy, s. 54-59; UHLÁR, Vlado: Chotárne názvy v Liptove, s. 60-66; OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše: Pomístní jména jakožto pramen pro dějiny osídlení, s. 67-72; PLESKALOVÁ, Jana: Strukturní typy pomístních jmen a charakter osídlení, s. 73-78; NOVÁKOVÁ, Marie: Vliv stavu onymického objektu na vývoj toponym (pokus o zobecnění), s. 78-83; MATÚŠOVÁ, Jana: Stopy německých dialektú v pomístních jménech na území Čech, s. 84-91; MICHALOVIČ, Alexander: Vývin chotárnych názvov Kestúca, s. 92-96, ŠVAGROVSKÝ, Štefan: Pôvod osadných názvov Slovákov vo Vojvodine, s. 97-105; KOPERTOWSKA, Danuta: Nazewnictwo miejscowe terenów pogranicznych Malopolski i Mazowsza w swietle najstarszego osadnictva, s. 106-114; MICHAJLOV, Dimitrin: Toponinijata v služba na geografijata (spored navljudenija varchu Balgarski toponimičen material), s. 115-124; KROŠLÁKOVÁ, Ema: Tvorenie tzv. skrátených osobných mien v najstaršej slovenčine, s. 125-138; KRASNOVSKÁ, Elena: Osídlenie východného Gemera vo svetle osobných mien, s. 138-146; SKUTIL, Jan: Reflexie osobních jmen v nejstarším sídelněhistorickém procese na Moravě, s. 147-152; DLUGOSZ, Kazimierz: Co mowia inskrypcje nagrobne o osadnictwie na Pomorzu zachodnim i srodkowym, s.153-160 ; BLICHA, Michal: Z problematiky vlastných mien v hornej časti Ondavy, s. 161-165; BAYEROVÁ, Naděžda: Odraz spoločenského vývoje ve slezských příjmeních, s. 166-170; MATĚJKOVÁ, Jana: Repertoár motivací při volbě rodných jmen na Ostravsku, s. 171-176; KREMZEROVÁ, Dagmar: Příjmení v historických pramenech úřední povahy, s. 176-182; BREZA, Edward: Polskie nazwisko Lewandowski, s. 182-188; BLANÁR, Vincent: Onomastika v interdisciplinárnych vzťahoch, s. 188-202; GUTSCHMIDT, Karl: Interdisciplinárne postavenie literárnej onomastiky, s. 203-208; DOLNÍK, Juraj: Lexikálna sémantika a onomastika, s. 209-214; MATĚJČÍK, Ján: Psycholingvistické aspekty živých osobných mien, s. 215-225; JACKO, Jozef: Onomastika a jazyková prax, s. 226-230; KOLAŘÍK, Josef: Onomastika v kontaktu s historií i praxí, s. 231-235.
konferencie; onomastika; Gemer; Nitra [župa]; Liptov; Kestúca; Pomoravsko; Ondava; Sliezsko; Ostravsko; Vojvodina; Lewandowski; Porfyrogennet Konštantín;

MFN 2697 (10/58)
K problematike osídlenia stredodunajskej oblasti vo včasnom stredoveku. [Zost.]: Čilinská, Zlatica. Nitra, Archeologický ústav SAV 1991. 332 s.
    [Z obsahu]: AVENARIUS, Alexander: Hlavné tendencie súčasného avarologického bádania, s. 3-8; ČILINSKÁ, Zlata: Postavenie žien v avarskom kaganáte, s. 9-38; NEVIZÁNSKY, Gabriel: Kostrové pohrebisko z doby avarskej ríše vo Vyškovciach nad Ipľom, s. 103-166; VONDRÁKOVÁ, Mária: Antropologický rozbor kostrového materiálu z pohrebiska z doby avarskej ríše vo Vyškovciach nad Ipľom, s. 167-180; RUTTKAYOVÁ, Jaroslava: K problematike osídlenia severozápadného pomedzia avarského kaganátu v 7.-8.stor., s. 185-218; ZÁBOJNÍK, Jozef: Seration von Gürtel-beschlaggarnituren aus dem Gebiet der Slowakei und Österreichs (Beitrag zur Chronologie der Zeit des awarischen Kaganats, s. 219-322.
OHLASY: [rec.]: Kiss Attila, Alba Regia 27, 1998, s. 311-312.
Vyškovce nad Ipľom [okres Levice]; okres: Levice;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: