DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14 (1/8)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 266 (2/8)
Trnavská univerzita v slovenských dejinách. [Zost., úvod nap.]: Čičaj, Viliam. Br., Veda 1987. 309 s. Rés. rus., nem.
    [Z obsahu]: TIBENSKÝ, Ján: Trnavská univerzita v slovenských dejinách, s.13-43; VANTUCH, Anton: Založenie trnavskej univerzity, s.44-68; KOTULIČ, Izidor: Význam trnavskej univerzity pre rozvoj kultúrnej slovenčiny, s. 69-95; VARSIK, Branislav: Národnostný problém trnavskej univerzity, s. 96-107; MÜNZ, Teodor - ORAVCOVÁ, Marianna: Filozofické myslenie na trnavskej univerzite, s. 108-120; REBRO, Karol: Právnicka fakulta trnavskej univerzity, s. 123-134; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na trnavskej univerzite, s. 162-169; HORSKÝ, Zdeněk: Astronomická pozorování na univerzitní observatoři v Trnavě, s. 170-179; SOPKO, Július: Dobová latinská jazyková kultúra na školách a trnavská univerzita, s. 180-191; KOPČAN, Vojtech: Trnavská univerzita a orientalistika, s. 192-197; SKUTIL, Jan: Česká barokní historiografie a trnavská univerzita, s. 198-208; RADVÁNI, Hadrián: Knižnica kníhtlačiareň trnavskej univerzity, s. 209-221; KUČEROVÁ, Květa: Trnavská univerzita a jej miesto v kultúrnych kontaktoch s južnými Slovanmi, s. 222-231; KAZIMÍR, Štefan: Univerzita a mesto Trnava, s. 235-249; JANKOVIČ, Vendelín: Zápas o jus academicum v Trnave v 17. storočí medzi univerzitou a mestom, s. 250-267; ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária: Pietro Spazzo - staviteľ univerzitného kostola v Trnave, s.268-283; KOWALSKÁ, EVA: Pôsobenie Kráľovskej akadémie v Trnave (1777-1784), s.284-290; ŠIMONČIČ, Jozef: Pramene a literatúra k dejinám trnavskej univerzity, s. 291-304.
Rec.: Iacob Marza, Revista istorica 1, 1990, č. 3, s. 312-313; tiež Bodnárová Miloslava, HistCarp 21, 1990, s. 159-160.
univerzita trnavská; Trnava;

MFN 385 (3/8)
Varsik, Branislav : Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. Br., Veda 1988. 279 s., 3 s. obr. príl.
OHLASY: rec: Žudel Juraj, SlArch 38, 1990, č. 1, s. 130-131.


MFN 2012 (4/8)
Varsik, Branislav : Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí. (Príspevok k etnogenéze Slovákov.) Br., Veda 1990. 181 s.
OHLASY: rec.: Ondruš Šimon, HČ 39, 1991, č. 1, s. 86-89; tiež: Žibo Pavol, SlR 55, 1990, s. 317-319; Bily Inge, ZfO 45, 1996, č. 2, s. 306-308; tiež rec.: Bily Inge, ZfO 45, 1996, č. 2, s. 306-308.


MFN 3562 (5/8)
Varsik, Branislav : Pôvod miestneho názvu Prestavlky na Slovensku. SlR 56, 1991, č. 2, s. 106-109. [Prestavlky okres Žiar nad Hronom.]
Prestavlky [okres Žiar nad Hronom]; okres: Žiar nad Hronom;

MFN 3563 (6/8)
Varsik, Branislav : Vznik a vývin slovenských kalvínov na východnom Slovensku. The Origin and the Development of Calvinists in Eastern Slovakia. 39, 1991, č. 2, s. 129-148. Rés. angl., franc. s. 148. Origins and the Development of Calvinists in Eastern Slovakia. L'origine et l'évolution des calvinistes en Slovaquie de l'est.


MFN 5581 (7/8)
Varsik, Branislav : Osídlenie Novohradu a Ipeľskej kotliny vo svetle miestnych názvov. Novohrad and Ipeľ Basin Settlements in the Light of Local Names. 40, 1992, č. 1, s. 17-31. Rés. angl., nem. s. 31-32. Novohrad and Ipeľ Basin Settlements in the Light of Local Names. Die Besiedlung von Novohrad und des Ipeľ: Talbeckens im Lichte der Ortsnamen.
Novohrad [región]; Ipeľská kotlina;

MFN 10352 (8/8)
Varsik, Branislav : Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). (Výber štúdií a článkov z rokov 1969-1992.) Br., Veda 1994. 283 s. [Chotárne a miestne názvy na Slovensku.]


[Search] [Index]
Abbreviation: