DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 10060 (1/37)
Sroka, Stanislaw : Ki volt Károly Róbert elsö felesége? [Kto bola prvá manželka Karola Róberta?] AETAS Történettudományi folyóirat 1994, č. 1, s. 187-193.
Karol Róbert z Anjou [1288-1342];

MFN 10061 (2/37)
Sroka, Stanislaw : Recept krakovského biskupa. Keď v stredoveku bolela hlava. HR 5, 1994, č. 7, s. 32.
Kraków [PL]; Radlica Ján;

MFN 10062 (3/37)
Sroka, Stanislaw : Úvahy o vierohodnosti listiny z roku 1301 na Plaveč. Some Considerations about the Reliability of the "Na Plaveč" Bill from 1301. 42, 1994, č. 2, s. 316-321.
Plaveč [okres Stará Ľubovňa]; okres: Stará Ľubovňa;

MFN 12268 (4/37)
Sroka, Stanislaw : Cirkevný konflikt na Spiši v prvej polovici 14. storočia. In: Spiš v kontinuite času. Prešov-Bratislava-Wien, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach - Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien 1995, s. 30-35. Rés. nem.
Spiš;

MFN 12269 (5/37)
Sroka, Stanislaw : Z dziejów stosunków polsko-wegierskich w póznym sredniowieczu. Skice. Kraków, Universitata 1995. 193 s. Rés. maď., nem.
vzťahy uhorsko-poľské; Uhorsko;

MFN 14450 (6/37)
Sroka, Stanislaw A. : Príspevok ku genealógii Thurzovcov. Genealogicko-heraldický hlas 6, 1996, č. 2, s. 36-37.
Thurzo [rod]; Turzo [rod];

MFN 14451 (7/37)
Sroka, Stanislaw A. : Z dejín manželskej politiky Ľudovíta Veľkého v druhej polovici 14. storočia. Some Facts on the 2nd-Half-of-14th Century Marriage-Politics of Luis II. 44, 1996, č. 1, s. 17-26. Rés. nem. s. 26. Aus der Geschichte der Ehepolitik Ludwigs des Grossen in der zweiten Hälfte 14. Jahrhunderts.
Ľudovít Veľký [1326-1382];

MFN 16701 (8/37)
Sroka, Stanislaw A. : Herzog Ladislaus von Oppeln als ungarischer Palatin (1367-1372). ZfO 46, 1997, č. 2, s. 224-234.
Ladislav Opolský [-1401];

MFN 17461 (9/37)
Dokumenty polskie z archiwów dawniego królewstwa Wegier. Tom 1. (do roku 1450). [Ed.]: Sroka, Stanislaw A. Kraków, Towarzystwo naukowe Societas Vistulana 1998. 150 s.
OHLASY: anot.: -dd-, [ Dvořáková Daniela,] HČ 48, 2000, č. 2, s. 385.
pramene; Uhorsko; dejiny Poľska;

MFN 17815 (10/37)
Homza, Martin - Sroka, Stanislaw A. : Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku 1998. 154 s. Rés. poľ.
OHLASY: anot.: Chalupecký Ivan, HČ 47, 1999, č. 1, s. 135-136.; rec.: Spiritza Juraj, SlArchiv 34, 1999, č. 1, s. 140-143; tiež rec.: Grzesik Ryszard, Kwartalnik historyczny 106, 1999, č. 1, s. 59-66.
stredovek, Spiš; Spiš;


[Search] [Index]
Abbreviation: