DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 670 (1/60)
Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26.-28.mája 1987 na Počúvadle. [Zost.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom 1990. 265 s.
    [Z obsahu]: MARSINA, Richard: Banskoštiavnické mestské a banské právo, s. 13-35; NOVÁK, Ján: Vzťahy Banskej Štiavnice s baníckou Európou do založenia Baníckej akadémie, s. 36-48; TÓTHOVÁ, Štefánia: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici, s. 50-66; LABUDA, Jozef: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici, s. 67-72; HOŠŠO, Jozef: Historicko-archeologický výskum mestského hradu v Kremnici, s. 73-81; JUCK, Ľubomír: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku, s. 82-90; HALAGA, Ondrej R.: Spoločenstvo siedmich banských miest košickej správnej oblasti, s.91-102; JANKOVIČ, Vendelín: Počiatky pomocných bratských pokladníc v stredoslovenských banských mestách, s. 103-109; ČELKO, Mikuláš: Produkcia drahých kovov v Kremnici do konca 16. storočia, s. 110-123; HINDICKÝ, Jozef: Význam baníctva v hospodárskom živote Novej Bane za feudalizmu, s. 124-130; SUROVEC, Jozef: Baníctvo v Banskej Belej za feudalizmu, s. 131-138; CHALUPECKÝ, Ivan: Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí, s. 139-145; OSLANSKÝ, František: K sociálno-národnostným pomerom a feudálnemu pozemkovému vlastníctvu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia, s. 146-149; BALÁŽ, Zoltán: Odraz povstania Štefana Bočkaia na stredoslovenské banské mestá, s. 150-156; JANČÁREK, Petr: Vývoj báňské oblasti v české části Krušnohoří v předbělohorské době, s. 157-170; ULIČNÝ, Ferdinand: Banské strediská na východnom Slovensku, s. 171-181; DUBOVSKÝ, Ján: Pezinské zlaté baníctvo v 14. až 19. storočí, s. 182-187; MELNÍKOVÁ, Marta: Banské podnikanie na Červenokamenskom a Malackom pa nstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí, s. 188-192; LUKAČKA, Ján: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria, s.193-195; ŽILÁK, Ján: Z dejín baníctva v Gemeri a Malohonte od konca 16. do konca 18. storočia, s. 196-206; POPOVIČ, Michal: K 655. výročiu baníctva v Rudňanoch, s. 207-213; ŽUDEL, Juraj: Obyvateľstvo slobodných kráľovských banských miest na Slovensku v druhej polovici 18. stor. a v prvej polovici 19. storočia, s. 214-224; SULITKOVÁ, Ludmila: Znaky českých a moravských horních měst v jejich historickém vývoji, s. 225-234; ŽIFČÁK, František: K problematike erbov a pečatí východoslovenských banských miest, s. 235-248; ČIČAJ, Viliam: Stredoslovenské meštianstvo a výtvarné umenie v období neskorého feudalizmu, s. 249-260; KOWALSKÁ, Eva: Špecifiká školstva v banských mestách, s. 261-266. Rés. nem.
OHLASY: rec.: Novák Ján, SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 123-125; rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Der Anschnitt 44, 1992, č. 1-2, s. 61-62; anot: Ďurková Mária, HČ 39, 1991, č. 6, s. 690-691; anot.: hč, DVT 92, 1992, č. 3, s. 141; anot.: Majer Jiří, DVT 25, 1992, č. 4, s. 239-240; rec.: Niederhauser Emil, A szlovákiai bányavárosok, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 479-482; anot.: ih, ZbSBM 16, 1993, s. 265-266; tiež: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 34-35, 1991-1992, s. 268-270.
mestá banské; Banská Štiavnica; Kremnica; Košice; Nová Baňa [okres Žarnovica]; Banská Bystrica; Pezinok [okres Bratislava]; okres: Bratislava; Červený Kameň; Malacky; Nitra; Gemer; Malohont; Rudňany; Banská Belá [okres Banská Štiavnica]; okres: Banská Štiavnica; Bočkai Štefan; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 1388 (2/60)
Labuda, Jozef : K problematike osídlenia banských miest na Slovensku. On the Problem of Settlements in Mine Towns in Slovakia. 38, 1990, s. 391-397. Rés. rus., franc. s. 397. Quelques remarques sur la problématique du peuplement des villes minieres en Slovaquie au 12e-13e siecles.


MFN 1389 (3/60)
Labuda, Jozef : Organizačné a technické zabezpečenie pamiatkových úprav na Starom Meste (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-II - Archeologické pamätníky. Výskum, ochrana a využitie pre potreby spoločnosti, 1990, s. 375-377. Rés. rus., nem.
Banská Štiavnica ;

MFN 2898 (4/60)
Labuda, Jozef : Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa Freiburg im Breisgau 4.10. - 7.10.1990. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 372-374.
Schwarzwald;

MFN 2899 (5/60)
Labuda, Jozef : Pamätná izba Andreja Kmeťa v Prenčove. Múzeum 36, 1991, č. 4, s. 68.
pamätné izby; Prenčov; Kmeť Andrej [1841-1908];

MFN 2900 (6/60)
Labuda, Jozef : Technická keramika z archeologického výskumu Komorského dvora v Banskej Štiavnici. ZbBM 15, 1991, s. 217-241. Rés. nem., angl.
Banská Štiavnica;

MFN 2901 (7/60)
Labuda, Jozef : Za Jánom Truchlíkom (1931-1988). ZbBM 15, 1991, s. 353-354.
Truchlík Ján;

MFN 3828 (8/60)
Bovan, Marián - Labuda, Jozef : Správy o nálezoch uhorských stredovekých mincí v Banskej Štiavnici. SlNum 12, 1992, s. 173-174.
Banská Štiavnica;

MFN 4664 (9/60)
Labuda, Jozef : Archeologické nálezy z Dudiniec a Malinovca pri Santovke v zbierkach Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. In: Piata balneohistorická konferencia. Žilina, Organizačný výbor V. balneohistorickej konferencie - INGEO 1992, s. 55-59.
Dudince; Santovka; Malinovce pri Santovke;

MFN 4665 (10/60)
Labuda, Jozef : Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici. (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku.) SlArch 40, 1992, č. 1, s. 135-164. Rés. nem.
Banská Štiavnica;


[Search] [Index]
Abbreviation: