DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 471 (1/330)
Holec, Roman : K vývoju kapitalizmu v poľnohospodárstve Slovenska v druhej polovici 19. storočia. HD 16, 1989. s. 93-143.
OHLASY: [anot.]: Luft Robert, BohZ 32, 1991, č. 1, s. 252; tiež -P. H.-, Informácie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky 19, 1991, č. 9, s. 17-20.
19. storočie; poľnohospodárstvo; kapitalizmus;

MFN 472 (2/330)
Holec, Roman : Mechanized Ploughing and the Role of State in Slovakia (1848-1918). Práce z dějin Československé akademie věd. Seria C - Special Studies 1, 1989, s. 213-241.


MFN 1095 (3/330)
Holec, Roman : Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej štvrtine 19. storočia. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Br., HÚ SAV 1990. 20 s.


MFN 2602 (4/330)
Holec, Roman : Konferencia k sociálnemu vývoju a jeho národnostným súvislostiam v období 1780-1918. [Opava, 17.-18.10.1990] 39, 1991, č. 2, s. 263-237.


MFN 2603 (5/330)
Holec, Roman : Miesto a perspektívy enviromentálnej histórie v systéme dejín vied a techniky. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 60-67.
história enviromentálna; enviromentalistika; veda; technika; historiografia;

MFN 2604 (6/330)
Holec, Roman : Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19. storočia. Br., Veda 1991. 188 s. Rés. rus., nem. Ed. Historické štúdie.
OHLASY: anot.: V.La, ČČH 90, 1992, č. 2, s. 299; tiež anot.: -slav-, SlNár 40, 1992, č. 2, s. 240;
poľnohospodárstvo; 19. storočie;

MFN 2605 (7/330)
Holec, Roman : Slovensko na prelome 19. a 20. storočia očami nemeckých poľnohospodárskych odborníkov. Slovakia at the Turn of the 19th and 20th Centuries Seen by the German Agricultural Experts. 39, 1991, č. 6, s. 629-642. Rés. angl., nem. s. 641-642. Slovakia at the Turn of the 19th and 20th Centuries seen by the German Agricultural Experts. Die Slowakei um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit den Augen der deutschen Agrarfachleute.


MFN 2606 (8/330)
Holec, Roman : Vinohradníctvo na Slovensku v období kapitalizmu (1848-1918). ZbFFUKom-Historica 39-40, 1989 (vyd.1991), s. 225-232. Rés. nem., rus.


MFN 2607 (9/330)
Holec, Roman : X. svetový kongres hospodárskych vied. [Leuven, 19.-24.8.1990] 39, 1991, č. 1, s. 119-121.


MFN 3951 (10/330)
Dejiny Slovenska III. (Od roku 1848 do konca 19. storočia.) [Vedúci aut. tímu]: Podrimavský, Milan. [Aut. kol.]: Hapák, Pavel, - Holec, Roman - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Podrimavský, Milan - Škvarna, Dušan. Br., Veda 1992. 829 s. Reg. menný, miestny.
OHLASY: rec.: Žišková-Moroňová Katarína, Dejiny sú... Knižná revue 2, 1992, č. 12, s. 7; rec.: J.M., Správy SAV 28, 1992, č. 10-11, s. 5; anot.: Hubenák Ladislav, Dejiny Slovenska a Slovákov, Pravda 2, 19.5.1992; rec.: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; rec.: Hubenák Ladislav, PrO 75, 1992, č. 5, s. 488-490; Písch M., HČ 41 1993, č. 5-6, s. 721-723; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182; tiež [anot.]: Hubenák Ladislav, Právněhistorické studie 33, 1993, s. 222-223.
1848-19. storočie;


[Search] [Index]
Abbreviation: