DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 2588 (1/50)
Hock, Milan : Banskomeračské prístroje. Technická práca a presnosť. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 31-34.
banskomeračské prístroje; prístroje banskomeračské; banská technika; technika banská;

MFN 2589 (2/50)
Hock, Milan : Ing. Eugen Kladivík, CSc., päťdesiatročný. ZbBM 15, 1991, s. 347-350.
Kladivík Eugen [1939-];

MFN 2590 (3/50)
Hock, Milan : Modernizácia štiavnickej centrálnej stupy na začiatku 20. storočia. ZbBM 15, 1991, s. 189-199. Rés. angl., nem.
Banská Štiavnica;

MFN 2591 (4/50)
Hock, Milan : Slovenské banské múzeum v rokoch 1987-1988. ZbBM 15, 1991, s. 291-304.
Banská Štiavnica;

MFN 4009 (5/50)
Dvestotridsať rokov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (1762-1992). [Vedecká konferencia 2.-5.9.1992 v Košiciach.] Košice, Technická univerzita - banícka fakulta 1992. 343 s.
    [Z obsahu]: VOZÁR, Jozef: Nové poznatky o založení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, s. 7-20; NOVÁK, Ján: Základné etapy vývoja Baníckej akadémie do roku 1867, s. 54-69; HERČKO, Ivan: Banícka a Lesnícka akadémia v rokoch 1867-1919, s. 69-87; VOZÁR, Jozef: Počiatky Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici očami dvorského radcu F.J.Müllera, s. 88-97; SOPKO, Anton: Prínos banskoštiavnickej baníckej akadémie do rozvoja banských vedných disciplín, s. 98-118; SOMBATHY, Ladislav: Význam štiavnickej baníckej vysokej školy pre rozvoj baníctva, hutníctva a banskej techniky, s. 119-129; SIKOROVÁ, Tatiana: Zápas o obnovenie Baníckej akadémie a zriadenie Vysokej školy technickej na Slovensku, s. 130-149; KAMENICKÝ, Miroslav: Hutníctvo na banskoštiavnickej akadémii, s. 150-166; KLADIVÍK, Eugen: Prednášanie banského strojníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici a prvé učebnice tohto predmetu, s. 167-181; MOROVICS, Miroslav: Vyučovanie matematických predmetov na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 182-206; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na banskoštiavnickej akadémii, s. 207-227; KLADIVÍK, Eugen: Vyučovanie baníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, s. 228-243; HOCK, Milan: Banské meračstvo na Baníckej akadémii, s. 244-262; HERČKO, Ivan: Výuka mineralogických a geologických vied na Baníckej akadémii, s. 263-277; HUČKO, Ján ml.: Geografický a národnostný pôvod poslucháčov Baníckej akadémie, s. 278-296; URGELA, Jozef: Výučba lesníctva na banskoštiavnickej akadémii, s. 297-308; HUČKO, Ján ml.: Sociálny pôvod poslucháčov a ďalšie uplatnenie absolventov banskoštiavnickej akadémie, s. 309 - 327; NOVÁK, Ján: Spoločenský život poslucháčov banskoštiavnickej akadémie s. 328-343.
OHLASY: anot.: Hock Milan, 230. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, Múzeum 38, 1993, č. 2, s. 42; tiež anot.: Hallon Ľudovít, HČ 40, 1992, č. 5, s. 641; rec.: mjr, DVT 26, 1993, č. 1, s. 61-62; tiež anot.: I.H., ZbSBM 17, 1995, s. 315.
Banská Štiavnica; Müller František Jozef;

MFN 4241 (6/50)
Hock, Milan : Ekonomika banskoštiavnickej úpravy rúd v 18. až 20. storočí. In: Zborník referátov zo seminára o možnostiach záchrany banskoštiavnickeho a hodrušského baníctva. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 1992, s. 45-62.
Banská Štiavnica; Hodruša [okres Žarnovica]; okres: Žarnovica;

MFN 4605 (7/50)
Kremnica. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva v Kremnici 17.-19. november 1992. [Zost.]: Novák, Ján. Martin, Vydavateľstvo Gradus pre Mestský úrad Kremnica 1992. 489 s. Rés. nem.
    [Z obsahu]: NÁROŽNÝ, Miroslav: Úvod, s. 5; NOVÁK, Ján: Kremnica v dejinách Slovenska, s. 7-15; HOŠŠO, Jozef: Osídlenie Kremnice a okolia vo svetle archeologických nálezov, s. 17-41; PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Banské právo Kremnice a jeho vzťahy k ostatným banským právam v strednej Európe, s. 43-54; ZORIČÁK, Peter: Význam kremnickej mincovne v minulosti, s. 55-63; BALÁŽ, Zolo: Kremnický mestský majetok, s. 65-73; NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila: Kremnické cechy v 15.-16. storočí, s. 75-85; BALÁŽ, Zolo: Reformácia protireformácia v Kremnici do prijatia gregoriánskeho kalendára, s. 87-92; GAYER, Bedrich: Zastúpenie baníctva v správe mesta Kremnice v 15.-18. storočí, s. 93-102; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Kremnická bratská pokladnica, s. 103-116; PITTNER, Andreas: Kremnickí novomešťania (neocives) zo zahraničia, s. 117-135; VOZÁR, Jozef: Produkcia kremnickej mincovne v 17.-18. storočí, s. 137-174; ŽIFČÁK, František: Kontakty smolníckej a kremnickej mincovne, s. 175-183; KLADIVÍK, Eugen: Základné etapy vývoja banskej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 185-222; HOCK, Milan: Základné etapy vývoja úpravníckej techniky v kremnickom rudnom revíre, s. 223-249; NOVÁK, Ján: Kontakty Kremnice s Európou od konca 15. do začiatku 19. storočia, s. 251-260; HERČKO, Ivan: Minerály z Kremnice, s. 261-268; MAZÚREK, Jaroslav ml.: Vývoj kremnického baníctva v 19.-20. storočí, s. 269-286; OKÁĽ, Drahomír: Kremnické baníctvo po roku 1945, s. 287-298; MAZÚREK, Jaroslav, ml.: Banská činnosť a jej odraz v prírodnom prostredí kremnickej banskej oblasti, s. 299-322; ZORIČÁK, Peter: Štátna mincovňa Kremnica - prítomnosť a bu dúcnosť, s. 323-328; NÁROŽNÝ, Miroslav: Obnova kultúrnohistorického dedičstva Kremnice, s. 329-338; ČELKO, Mikuláš: Kremnický mestský archív a jeho kultúrnohistorický význam, s. 339-352; ČIČAJ, Viliam: Kultúra v Kremnici do konca 18. storočia, s. 353-367; ČELKOVÁ, Mária: Výtvarné umenie Kremnice, s. 369-396; EZROVÁ, Adriana: Významné osobnosti kultúrnej histórie Kremnice, s. 397-414; JASENÁK, Ladislav: Kto bol kto v Kremnici, s. 415-440; NOVOTNÁ, Marianna, Kremnická paličkovaná čipka - čipkárske školy v Kremnici a okolí, s. 441-449; MEŠŤAN, Miroslav - HUDEC, Adam: Z minulosti dychovej hudby v Kremnici, s. 451-456; BERČÍK, Peter: Športové tradície Kremnice, s. 457-476; MATUNÁK, Michal a kol.: Richtári, mešťanostovia, starostovia, predsedovia Mestského národného výboru a primátori mesta Kremnice, s. 477-486.
OHLASY: rec.: Žifčák František, SlArchiv 28, 1993, č. 1, s. 106-108; anot.: Vič, HČ 41, 1993, č. 4, s. 484; Rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, s. 249-250.
Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica;

MFN 5306 (8/50)
Spravodaj Slovenských uhoľných baní. Ročník 32, 1992, č. 4. [Číslo obsahuje referáty prednesené na seminári "Minulosť a súčasnosť baníctva v Handlovej, konanom 5.-6.11.1992 v Handlovej.]
    [Z obsahu]: ZÁNI, František: Prvopočiatky baníctva Handlovej, s. 115-119; VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním s. 119-122; KLADIVÍK, Eugen: Vývoj banskej techniky v Handlovských uhoľných baniach do roku 1938 s. 122-128; KMECO, Ľubomír: Vývoj banskej techniky v Handlovských uhoľných baniach v období rokov 1938-1948, s. 128-133; HOCK, Milan: Príspevok k dejinám úpravy uhlia v Handlovej, s. 133-136; PÖSS, Ondrej: Začiatky ťažby uhlia a prvé povrchové technické diela v Handlovských uhoľných baniach, s. 137-139; NOVÁK, Ján: Handlovské uhoľné bane v období I. ČSR, s. 139-142; SUROVEC, Jozef: Handlovské uhoľné bane počas II. svetovej vojny, s. 142-144; HALLON, Ľudovít: Hospodárske aspekty rozvoja Handlovských hnedouhoľných baní, úč. spol., v rokoch 1918-1938 so zameraním na vývoj rentability podniku, s. 145-149; HERČKO, Ivan: Významné osobnosti handlovského baníctva, s. 149-151; HOLČEK, Miroslav: Z histórie baníckeho školstva v Handlovej, s. 151-153; ČUKAN, Jaroslav: Spoločenský život v Handlovej v I. polovici 20. storočia, s. 153-157; REIF, Igor: Vývoj Bane Handlová v rokoch 1945-1968, s. 158-161; LUKÁŠIK, Boris: Cesta ku komplexnej mechanizácii dobývania uhlia v Handlovej, s. 161-165; HORVÁTH, František: Spolupráca Banského výskumu s Baňou Handlová pri exploatácii hnedouhoľného ložiska, s. 166-168; GESCHWANDTNER, Ramon: Výhľady ťažby do likvidácie dobývacieho priestoru Bane Handlová, s. 168-170.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 6552 (9/50)
Hock, Milan : 230. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. [Vedecká konferencia 2.-5.9.1992 v Košiciach.] Múzeum 38, 1993, č. 2, s. 42.
Banská Štiavnica;

MFN 6553 (10/50)
Hock, Milan : Celoštátna konferencia "Problematika odvodňovania rudných baní". [Štiavnické Bane, 16.-18.5.1990] ZbSBM 16, 1993, s. 209-210.[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: