Adresa: Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Tel.: 02/5292 5753, Fax: 02/5296 1645, E-mail: histinst@savba.sk

Profil | Pracovníci | Bibliografie | Projekty | Knižnica | Periodiká | Publikácie | Konferencie | SHS | Pro História | Oznamy
 
O BIBLIOGRAFII

Bibliografia sa v Historickom ústave SAV systematicky rozvíja od počiatkov existencie ústavu (1953). Jej cieľom je zachytiť historickú literatúru, ktorá priebežne vychádza na Slovensku a literatúru publikovanú v zahraničí, ktorá má väzbu k slovenskej historiografii.

V priebehu vývoja sa modifikovali publikačné výstupy. Počas trvania Československa boli hlavnými výstupmi ročenky Bibliografie k dejinám Československa, ktoré vydával Historický ústav AV ČR v Prahe a na ktorých sa Historický ústav SAV podieľal.

Po vzniku samostatnej SR sa dôraz začal klásť na vydávanie knižných bibliografií prezentujúcich slovenskú historiografiu na medzinárodných historických kongresoch (Historiografia na Slovensku 1990-1994. Výberová bibliografia. Zost. A. Sedliaková. Bratislava 1995. 188 s.; Slovenská historiografia 1995-1999. Výberová bibliografia. Zost. A. Sedliaková. Bratislava 2000. 342 s.). Veľkým úspechom bolo vydanie retrospektívnej bibliografie Bibliografia k dejinám Slovenska. Literatúra do roku 1965. Zost.: V. Jankovič – A. Škorupová. Bratislava, AEP 1997. 781 s. Od roku 1988 vychádza tiež v Historickom časopise pravidelná bibliografická rubrika Slovenská historiografia (spravidla v štvrtom čísle).

Intenzívne sa rozvíja aj medzinárodná bibliografická kooperácia. Vzhľadom na doterajší historický vývoj je naďalej dôležitá spolupráca s Bibliografickým úsekom Historického ústavu AV ČR v Prahe, ktorá je orientovaná hlavne na vzájomnú výmenu bibliografických údajov bohemikálnej a slovacikálnej povahy. Ďalším významným partnerom sa stal Herder-Institut v Marburgu. Výsledkom spolupráce je publikovanie ročeniek Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Länder und der Slowakei vydávaných v Marburgu a výmena bibliografických dát s cieľom vytvoriť rozsiahlu databanku historickej produkcie zemí strednej a východnej Európy (http:/www.uni-marburg.de/herder-institut).

Ďalšie bibliografie, do ktorých sa prispieva za Slovensko sú International Medieval Bibliography (International Medieval Institute University of Leeds) a International Bibliography of Historical Sciences (International Commitee of Historical Sciences in K.G.SAUR München).

V roku 1990 sa zmenil v Historickom ústave SAV aj tradičný model bibliografickej práce. Prešlo sa od kartotečného systému k počítačovému spracovaniu a výsledkom sú bibliografické databázy, ktoré v súčasnoti možeme prezentovať na internete.

Pracovníci bibliografie:

Mgr. Alžbeta Sedliaková
tel. 00421 02 529 25 753 klapka 116
E-mail: histalse@savba.sk

Ivana Mikuličová
tel. 00421 02 529 25 753 klapka 116
E-mail: histivmi@savba

Databázy sú výstupom Grantového projektu VEGA č. 2/3142/23 Bibliografia k dejinám Československa v slovenskej historiografii riešeného v Historickom ústave SAV.


 

Copyright © 1996 - 2003 | HÚ SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia

Knihy pracovníkov Historického ústavu SAV - Rok 2003!