Adresa: Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Tel.: 02/5292 5753, Fax: 02/5296 1645, E-mail: histinst@savba.sk

Profil | Pracovníci | Bibliografie | Projekty | Knižnica | Periodiká | Publikácie | Konferencie | SHS | Pro História | Oznamy
 
Vyhľadávanie v databázach

[Info] Databázy
Historická literatúra od roku 1990 [Register]
Historický časopis 1953-1989 [Register]
[Návod] Hľadaný výraz
 Presne 
 Presne 
 Presne 
  [Zobraziť klávesnicu]


Rok    
Formát zobrazenia  Štandardný
 Skrátený
Počet záznamov na strane
[Slovensky] [English] [Deutsch]


O bibliografii

NÁVOD

K upresneniu databázy slúžia tieto operátory

OR
Vyhľadá záznamy obsahujúce aspoň jeden zo zadaných termínov. Príklad: Štúr or jazyk. (Vyhľadá záznamy obsahujúce obe slová, alebo len slovo Štúr, alebo len slovo jazyk.)

AND
Vyhľadá záznamy obsahujúce všetky zadané termíny zároveň. Príklad: Štúr and jazyk. (Vyhľadá záznamy obsahujúce zároveň slovo Štúr a slovo jazyk.)

NOT
Vyhľadá záznamy obsahujúce prvý, nie však druhý termín. Príklad: Štúr not jazyk. (Vyhľadá záznamy obsahujúce termín Štúr a vylúči z nich záznamy obsahujúce slovo jazyk.)

Ak nezvolíte voľbu „presne“, termíny sa automaticky skracujú sprava. Zadaním slova „Štúr“ vyhľadáte teda všetky záznamy obsahujúce slová začínajúce na Štúr. Napr. Štúr, štúrovci, štúrovský a pod.

Program nerozlišuje malé a veľké písmená.


INFORMÁCIE O DATABÁZACH

Databáza HISTORICKÁ LITERATÚRA OD ROKU 1990 je pracovná bibliografická databáza Knižnično-informačného úseku Historického ústavu SAV. Zachytáva knihy, štúdie a články v časopisoch, zborníkoch z odboru história vydané po roku 1990, ktoré majú slovacikálny charakter (napr. slovenský autor, slovenská téma, vydané na Slovensku a pod.). Slúži ako podklad pre bibliografie vydávané Historickým ústavom SAV.

Databáza HISTORICKÝ ČASOPIS 1953-1989 zachytáva štúdie, články, recenzie, anotácie publikované v uvedených rokoch (1953-1989). Príspevky publikované v Historickom časopise po roku 1989 sú v databáze Historická literatúra od roku 1990.

Skratky excerpovaných časopisov si môžete nájsť v dolnej časti stránky s vyhľadanými záznamami. Úplný zoznam je k dispozícii tu.

Počet záznamov v databáze
HISTORICKÁ LITERATÚRA OD ROKU 1990: 49875
HISTORICKÝ ČASOPIS 1953-1989: 7695
Dátum poslednej aktualizácie: 7.10.2014

Databázy sú výstupom Grantového projektu VEGA č. 2/3142/23 Bibliografia k dejinám Československa v slovenskej historiografii riešeného v Historickom ústave SAV.


 

Copyright © 1996 - 2003 | HÚ SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia

Knihy pracovníkov Historického ústavu SAV - Rok 2003!